Ogłoszenie nr 540533127-N-2020 z dnia 04.12.2020 r.
Rybnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510531556-N-2020
Data: 02/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Kościuszki  17, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): bip.zgm.rybnik.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 3)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła – Zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – lokal mieszkalny przy ul. Patriotów 8a/4.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła – Zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku – lokal mieszkalny przy ul. Patriotów 8a/4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1. Roboty ogólnobudowlane: 1) wykonanie przebić w ścianach, zamurowanie przebić, 2) roboty towarzyszące i porządkowe, 3) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek. 2. Roboty instalacyjne: 1) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, 2) montaż gazowych kotłów centralnego ogrzewania, 3) wykonanie instalacji gazowej, 4) roboty towarzyszące i porządkowe, 5) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek. Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz pozwolenie na budowę instalacji gazowej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: Główny Kod CPV: 45333000-0 Dodatkowe kody CPV: 45331100-7
W ogłoszeniu powinno być: Główny Kod CPV: 45331100-7 Dodatkowe kody CPV: 45333000-0

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych