Ogłoszenie nr 540051806-N-2020 z dnia 23.03.2020 r.
Świlcza:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 515888-N-2020
Data: 24/02/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Świlcza, Krajowy numer identyfikacyjny 69058214000000, ul. Świlcza  168, 36-072  Świlcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8670100, 8670133, e-mail przetargi@swilcza.com.pl, faks 178 670 157.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.swilcza.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami małej architektury, policznikową linią energetyczną oświetlenia, podjazdu-pochylni oraz przebudową sieci gazowej, budowa przyłącza gazu i przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1612/2 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza w zakresie: 1) rozbiórki: a) rozbiórki – budynek, b) dach i stropy – rozbiórka, c) elewacja rozbiórka, d) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek; 2) fundamenty – renowacja i osuszanie; 3) konstrukcja stalowa i żelbetowa dla całego budynku: a) stropy, b) wieńce i nadproża wylewane, c) nadproża stalowe, d) nadproża prefabrykowane, e) schody zewnętrzne, f) ława i ściany, g) konstrukcja żelbetowa – szyb windy, h) konstrukcja żelbetowa – schody zewnętrzne do piwnicy, i) konstrukcja żelbetowa – schody wewnętrzne; 4) roboty wewnętrzne: a) winda, b) posadzki piwnica Z”, c) ściany i sufity – piwnice, d) posadzki parter Z`, e) posadzki parter D+Z, f) ściany i sufity – parter, g) posadzki piętro C, h) ściany i sufity – piętro, i) posadzki poddasze B, j) poddasze ściany, k) posadzki klatka schodowa, l) konstrukcja i pokrycie dachu, m) stolarka, n) elewacja; 5) roboty zewnętrzne: a) taras – warstwa H, b) chodnik + podjazd, c) opaska, d) droga, e) droga p.poż., f) plac zabaw – nawierzchnia bezpieczna, g) wyposażenie placu zabaw, h) ogrodzenie terenu, i) zieleń; 6) roboty sanitarne: a) kotłownia, b) instalacja gazowa, c) instalacja CT, d) instalacja CO, e) woda, f) instalacja hydrantowa, g) kanalizacja sanitarna, h) wentylacja mechaniczna, – urządzenia, – układ N1 – nawiew i czerpny do centrali NW1, – układ W1 – wywiew i wyrzut do centrali NW1, – układ WC, – układ WK, – układ OK, – „Zetka – wentylacja grawitacyjna kotłowni, i) instalacja klimatyzacji, – układ VRF, – układ do agregatu do centrali wentylacyjnej; j) instalacja solarna; 7) instalacja elektryczna: a) montaż opraw oświetleniowych, b) montaż osprzętu instalacyjnego, c) układanie przewodów instalacyjnych, d) rozdzielnie i tablice, e) instalacja przeciwpożarowa, f) badania i pomiary; 8) instalacja teleinformatyczna i dedykowana; 9) instalacja oddymiania; 10) fotowoltaika; 11) plan zagospodarowania terenu; 12) instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych; 13) instalacja unifonowa; 14) instalacja aktywnego bezpieczeństwa gazowego. Szczegółowy opis i zakres robót określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami małej architektury, policznikową linią energetyczną oświetlenia, podjazdu-pochylni oraz przebudową sieci gazowej, budowa przyłącza gazu i przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1612/2 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza w zakresie: 1) rozbiórki: a) rozbiórki – budynek, b) dach i stropy – rozbiórka, c) elewacja rozbiórka, d) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek; 2) fundamenty – renowacja i osuszanie; 3) konstrukcja stalowa i żelbetowa dla całego budynku: a) stropy, b) wieńce i nadproża wylewane, c) nadproża stalowe, d) nadproża prefabrykowane, e) schody zewnętrzne, f) ława i ściany, g) konstrukcja żelbetowa – szyb windy, h) konstrukcja żelbetowa – schody zewnętrzne do piwnicy, i) konstrukcja żelbetowa – schody wewnętrzne; 4) roboty wewnętrzne: a) winda, b) posadzki piwnica Z”, c) ściany i sufity – piwnice, d) posadzki parter Z`, e) posadzki parter D+Z, f) ściany i sufity – parter, g) posadzki piętro C, h) ściany i sufity – piętro, i) posadzki poddasze B, j) poddasze ściany, k) posadzki klatka schodowa, l) konstrukcja i pokrycie dachu, m) stolarka, n) elewacja; 5) roboty zewnętrzne: a) taras – warstwa H, b) chodnik + podjazd, c) opaska, d) droga, e) droga p.poż., f) plac zabaw – nawierzchnia bezpieczna, g) wyposażenie placu zabaw, h) ogrodzenie terenu, i) zieleń; 6) roboty sanitarne: a) kotłownia, b) instalacja gazowa, c) instalacja CT, d) instalacja CO, e) woda, f) instalacja hydrantowa, g) kanalizacja sanitarna, h) wentylacja mechaniczna, – urządzenia, – układ N1 – nawiew i czerpny do centrali NW1, – układ W1 – wywiew i wyrzut do centrali NW1, – układ WC, – układ WK, – układ OK, – „Zetka – wentylacja grawitacyjna kotłowni, i) instalacja klimatyzacji, – układ VRF, – układ do agregatu do centrali wentylacyjnej; j) instalacja solarna; 7) instalacja elektryczna: a) montaż opraw oświetleniowych, b) montaż osprzętu instalacyjnego, c) układanie przewodów instalacyjnych, d) rozdzielnie i tablice, e) instalacja przeciwpożarowa, f) badania i pomiary; 8) instalacja teleinformatyczna i dedykowana; 9) instalacja oddymiania; 10) fotowoltaika; 11) plan zagospodarowania terenu; 12) instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych; 13) instalacja unifonowa; 14) instalacja aktywnego bezpieczeństwa gazowego; 15) instalacje zewnętrzne: a) przyłącz kanalizacyjny, b) przyłącz wodociągowy, c) przyłącz gazowy, d) sieć gazowa; Szczegółowy opis i zakres robót określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: Główny kod CPV: 45000000-7 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 45110000-1 45111200-0 45262310-7 45262311-4 45223100-7 45262500-6 45261000-4 45410000-4 45442100-8 45320000-6 45432110-8 45430000-0 45432210-9 45421000-4 45331100-7 45331210-1 45330000-9 45312310-3 45313100-5 45300000-0 45331210-1 45310000-3 45317300-5 45311100-1 45312100-8 45332200-5 45332300-6 45311200-2 45311000-0 45317000-2 45311100-1 45311200-2 45312311-0 45342000-6 45211320-8 45112723-9 45212140-9 39113600-3 34928480-6 37535200-9
W ogłoszeniu powinno być: Główny kod CPV: 45000000-7 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 45110000-1 45111200-0 45262310-7 45262311-4 45223100-7 45262500-6 45261000-4 45410000-4 45442100-8 45320000-6 45432110-8 45430000-0 45432210-9 45421000-4 45331100-7 45331210-1 45330000-9 45312310-3 45313100-5 45300000-0 45331210-1 45310000-3 45317300-5 45311100-1 45312100-8 45332200-5 45332300-6 45311200-2 45311000-0 45317000-2 45311100-1 45311200-2 45312311-0 45342000-6 45211320-8 45112723-9 45212140-9 39113600-3 34928480-6 37535200-9 45332200-5 45332300-6 45333000-0

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-27, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-01, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych