Ogłoszenie nr 540427487-N-2021 z dnia 07.04.2021 r.
Bieliny:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 2021/BZP 00023393/01
Data: 26/03/2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, Krajowy numer identyfikacyjny 29087713200000, ul. ul. Partyzantów  17, 26-004  Bieliny, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 302 50 94 w. 209, e-mail zggs@zggs.com.pl, faks 41 302 61 07.
Adres strony internetowej (url): www.zggs.com.pl
Adres profilu nabywcy: zggs@zggs.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 5
Punkt: 5.5.1.1.
W ogłoszeniu jest: 5.1.1. co najmniej po jednej usłudze polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej zgodnej z przedmiotem zamówienia w części I, II i III (co najmniej w zakresie Koncepcji Programowo-Przestrzennej tras rowerowych w części I, co najmniej jeden w zakresie Standardów technicznych i wykonawczych dla tras rowerowych w części II i co najmniej jedna w zakresie Programu Funkcjonalno-użytkowego tras rowerowych w części III), o łącznej wartości trzech wykazanych usług nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto.
W ogłoszeniu powinno być: 5.5.1.1. co najmniej po jednej usłudze polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej zgodnej z przedmiotem zamówienia w części I, II i III (co najmniej w zakresie Koncepcji Programowo-Przestrzennej tras rowerowych w części I, co najmniej jeden w zakresie Standardów technicznych i wykonawczych dla tras rowerowych w części II i co najmniej jedna w zakresie Programu Funkcjonalno-użytkowego tras rowerowych w części III) lub co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji równoważnej w postaci projektu budowlanego i/lub wykonawczego dla tras rowerowych, o łącznej wartości trzech wykazanych usług nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto (lub dla projektu budowlanego i/lub wykonawczego o łącznej wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 8
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 2021-04-09 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 2021-04-16 10.00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 8
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Termin otwarcia ofert: 2021-04-09 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin otwarcia ofert: 2021-04-16 11:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych