Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540098889-N-2019 z dnia 21-05-2019 r.
Nowy Targ:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 547479-N-2019
Data: 17/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Nowy Targ, Krajowy numer identyfikacyjny 52395600000000, ul. ul. Krzywa  1, 34-400  Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 611 244, e-mail krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl, faks 182 662 312.
Adres strony internetowej (url): www.nowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: www.nowytarg.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 15/ wykonawca udzieli minimum 5 letniej rękojmi i gwarancji na wykonane roboty, zamontowane urządzenia i wbudowane materiały,
W ogłoszeniu powinno być: 15/ wykonawca udzieli minimum 3 letniej rękojmi i gwarancji na wykonane roboty, zamontowane urządzenia i wbudowane materiały,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych