Ogłoszenie nr 500036770-N-2018 z dnia 19.02.2018 r.
Wągrowiec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 516592-N-2018
Data: 09/02/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 000306638, ul. Kościuszki  74, 62-100   Wągrowiec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 685 078, e-mail zampub@szpitalwagrowiec.pl, faks 672 685 077.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalwagrowiec.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.zozwagrowiec.internetdsl.pl www .euroinvest.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I. 1) NAZW A I ADRES:
W ogłoszeniu jest: www.zozwagrowiec.internetdsl.pl
W ogłoszeniu powinno być: www.szpitalwagrowiec.pl

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych