Ogłoszenie nr 540146256-N-2019 z dnia 16-07-2019 r.
Praszka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 569509-N-2019
Data: 04/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza, Krajowy numer identyfikacyjny 52788800000000, ul. Plac Grunwaldzki  13, 46-320  Praszka, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 34 359 10 09, e-mail umig@praszka.pl, faks 34 3592-469.
Adres strony internetowej (url): www.praszka.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Wadium należy wnieść w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 31.07.2019 r. do godziny 10:00.
W ogłoszeniu powinno być: Wadium należy wnieść w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 25.07.2019 r. do godziny 10:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-31, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-25, godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych