Ogłoszenie nr 540402032-N-2021 z dnia 13.01.2021 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 777574-N-2020
Data: 31/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 32058816100000, ul. Al. Piastów  17, 70-310  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 449 4916, e-mail dzp@zut.edu.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.zut.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2021-01-18, godzina 12.00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2021-01-21, godzina 12.00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych