Ogłoszenie nr 500067354-N-2017 z dnia 30.11.2017 r.
Świlcza:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 620943-N-2017
Data: 23/11/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Świlcza, Krajowy numer identyfikacyjny 69058214000000, ul. Świlcza  168, 36072   Świlcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8670100, 8670133, e-mail przetargi@swilcza.com.pl, faks 178 670 157.
Adres strony internetowej (url): http://www.swilcza.i-gmina.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 zadania, niestanowiące jednak odrębnych części zamówienia i obejmuje łącznie następujące rodzaje odpadów: Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu 1 Odpady komunalne zmieszane 20 03 01 2 Odpady opakowaniowe ze szkła 15 01 07 3 Szkło 20 01 02 4 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 5 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 6 Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 7 Zużyte baterie i akumulatory 20 01 34 8 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz urządzenia zawierające freony 20 01 35 20 01 36 20 01 23 9 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 10 Zużyte opony 16 01 03 11 Przeterminowane leki 20 01 32 12 Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) 20 01 13 20 01 14 20 01 15 20 01 19 20 01 27 13 Odpady budowlano – rozbiórkowe grupa 17 14 Opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura 15 01 01 15 Opakowania z metali oraz metale 15 01 04 20 01 40 16 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach- popiół 20 01 99 Zadanie 1 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza wraz z wyposażeniem wszystkich zgłoszonych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych. Worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych to również pojemniki. Bezpośrednio z nieruchomości odbierane będą następujące rodzaje odpadów: 1) odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) o kodzie 20 03 01; 2) odpady komunalne segregowane z podziałem na następujące frakcje: • odpady opakowaniowe ze szkła o kodzie 15 01 07; • zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06, tj. metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe; • opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01; • odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 (tzw. bioodpady) w ilości nie większej niż 1m3; • odpady komunalne niewymienione w innych grupach – popiół – o kodzie 20 01 99. • odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, meble, przeterminowane leki, chemikalia. Odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał z następującą częstotliwością: • odpady komunalne zmieszane – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie; • odpady opakowaniowe szklane – nie rzadziej 1 niż raz na dwa tygodnie; • odpady opakowaniowe tj. metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie; • odpady opakowaniowe z papieru i tektury – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie; • bioodpady – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie; • popiół - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie; • odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, meble, przeterminowane leki, chemikalia – nie rzadziej niż 2 razy do roku; • odpady niebezpieczne zbierane selektywnie w strumieniu odpadów komunalnych takich jak: przeterminowane leki (wykaz punktów zbiórki stanowi załącznik Nr 6 niniejszej SWIZ), zużyte baterie i akumulatory (wykaz punktów zbiórki stanowi załącznik Nr 7 niniejszej SWIZ) – po zgłoszeniu przez Zamawiającego. Pojemności poszczególnych pojemników: dla nieruchomości zamieszkałych: • odpady komunalne zmieszane – pojemniki 120l, 240l lub 1100l; • odpady opakowaniowe szklane – pojemniki 120l, 240l • odpady opakowaniowe tj. metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – pojemniki 120l, 240l • odpady opakowaniowe z papieru i tektury – pojemniki 120l, 240l • bioodpady – pojemniki 120l, 240l Oznaczenie kolorystyczne poszczególnych pojemników: • odpady komunalne zmieszane – kolor czarny; • odpady opakowaniowe szklane – kolor zielony • odpady opakowaniowe tj. metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – kolor żółty • bioodpady – kolor brązowy. • popiół – kolor popielaty • papier i tektura – kolor niebieski Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojemniki na odpady komunalne selektywnie zbierane i dostarczyć je na adres nieruchomości wskazanych w wykazie nieruchomości na czas realizacji przedmiotowego zamówienia, bez dodatkowych opłat ze strony właściciela nieruchomości. Dostarczenie pojemników na adresy nieruchomości powinno nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od momentu otrzymania przez Wykonawcę szczegółowego wykazu nieruchomości. Szczegółowy wykaz nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne, które należy wyposażyć w pojemniki na odpady selektywnie zbierane, zostanie dostarczony Wykonawcy nie później niż do dnia 31.12.2017r. w przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Jednocześnie, w czasie trwania umowy Zamawiający będzie sukcesywnie przekazywał wykazy nieruchomości Wykonawcy w miarę otrzymywanych nowych deklaracji od właścicieli nieruchomości. Szacunkowe ilości pojemników, które Wykonawca powinien zabezpieczyć przed przystąpieniem do realizacji zadania, określa poniższa tabela: Rodzaj odpadu Rodzaj pojemnika Szacowana ilość pojemników Nieruchomości zamieszkałe – gospodarstwa domowe Odpady opakowaniowe ze szkła 120l 3965 Zmieszane odpady opakowaniowe 120l 3965 Bioodpady 120l 3965 Popiół 120l 3965 Papier i tektura 120l 3965 Razem 19 825 Dane przedstawione w tabeli mają charakter szacunkowy. Podane ilości mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z uwzględnieniem migracji ludności oraz budowy nowych nieruchomości. Przewidywana ilość odpadów komunalnych do odbioru, transportu i zagospodarowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania 1, opracowana na podstawie danych od firm odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w latach 2013-2016, przedstawia się następująco: ODPADY SEGREGOWANE Kod odebranych odpadów komunalnych Nazwa ROK 2013 ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 I półrocze 2017 15 01 07, 20 01 02 Opakowania ze szkła, szkło 150,8 179,9 208,07 305,36 123,82 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 78,2 101,6 15,08 20 01 99 Inne frakcje zbierane w sposób selektywny 78,79 367,35 75,18 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 64,9 343,83 583,24 144,78 15 01 04 Opakowania z metalu 14,7 26,6 16,14 20 01 36 Zużyte urządzenia eklektyczne i elektroniczne 9,9 4,8 3,27 1,21 11,23 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 2,9 14,1 71,25 189,921 55,47 16 01 03 Odpadowe opony 1,5 6,6 19,71 14,13 25,56 20 02 01 Odpady biodegradowalne 59,9 31,75 209,56 11,42 RAZEM: 258 458,4 787,89 1 670,771 447,46 ODPADY NIESEGRGOWANE Kod odebranych odpadów komunalnych Nazwa ROK 2013 ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 I półrocze 2017 20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 1426,8 1344,56 1723,64 1807,92 642,91 System odbierania odpadów komunalnych, częstotliwości odbioru, kolory pojemników oraz ich pojemności będzie funkcjonował zgodnie z: • Uchwała Nr L/355/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 listopada 2017., w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Świlcza stanowiąca załącznik Nr 8 do niniejszej SWIZ, • Uchwała Nr L/356/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 listopada 2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiąca załącznik Nr 9 do niniejszej SWIZ Zadanie 2 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na terenie Gminy Świlcza wraz z wyposażeniem w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów. Prowadzenie działalności PSZOK poprzez m.in.: obsługa mieszkańców w terminach i godzinach podanych przez Zamawiającego, ewidencjonowanie zebranych odpadów komunalnych, dbałość o czystość i porządek PSZOK. Z wyżej wymienionego punktu odbierane będą następujące rodzaje odpadów: • zużyte baterie i akumulatory • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz urządzenia zawierające freony • odpady wielkogabarytowe • zużyte opony • przeterminowane leki i chemikalia • rozdrobnione odpady budowlano – rozbiórkowe odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone • opakowania szklane oraz szkło • opakowania z tworzyw sztucznych • opakowania z papieru i tektury • opakowania z metali oraz metale • opakowania wielomateriałowe • popiół pochodzący z instalacji domowego ogrzewania Zebrane odpady wymienione powyżej będą odbierane z częstotliwością uzależnioną od stopnia zapełnienia pojemników, na zgłoszenie, z terminem odbioru 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w odpowiednie pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów. Przewidywana ilość odpadów do odbioru, transportu i zagospodarowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania 2 opracowana na podstawie danych z ewidencji przyjęć PSZOK, przedstawia się następująco: Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość odpadów w roku 2016 [Mg] 1 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 3,64 Mg 2 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 35 1,21 Mg 3 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 94 Mg 4 Zużyte opony 16 01 03 13,39 Mg 5 Odpady budowlano – rozbiórkowe grupa 17 57,50 Mg 6 Popiół 20 01 99 2,47Mg Zadanie 3 Objazdowa zbiórka odpadów problemowych. 1. Zbiórka objazdowa odpadów problemowych jest organizowana w Gminie Świlcza dwa razy w roku. Zamawiający ustali z Wykonawcą, z przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem, termin realizacji tej części zamówienia oraz jej harmonogram. 2. Podczas akcji objazdowej Wykonawca zbierze od mieszkańców następujące rodzaje odpadów: • odpady wielkogabarytowe w tym meble dywany • metale (złom) • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne • urządzenia zawierające freony • zużyte opony • przeterminowane leki • zużyte baterie i akumulatory • ceramika • zużyta stolarka okienna • tekstylia 3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie objazd wszystkich miejscowości położonych na terenie Gminy Świlcza, załadunek wystawionych przed posesje odpadów na środek transportu, posprzątanie miejsca, z którego zabierane są odpady, a następnie ich wywóz i zagospodarowanie. 4. Przewidywane ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, opracowana na podstawie danych od firm odbierających w roku 2015, przedstawia się następująco: Lp. Rodzaj odpadu Szacowana ilość (Mg) 1 Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 45,00 2 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodach 20 01 35 i 20 01 36 3,27 3 Zużyte opony o kodzie 16 01 03 19,71 4 Leki o kodzie 20 01 32 0,04
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 zadania, niestanowiące jednak odrębnych części zamówienia i obejmuje łącznie następujące rodzaje odpadów: Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu 1 Odpady komunalne zmieszane 20 03 01 2 Odpady opakowaniowe ze szkła 15 01 07 3 Szkło 20 01 02 4 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 20 01 99 5 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 20 01 39 6 Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 20 01 08 7 Zużyte baterie i akumulatory 20 01 34 8 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz urządzenia zawierające freony 20 01 35 20 01 36 20 01 23 9 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 10 Zużyte opony 16 01 03 11 Przeterminowane leki 20 01 32 12 Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) 20 01 13 20 01 14 20 01 15 20 01 19 20 01 27 13 Odpady budowlano – rozbiórkowe 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04 14 Opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura 15 01 01 15 Opakowania z metali oraz metale 15 01 04 20 01 40 16 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach- popiół 20 01 99 20 03 99 17 Papier 20 01 01 15 01 01 Zadanie 1 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza wraz z wyposażeniem wszystkich zgłoszonych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych. Worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych to również pojemniki. Bezpośrednio z nieruchomości odbierane będą następujące rodzaje odpadów: 1) odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) o kodzie 20 03 01; 2) odpady komunalne segregowane z podziałem na następujące frakcje: • odpady opakowaniowe ze szkła o kodzie 15 01 07; • zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06, tj. metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe; • opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01; • odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 (tzw. bioodpady) w ilości nie większej niż 1m3; • odpady komunalne niewymienione w innych grupach – popiół – o kodzie 20 01 99. • odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, meble, przeterminowane leki, chemikalia. Odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał z następującą częstotliwością: • odpady komunalne zmieszane – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie; • odpady opakowaniowe szklane – nie rzadziej 1 niż raz na dwa tygodnie; • odpady opakowaniowe tj. metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie; • odpady opakowaniowe z papieru i tektury – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie; • bioodpady – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie; • popiół - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie; • odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, meble, przeterminowane leki, chemikalia – nie rzadziej niż 2 razy do roku; • odpady niebezpieczne zbierane selektywnie w strumieniu odpadów komunalnych takich jak: przeterminowane leki (wykaz punktów zbiórki stanowi załącznik Nr 6 niniejszej SWIZ), zużyte baterie i akumulatory (wykaz punktów zbiórki stanowi załącznik Nr 7 niniejszej SWIZ) – po zgłoszeniu przez Zamawiającego. Pojemności poszczególnych pojemników: dla nieruchomości zamieszkałych: • odpady komunalne zmieszane – pojemniki 120l, 240l lub 1100l; • odpady opakowaniowe szklane – pojemniki 120l, 240l • odpady opakowaniowe tj. metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – pojemniki 120l, 240l • odpady opakowaniowe z papieru i tektury – pojemniki 120l, 240l • bioodpady – pojemniki 120l, 240l Oznaczenie kolorystyczne poszczególnych pojemników: • odpady komunalne zmieszane – kolor czarny; • odpady opakowaniowe szklane – kolor zielony • odpady opakowaniowe tj. metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – kolor żółty • bioodpady – kolor brązowy. • popiół – kolor popielaty • papier i tektura – kolor niebieski Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojemniki na odpady komunalne selektywnie zbierane i dostarczyć je na adres nieruchomości wskazanych w wykazie nieruchomości na czas realizacji przedmiotowego zamówienia, bez dodatkowych opłat ze strony właściciela nieruchomości. Dostarczenie pojemników na adresy nieruchomości powinno nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od momentu otrzymania przez Wykonawcę szczegółowego wykazu nieruchomości. Szczegółowy wykaz nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne, które należy wyposażyć w pojemniki na odpady selektywnie zbierane, zostanie dostarczony Wykonawcy nie później niż do dnia 31.12.2017r. w przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Jednocześnie, w czasie trwania umowy Zamawiający będzie sukcesywnie przekazywał wykazy nieruchomości Wykonawcy w miarę otrzymywanych nowych deklaracji od właścicieli nieruchomości. Szacunkowe ilości pojemników, które Wykonawca powinien zabezpieczyć przed przystąpieniem do realizacji zadania, określa poniższa tabela: Rodzaj odpadu Rodzaj pojemnika Szacowana ilość pojemników Nieruchomości zamieszkałe – gospodarstwa domowe Odpady opakowaniowe ze szkła 120l 3965 Zmieszane odpady opakowaniowe 120l 3965 Bioodpady 120l 3965 Popiół 120l 3965 Papier i tektura 120l 3965 Razem 19 825 Dane przedstawione w tabeli mają charakter szacunkowy. Podane ilości mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z uwzględnieniem migracji ludności oraz budowy nowych nieruchomości. Przewidywana ilość odpadów komunalnych do odbioru, transportu i zagospodarowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania 1, opracowana na podstawie danych od firm odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w latach 2013-2016, przedstawia się następująco: ODPADY SEGREGOWANE Kod odebranych odpadów komunalnych Nazwa ROK 2013 ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 I półrocze 2017 15 01 07, 20 01 02 Opakowania ze szkła, szkło 150,8 179,9 208,07 305,36 123,82 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 78,2 101,6 15,08 20 01 99 Inne frakcje zbierane w sposób selektywny 78,79 367,35 75,18 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 64,9 343,83 583,24 144,78 15 01 04 Opakowania z metalu 14,7 26,6 16,14 20 01 36 Zużyte urządzenia eklektyczne i elektroniczne 9,9 4,8 3,27 1,21 11,23 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 2,9 14,1 71,25 189,921 55,47 16 01 03 Odpadowe opony 1,5 6,6 19,71 14,13 25,56 20 02 01 Odpady biodegradowalne 59,9 31,75 209,56 11,42 RAZEM: 258 458,4 787,89 1 670,771 447,46 ODPADY NIESEGRGOWANE Kod odebranych odpadów komunalnych Nazwa ROK 2013 ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 I półrocze 2017 20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 1426,8 1344,56 1723,64 1807,92 642,91 System odbierania odpadów komunalnych, częstotliwości odbioru, kolory pojemników oraz ich pojemności będzie funkcjonował zgodnie z: • Uchwała Nr L/355/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 listopada 2017., w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Świlcza stanowiąca załącznik Nr 8 do niniejszej SWIZ, • Uchwała Nr L/356/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 listopada 2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiąca załącznik Nr 9 do niniejszej SWIZ Zadanie 2 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na terenie Gminy Świlcza wraz z wyposażeniem w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów. Prowadzenie działalności PSZOK poprzez m.in.: obsługa mieszkańców w terminach i godzinach podanych przez Zamawiającego, ewidencjonowanie zebranych odpadów komunalnych, dbałość o czystość i porządek PSZOK. Z wyżej wymienionego punktu odbierane będą następujące rodzaje odpadów: • zużyte baterie i akumulatory • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz urządzenia zawierające freony • odpady wielkogabarytowe • zużyte opony • przeterminowane leki i chemikalia • rozdrobnione odpady budowlano – rozbiórkowe odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone • opakowania szklane oraz szkło • opakowania z tworzyw sztucznych • opakowania z papieru i tektury • opakowania z metali oraz metale • opakowania wielomateriałowe • popiół pochodzący z instalacji domowego ogrzewania Zebrane odpady wymienione powyżej będą odbierane z częstotliwością uzależnioną od stopnia zapełnienia pojemników, na zgłoszenie, z terminem odbioru 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w odpowiednie pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów. Przewidywana ilość odpadów do odbioru, transportu i zagospodarowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania 2 opracowana na podstawie danych z ewidencji przyjęć PSZOK, przedstawia się następująco: Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość odpadów w roku 2016 [Mg] 1 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 3,64 Mg 2 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 35 1,21 Mg 3 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 94 Mg 4 Zużyte opony 16 01 03 13,39 Mg 5 Odpady budowlano – rozbiórkowe grupa 17 57,50 Mg 6 Popiół 20 01 99 2,47Mg Zadanie 3 Objazdowa zbiórka odpadów problemowych. 1. Zbiórka objazdowa odpadów problemowych jest organizowana w Gminie Świlcza dwa razy w roku. Zamawiający ustali z Wykonawcą, z przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem, termin realizacji tej części zamówienia oraz jej harmonogram. 2. Podczas akcji objazdowej Wykonawca zbierze od mieszkańców następujące rodzaje odpadów: • odpady wielkogabarytowe w tym meble dywany • metale (złom) • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne • urządzenia zawierające freony • zużyte opony • przeterminowane leki • zużyte baterie i akumulatory • ceramika • zużyta stolarka okienna • tekstylia 3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie objazd wszystkich miejscowości położonych na terenie Gminy Świlcza, załadunek wystawionych przed posesje odpadów na środek transportu, posprzątanie miejsca, z którego zabierane są odpady, a następnie ich wywóz i zagospodarowanie. 4. Przewidywane ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, opracowana na podstawie danych od firm odbierających w roku 2015, przedstawia się następująco: Lp. Rodzaj odpadu Szacowana ilość (Mg) 1 Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 45,00 2 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodach 20 01 35 i 20 01 36 3,27 3 Zużyte opony o kodzie 16 01 03 19,71 4 Leki o kodzie 20 01 32 0,04 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych