Ogłoszenie nr 500180005-N-2018 z dnia 31.07.2018 r.
Wyrzysk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 596649-N-2018
Data: 30/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samorządowa Administracja Placówek , Krajowy numer identyfikacyjny 57021835800000, ul. Parkowa  6, 89-300   Wyrzysk, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 862 611, e-mail sapo@sapowyrz.pl, faks 672 862 611.
Adres strony internetowej (url): www.sapowyrz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Zamówienie podzielone jest na części: tak
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie podzielone jest na części: nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.3
W ogłoszeniu jest: Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp ( przetarg nieograniczony) - nie
W ogłoszeniu powinno być: Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp ( przetarg nieograniczony) - tak

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych