Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540112011-N-2019 z dnia 05-06-2019 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 553806-N-2019
Data: 29/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Krajowy numer identyfikacyjny 00032698300000, ul. Radzikowskiego  152, 31-342  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 12 662 83 87, e-mail dzp@ifj.edu.pl, faks 12 6628458.
Adres strony internetowej (url): www.ifj.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-06-07, godzina:11:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-06-10, godzina: 11:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych