Ogłoszenie nr 540402024-N-2021 z dnia 13.01.2021 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 767311-N-2020
Data: 15/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30263900400000, ul. Bukowska  70, 60-812  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48618547388, e-mail i.bartkowski@ucs.poznan.pl, faks +48618547008.
Adres strony internetowej (url): www.ucs.poznan.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 14.01.2021, godzina: 15:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 18.01.2021, godzina: 15:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych