Ogłoszenie nr 540135528-N-2019 z dnia 03-07-2019 r.
Trąbki Wielkie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 565063-N-2019
Data: 27-06-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Trąbki Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 19167506600000, ul. Gdańska  12, 83-034  Trąbki Wielkie, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586828323, e-mail ugtrabki@pro.onet.pl, faks +48586828319.
Adres strony internetowej (url): www.trabkiw.ug.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: część 1 - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał/wykonuje minimum jedno zamówienie polegające na świadczeniu przez okres co najmniej 6 miesięcy usług przewozu osób o charakterze użyteczności publicznej. - dysponuje/ będzie dysponował minimum jednym autobusem o liczbie miejsc siedzących nie mniejszej niż 50 osób - dysponuje/będzie dysponował minimum jednym kierowcą który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającym stosowne kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy kategorii D, świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie) i minimum 2 letnie. doświadczenie na stanowisku kierowcy - dysponuje/będzie dysponował minimum jedną osobą do opieki nad dowożonymi uczniami podczas przewozu. Osoba zatrudniona do sprawowania opieki winna posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. część 2 - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał/wykonuje minimum jedno zamówienie polegające na świadczeniu przez okres co najmniej 6 miesięcy usług przewozu osób o charakterze użyteczności publicznej. - dysponuje/ będzie dysponował minimum jednym autobusem o liczbie miejsc siedzących nie mniejszej niż 50 osób - dysponuje/będzie dysponował minimum jednym kierowcą który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającym stosowne kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy kategorii D, świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie) i minimum 2 letnie. doświadczenie na stanowisku kierowcy - dysponuje/będzie dysponował minimum jedną osobą do opieki nad dowożonymi uczniami podczas przewozu. Osoba zatrudniona do sprawowania opieki winna posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. część 3 - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał/wykonuje minimum jedno zamówienie polegające na świadczeniu przez okres co najmniej 6 miesięcy usług przewozu osób o charakterze użyteczności publicznej. - dysponuje/ będzie dysponował minimum trzema autobusami o liczbie miejsc siedzących nie mniejszej niż 50 osób oraz 1 minibusem. - dysponuje/będzie dysponował minimum trzema kierowcami którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi stosowne kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy kategorii D, świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie) i minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierowcy - dysponuje/będzie dysponował minimum trzema osobami do opieki nad dowożonymi uczniami podczas przewozu. Osoby zatrudnione do sprawowania opieki winny posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. Dla całości zamówienia wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę minimum 2 autobusów zastępczych. Jeżeli Wykonawca składa ofertę tylko na jedną cześć wymagane jest zapewnienie 1 autobusu zastępczego dla składanej części. Jeżeli wykonawca składa ofertę na wszystkie części to warunek dot. świadczenia przez okres co najmniej 6 miesięcy usług przewozu osób o charakterze użyteczności publicznej wystarczy spełnić tylko dla jednej części. Pozostałe warunki dot. zdolności technicznej lub zawodowej należy wykazać dla każdej części.
W ogłoszeniu powinno być: część 1 - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał/wykonuje minimum jedno zamówienie polegające na świadczeniu przez okres co najmniej 6 miesięcy, usług krajowego regularnego przewozu drogowego osób. - dysponuje/ będzie dysponował minimum jednym autobusem o liczbie miejsc siedzących nie mniejszej niż 50 osób - dysponuje/będzie dysponował minimum jednym kierowcą który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającym stosowne kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy kategorii D, świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie) i minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierowcy - dysponuje/będzie dysponował minimum jedną osobą do opieki nad dowożonymi uczniami podczas przewozu. Osoba zatrudniona do sprawowania opieki winna posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. część 2 - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał/wykonuje minimum jedno zamówienie polegające na świadczeniu przez okres co najmniej 6 miesięcy, usług krajowego regularnego przewozu drogowego osób. - dysponuje/ będzie dysponował minimum jednym autobusem o liczbie miejsc siedzących nie mniejszej niż 50 osób - dysponuje/będzie dysponował minimum jednym kierowcą który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającym stosowne kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy kategorii D, świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie) i minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierowcy - dysponuje/będzie dysponował minimum jedną osobą do opieki nad dowożonymi uczniami podczas przewozu. Osoba zatrudniona do sprawowania opieki winna posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. część 3 - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał/wykonuje minimum jedno zamówienie polegające na świadczeniu przez okres co najmniej 6 miesięcy, usług krajowego regularnego przewozu drogowego osób. - dysponuje/ będzie dysponował minimum trzema autobusami o liczbie miejsc siedzących nie mniejszej niż 50 osób - dysponuje/będzie dysponował minimum trzema kierowcami którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi stosowne kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy kategorii D, świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie) i minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierowcy - dysponuje/będzie dysponował minimum trzema osobami do opieki nad dowożonymi uczniami podczas przewozu. Osoby zatrudnione do sprawowania opieki winny posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. Dla całości zamówienia wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę minimum 2 autobusów zastępczych. Jeżeli Wykonawca składa ofertę tylko na jedną cześć wymagane jest zapewnienie 1 autobusu zastępczego dla składanej części. Jeżeli wykonawca składa ofertę na wszystkie części to warunek dot. świadczenia przez okres co najmniej 6 miesięcy usług, krajowego regularnego przewozu drogowego osób wystarczy spełnić tylko dla jednej części. Pozostałe warunki dot. zdolności technicznej lub zawodowej należy wykazać dla każdej części.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-05, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-09, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych