Ogłoszenie nr 540402182-N-2021 z dnia 14.01.2021 r.
Sadlno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 777160-N-2020
Data: 31/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku, Krajowy numer identyfikacyjny 30170497500000, ul. Wierzbinek  65, 62-619  Sadlno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 611 036, e-mail sekretariat@pgkwierzbinek.pl, faks 632 611 036.
Adres strony internetowej (url): www.pgkwierzbinek.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.pgkwierzbinek.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga, żeby wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na dostawie samochodu ciężarowego w formie leasingu, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane o łącznej wartości minimum 270 000,00 złotych netto w ramach jednego postępowania przetargowego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest: Kryteria i znaczenie Cena 60,00 Termin płatności faktury 20,00 Okres gwarancji 20,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria i znaczenie Cena 60,00 Termin płatności faktury 30,00 Okres gwarancji 10,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: Data 15.01.2021, godzina 13:00
W ogłoszeniu powinno być: Data 29.01.2021, godzina 13:00

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Pojazd powinien być wyprodukowany w oryginale (nie może być "składany")

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych