Ogłoszenie nr 500124725-N-2018 z dnia 05-06-2018 r.
Bytom Odrzański:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 560254N-2018
Data: 18/05/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
GMINA BYTOM ODRZAŃSKI, Krajowy numer identyfikacyjny 970770296, ul. Rynek  1, 67-115   Bytom Odrzański, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 38 84 022, e-mail bytomodrzanski@bytomodrzanski.pl, faks 68 38 84 026.
Adres strony internetowej (url): www.bytomodrzanski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV Procedura
Punkt: IV.6.2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-08, godzina: 09:30 Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakim mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-15, godzina: 12:00 Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakim mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych