Ogłoszenie nr 500275212-N-2018 z dnia 16.11.2018 r.
Trąbki Wielkie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 646227-N-2018
Data: 09-11-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Trąbki Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 191675066, ul. Gdańska  12, 83-034  Trąbki Wielkie, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586828323, e-mail ugtrabki@pro.onet.pl, faks +48586828319.
Adres strony internetowej (url): www.trabkiw.ug.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie www.trabkiw.ug.gov.pl
W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak www.trabkiw.ug.gov.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.trabkiw.ug.gov.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
W ogłoszeniu powinno być: Administracja samorządowa

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dokumentacja projektowa - załącznik D

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych