Ogłoszenie nr 500065365-N-2017 z dnia 27-11-2017 r.
Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 619041-N-2017
Data: 20/11/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 29072786900000, ul. Seminaryjska  2, 25-372  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3492930, e-mail ewelina.wasowicz@ki.policja.gov.pl, faks 041 3492935.
Adres strony internetowej (url): www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/zamowienia-publiczne/przetargi
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-28, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-30, godzina: 10:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych