Ogłoszenie nr 540116916-N-2019 z dnia 11-06-2019 r.
Przemyśl:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 553019-N-2019
Data: 28/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 65143198300000, ul. Książąt Lubomirskich  6, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 735 51 00, e-mail przetargi@pwsw.pl, faks 16 678-94-59.
Adres strony internetowej (url): www.pwsw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 18 czerwca 2019r. do godz. 10:00 (CEST) z dopiskiem: Wyposażenie pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych wraz z adaptacją pomieszczeń oraz rozwój kształcenia na odległość w PWSW w Przemyślu
W ogłoszeniu powinno być: 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 24 czerwca 2019r. do godz. 10:00 (CEST) z dopiskiem: Wyposażenie pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych wraz z adaptacją pomieszczeń oraz rozwój kształcenia na odległość w PWSW w Przemyślu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-18, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-24, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych