Ogłoszenie nr 540434396-N-2021 z dnia 22.07.2021 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510434269-N-2021
Data: 22/07/2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 29794500000000, ul. ul. Wolska  37, 01-201  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 3355212, 214, e-mail dzp@zakazny.pl, faks 22 33 55 375.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt:
W ogłoszeniu jest: I.1.NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 29794500000000, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa, woj. Mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 3355212,214, e-mail dzp@zakazny.pl, faks 22 33 55 375. Adres strony internetowej (url):
W ogłoszeniu powinno być: Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu Zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Informacje na temat podmiotu, któremu Zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 29794500000000, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa, woj. Mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 3355212,214, e-mail dzp@zakazny.pl, faks 22 33 55 375. Adres strony internetowej (url):
W ogłoszeniu powinno być: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910 woj. Mazowieckie, państwo Polska Adres strony internetowej (url): https://www.mazovia.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
W ogłoszeniu powinno być: RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych