Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510543369-N-2020 z dnia 2020-12-14 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Słupca

Ogłoszenie nr 540233938-N-2020 z dnia 21.11.2020 r.
Słupca:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 610224-N-2020
Data: 13/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, Krajowy numer identyfikacyjny 30662100000000, ul. ul. Traugutta  7, 62-400  Słupca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 752 300, e-mail spzoz@slupca.com, faks 632 752 116.
Adres strony internetowej (url): https://szpital.slupca.pl/bip/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-23, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-25, godzina: 11:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych