Ogłoszenie nr 500199509-N-2018 z dnia 21.08.2018 r.
Wyrzysk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 596649-N-2018
Data: 30/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samorządowa Administracja Placówek , Krajowy numer identyfikacyjny 57021835800000, ul. Parkowa  6, 89-300   Wyrzysk, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 862 611, e-mail sapo@sapowyrz.pl, faks 672 862 611.
Adres strony internetowej (url): www.sapowyrz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej 2 zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem wykonanie podobnych robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie wykonawcy, którzy w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zatrudniali średnio rocznie co najmniej 6 osób c) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-budowalnym Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej 2 zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem wykonanie podobnych robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 350 000 zł brutto b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zatrudniali średnio rocznie co najmniej 6 osób c) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-budowalnym Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 70 000 zł
W ogłoszeniu powinno być: 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 7 000 zł

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-22, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-30, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych