Ogłoszenie nr 540430354-N-2021 z dnia 04.05.2021 r.
Zławieś Wielka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 773183-N-2020
Data: 29/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Zławieś Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 87111876700000, ul. ul. Handlowa  7, 87-134  Zławieś Wielka, woj. brak, państwo Polska, tel. 056 6780913, 6780982, e-mail ug@zlawies.pl, faks 678-09-66.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zlawies.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pt.: „Asfaltowanie dróg gminnych”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Projekcie wykonawczym. PODBUDOWY * * PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. * * Profilowanie wraz z zagęszczeniem istniejącej podbudowy z kruszywa (14400m2). m2 14400,00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. * * Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie: (2 x 14400,00m2) m2 28800,00 Skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych mechanicznie: (14400,00m2) m2 14400,00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. * * Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm grubość po zagęszczeniu min. 8 cm (śr. gr. 8-10cm) - warstwa górna podbudowy jako wzmocnie i profilowanie istn. podbudowy m2 14400,00 NAWIERZCHNIE * * NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. * * Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr. 4 cm (AC 11S) (szer. 4,5-5m) m2 14400,00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE * * ŚCINANIE, UZUPEŁNIENIE I UMACNIANIE POBOCZY CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe. * * Wykonanie ścięcia poboczy gruntowych oraz ich uzupełnienie/profilowanie (wzdłuż jezdni) 3600m (długość) x [2 x 0,75m] (szerokość) = 5400m2 m2 5400,00
W ogłoszeniu powinno być: Zadanie I – Asfaltowanie dróg gminnych LP Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr. 4 cm (AC 11S) Ilość jednostkowa (m2) 1 - DG w m. Cichoradz 1 200,00 2 - DG w m. Zławieś Mała (dwa odcinki; I do kanału, II od kanału) 3 405,00 3 - DG w m. Zławieś Mała (ul. Topolowa) 364,00 4 - DG w m. Czarne Błoto (ul. Prosta) 360,00 5 - DG w m. Gutowo 380,00 6 - DG w m. Zarośle Cienkie 2 040,00 7 - DG w m. Górsk (ul. Nadwiślańska) 2 336,00 8 - DG w m. Czarne Błoto (ul. Turystyczna) 2 140,00 9 - DG w m. Stary Toruń 2 175,00 RAZEM 14 400,00 Zadanie II – Rozbudowa drogi gminnej nr 101593C w miejscowości Czarne Błoto Zakres zadań składa się z dwóch projektów budowalnych, w zakresie pasa drogowego oraz części – zjazdu na DK80. Zadanie obejmuje rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Czarne Błoto (ul. Sosnowa, nr 101593C) o całkowitej długości trasy 520,57m (w tym zakres objęty opracowaniem: 494,72m). Zakres inwestycji przewiduje się w granicach n/w działek (wszystkie działki w obrębie Czarne Błoto):, 489/3, 478/5, 478/6, 479/9 – działki stanowiące pas drogowy, użytek: dr (własność: Gmina Zławieś Wielka). 492 – działka stanowiąca pas drogowy, użytek: dr (własność: Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste: Gmina Zławieś Wielka). 479/42 - działka przeznaczona w całości pod inwestycję, użytek: RVI (własność: Gmina Zławieś Wielka). 475/39 – działka przeznaczona w całości pod inwestycję, użytek: Lzr-ŁVI (własność: prywatna). 3229/15 - działka przeznaczona do podziału pod inwestycję drogową, użytek: Ls, Tr (własność: Skarb Państwa – Lasy Państwowe, Gospodarstwo Leśne – Nadleśnictwo Toruń) - nowa działka stanowiąca przyszły pas drogowy to: 3229/30). 477/5 – działka dla której ustanawia się ograniczone korzystanie dla realizacji inwestycji, użytek RVI, S-RVI, Lzr-RVI, B, ŁV, Lzr-ŁV, S-ŁV (własność: prywatna). W zakresie pasa DK80: opracowanie stanowi projekt przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 80 z drogą powiatową 2006 (ul. Markiewicza) w km 40+047,24. Powyższa inwestycja polega na częściowej przebudowie układu komunikacyjnego w ciągu drogi krajowej polegającej na wykonaniu pasów ruchu dla relacji lewoskrętnych oraz wyznaczeniu zatok autobusowych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uzyskał niezbędne zgody i pozwolenia na użytkowanie wybudowanych odcinków drogowych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ustaleniu z nadzorem inwestorskim sporządził czasową organizację ruchu. Wycena winna zostać wykonana na podstawie projektu wykonawczego oraz STT, przedmiaru robot

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: 30.09.2021
W ogłoszeniu powinno być: 19.11.2021r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: 12.05.2021, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: 18.05.2021, godz. 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych