Ogłoszenie nr 500222395-N-2018 z dnia 17-09-2018 r.
Opole:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 614572-N-2018
Data: 10/09/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 100807300000, ul. ul. Szymona Koszyka  21, 45720   Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 474 31 91, e-mail psp14opole@op.pl, faks 77 474 31 91.
Adres strony internetowej (url): www.sp14opole.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4) krótki opis przedmiotu zamówienia
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i realizacja wyjazdów do miejsc edukacji bezpośredniej dzieci z przedszkoli Aglomeracji Opolskiej wraz z opiekunami, w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”, która obejmuje (dla wszystkich zadań): 1. Zapewnienie transportu uczestników wyjazdów, ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca wyjazdu do poszczególnych miejsc edukacji bezpośredniej wraz z powrotem do miejsca wyjazdu. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo wsiadania dzieci, w miejscu znajdującym się w odległości do 500 m od adresu danego przedszkola wskazanego w załączniku nr 1 do siwz oraz zapewni wsiadanie dzieci w miejscu parkingowym do 500 m od miejsca edukacji bezpośredniej. Za opiekę nad dziećmi w trakcie podróży odpowiadają nauczyciele/opiekunowie jadący z dziećmi z danego przedszkola; 2. Ubezpieczenie NNW dzieci biorących udział w wyjeździe, na cały okres trwania wycieczki - stawka nie mniejsza niż 20 000,00 zł na osobę. Lista dzieci, które mają zostać objęte ubezpieczeniem zostanie przekazana Wykonawcy dzień przed datą poszczególnych wyjazdów, do godziny 12.00; 3. Zapewnienie wyżywienia dla dzieci będących uczestnikami wyjazdu edukacyjnego w formie lunchbox-u. Ilość lunchoboxów została ustalona w zadaniu 1 i 2 (poniżej), jednakże w przypadku zmiany liczby osób Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę dzień przed realizacją usługi do godz. 12.00. Przez słowo „lunchbox” Zamawiający rozumie zestaw składający się z: dwóch kanapek, jogurtu owocowego, batonika owocowego, musu owocowego, banana, dwóch soków różnych smaków, wody, deseru ryżowego, kanapki mlecznej oraz opakowania. Lunchbox winien mieć następującą gramaturę: a) kanapki - pieczywo świeże, na naturalnym zakwasie, nie może być głęboko mrożone. 1. bułka pszenna 50g, wędlina wysokiej jakości bez środków konserwujących, ser żółty, ogórek (minimum 3 plasterki), liść sałaty, masło (smarowanie z obu stron bułki), 2. bułka pszenna 50g: wersja wegetariańska: serek twarogowy, szczypiorek; b) jogurt: owocowy (nie „o smaku owocowym”) minimum 125 g, bez syropu glukozowo – fruktozowego zawartość owoców w jogurcie nie mniej niż 7% c) batonik: owocowy minimum 40 g, d) mus owocowy minimum 100g - w saszetce lub tubce, bez dodatków cukrów i soli, e) banan 1 szt. minimum 100 g f) 100% naturalny sok owocowy: szt. 2 w kartoniku 0,2l, ze słomką, g) woda: 0,5l niegazowana, mineralna nisko- lub średniozmineralizowana, lub woda źródlana ze sportowym zamknięciem, h) deser ryżowy – 1 szt. 200g, bez syropu glukozowo – fruktozowego Żaden ze składników nie może zawierać środków konserwujących ani sztucznych barwników. Posiłek winien być przygotowany ze świeżych artykułów spożywczych najwyższej jakości, posiadających aktualne terminy ważności, nie krótsze niż 6 dni . Bułki mają być zapakowane oddzielnie w papierowe torebki śniadaniowe, a każdy lunchbox dostarczony ma być w jednorazowym pudełku styropianowym wraz z serwetkami oraz plastikową łyżeczką (pakowaną pojedynczo) – całość zapakowana w torbę ekologiczną – papierową. Wszystkie naczynia i opakowania powinny być jednorazowe i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty. Zgodnie z rozeznaniem potrzeb może istnieć konieczność przygotowania posiłków zgodnie ze wskazaną dietą: bezglutenową, cukrzycową, bezmleczną, wegetariańską, wegańską lub inną. Posiłek taki powinien zawierać produkty zastępcze równoważne w cenie i wadze do posiłków bez diet. Działania w ramach projektów edukacyjnych prowadzone będą w różnych terminach i miejscach edukacji bezpośredniej stąd Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 zadania. Każde z zadań obejmuję kompleksową usługę organizacji i realizacji wyjazdów do miejsc edukacji bezpośredniej, w skład której wchodzi zapewnienie transportu, ubezpieczenia oraz cateringu. Zadania różnią się terminem realizacji, miejscem edukacji bezpośredniej oraz liczbą dzieci jaka ma w wyjazdach uczestniczyć. Wykonawca może złożyć ofertę na kompleksową organizację i realizację jednego lub dwóch zadań. Zadanie nr 1 – wyjazdy dzieci z przedszkoli w Aglomeracji Opolskiej do Opolskiego Teatru Lalki i Aktora 1. Przedmiot zamówienia stanowi organizacja i realizacja usługi kompleksowej: • Miejsce realizacji zamówienia: Opolski Teatr Lalki i Aktora w Opolu, ul. Augustyna Kośnego 2a, 45-056 Opole; • Liczba uczestników wyjazdów łącznie: minimum 2 385 dzieci z przedszkoli Aglomeracji Opolskiej wraz z minimum 168 opiekunami. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia liczby dzieci do 2 430 oraz liczby opiekunów stosownie do potrzeb dzieci. W każdej turze wyjazdu uczestniczyć będzie średnio 90 dzieci (dodatkowo opiekunowie), przy czym Zamawiający zastrzega, iż liczba ta może ulec zmniejszeniu/zwiększeniu, lecz nie więcej niż o 20 dzieci na turę. Zamawiający zastrzega również, iż w sytuacjach nagłej, niespodziewanej absencji dzieci Wykonawca zrealizuje usługę przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci w liczbie mniejszej, niż założone minimum 70 dzieci, co jest podyktowane koniecznością osiągnięcia wskaźnika dzieci uczestniczących w zajęciach w wysokości 100%; • Liczba lunchboxów: minimum 2 385 sztuk (catering zapewniony jest wyłącznie dla dzieci uczestniczących w wyjazdach). W każdej turze wyjazdu uczestniczyć będzie średnio 90 dzieci (lunchboxy zapewniane są tylko dla dzieci), przy czym Zamawiający zastrzega, iż liczba ta może ulec zmniejszeniu/zwiększeniu, lecz nie więcej niż o 20 dzieci na turę. Lunchboxy mają być dostarczone w ww. miejsce do godziny 9.30; • Wykonawca zobowiązuje się do rozdziału cateringu (lunchboxów) dla dzieci w Miejscu Edukacji Bezpośredniej, zgodnie z otrzymana listą liczby dzieci jaka weźmie udział w zajęciach w danym dniu. • Termin realizacji zamówienia: październik 2018, listopad 2018, styczeń 2019, maj 2019. Dokładne terminy zostaną uzgodnione z min. 2 tygodniowym wyprzedzeniem; • W pierwszej kolejności z wyjazdów powinny skorzystać dzieci z gmin: Izbicko, Popielów, Lewin Brzeski, Niemodlin, Murów, Walce; • W każdym dniu wyjazdu realizowane będą 2 tury: Tura I – pobyt dzieci w OTLiA w Opolu w godz. 8.45 – 12.00 Tura II - pobyt dzieci w OTLiA w Opolu w godz. 10.30 – 14.00 Zadanie nr 2 – wyjazdy dzieci do Zaczarowanego Świata – Centrum Nauki i Eksperymentu RCRE 1. Przedmiot zamówienia stanowi organizacja i realizacja usługi kompleksowej: • Miejsce realizacji zamówienia: Zaczarowany Świat – Centrum Nauki i Eksperymentu RCRE, ul. Stanisława Dubois 36, 46-020 Opole; • Liczba uczestników wyjazdów łącznie: minimum 1 825 dzieci wraz z przedszkoli Aglomeracji Opolskiej wraz z minimum 139 opiekunami. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia liczby dzieci do 1 847 oraz liczby opiekunów stosownie do potrzeb dzieci. W każdej turze wyjazdu uczestniczyć będzie średnio 50 dzieci (dodatkowo opiekunowie), przy czym Zamawiający zastrzega, iż liczba ta może ulec zmniejszeniu/zwiększeniu, lecz nie więcej niż o 10 dzieci na turę. Zamawiający zastrzega również, iż w sytuacjach nagłej, niespodziewanej absencji dzieci Wykonawca zrealizuje usługę przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci w liczbie mniejszej, niż założone minimum 40 dzieci, co jest podyktowane koniecznością osiągnięcia wskaźnika dzieci uczestniczących w zajęciach w wysokości 100%; • Liczba lunchboxów: łącznie minimum 1 825 sztuk (catering zapewniony jest wyłącznie dla dzieci uczestniczących w wyjazdach). W każdej turze wyjazdu uczestniczyć będzie średnio 50 dzieci (lunchboxy zapewniane są tylko dla dzieci), przy czym Zamawiający zastrzega, iż liczba ta może ulec zmniejszeniu/zwiększeniu, lecz nie więcej niż o 10 dzieci na turę. Lunchboxy mają być dostarczone w ww. miejsce do godziny 9.30; • Wykonawca zobowiązuje się do rozdziału cateringu (lunchboxów) dla dzieci w Miejscu Edukacji Bezpośredniej, zgodnie z otrzymana listą liczby dzieci jaka weźmie udział w zajęciach w danym dniu. • Termin realizacji zamówienia październik 2018 – czerwiec 2019. Dokładne terminy zostaną uzgodnione z min. 2 tygodniowym wyprzedzeniem; • Wyjazdy mogą realizowane być w 1 lub w 2 turach podczas danego dnia, co zostanie ustalone przez Zamawiającego i przekazane wraz z harmonogramem wyjazdów z min. 2 tygodniowym wyprzedzeniem: Tura I – pobyt dzieci w Zaczarowanym Świecie w Opolu w godz. 8.15 – 11.30 Tura II – po dzieci w Zaczarowanym Świecie w Opolu w godz. 11.15 – 14.30 IV. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do (dotyczy Zadań 1 i 2): 1. Wykonawca sam ułoży trasy przejazdów i liczby autobusów w oparciu o wykaz przedszkoli z adresami i liczbą dzieci (załącznik nr 1). 2. Wykonania usługi z wykorzystaniem środków transportu spełniających normę spalin min. EURO 4 dopuszczonych do ruchu i odpowiadających wymaganiom ustawy o transporcie drogowym m.in. aktualny przegląd i ubezpieczenie oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji świadczenia; 3. Zapewnienia transportu uczestników wyjazdów edukacyjnych ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca wyjazdu do poszczególnych miejsc edukacji bezpośredniej wraz z powrotem na miejsce wyjazdu; 4. Zapewnienia organizacji wyjazdu w taki sposób, by zapewnić uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki; 5. Wynagrodzenie wykonawcy obejmować powinno wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym m.in. opłat parkingowych, opłat związanych z eksploatacją pojazdów, kosztów z tytułu opłat drogowych, kar nałożonych na Wykonawcę przez właściwe organy w trakcie wykonywania usługi , wynagrodzenia kierowców. 6. W przypadku wystąpienia awarii środka transportu, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pojazdu zastępczego na własny koszt. Pojazd zastępczy musi spełniać wszelkie warunki zawarte w siwz. Czas podstawienia pojazdu zastępczego nie może być dłuższy niż 1 godzinę. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowcy w sytuacji określonej wyżej, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi na koszt Wykonawcy; 7. Ubezpieczenia NNW uczestników wyjazdów edukacyjnych na cały okres trwania wycieczki - stawka nie mniejsza niż 20 000,00 zł na osobę; 8. Zapewnienia wyżywienia dla wszystkich dzieci podczas wyjazdów edukacyjnych w formie lunchbox-u dla każdego dziecka. Lunchboxy będą dostarczone do miejsca realizacji zajęć i tam rozdysponowane 9. Autokar/autobus, którym podróżować będą uczestnicy wyjazdów edukacyjnych, musi być sprawny technicznie (aktualne badania techniczne), oznaczony „Przewóz dzieci”, a kierowca/y z odpowiednimi uprawnieniami; 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość po ustaleniu terminu każdego wyjazdu zgłoszenie pojazdu/ów celem przeprowadzenia kontroli stanu technicznego pojazdu oraz trzeźwości stanu kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego); 11. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 187 ze zm.), w celu oceny spełniania warunku posiadania uprawnień; 12. Wykonawca nie może przewozić więcej uczniów i towarzyszących im opiekunów powyżej liczby miejsc, w używanych do przewozu środków transportu objętych ubezpieczeniem OC (ubezpieczenie ważne na okres realizacji usługi, obowiązek przedstawienia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy); 13. W związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przewożonym uczniom i ich opiekunom w zakresie określonym w zawartej umowie ubezpieczenia OC na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz kodeksu cywilnego. 14. Usługa cateringu będąca przedmiotem niniejszego postępowania winna być świadczona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w kwestii żywienia zbiorowego. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. (tekst jedn. Dz.U.2015, poz. 594 z późn. zm.) o bezpieczeństwie żywności i żywienia, normami żywienia oraz Zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. 15. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za naruszenie przepisów p.poż., BHP oraz przepisów sanitarnych, czy brak stosownych zezwoleń na prowadzenie działalności tego typu. Sankcje nałożone przez właściwe organy, w razie naruszenia ww. zasad obciążają Wykonawcę. 16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku oraz jego walory estetyczne i smakowe. 17. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zachowując wymogi sanitarno – epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz ponosi odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 18. Wykonawca odpowiada za transport lunchbox-ów, zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia. Koszty transportu i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka utraty i uszkodzenia przedmiotu zamówienia w trakcie dostawy do miejsc edukacji bezpośredniej (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem) obciążają Wykonawcę. 19. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 20 000 zł, ważnej na czas realizacji poszczególnych transz niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż może zażądać od Wykonawcy przed realizacją danej transzy okazania powyższego dokumentu, potwierdzającego posiadanie opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważnej w terminie realizacji danej transzy zamówienia. Odmowa okazania powyższego dokumentu lub brak wymaganego dokumentu może skutkować odstąpieniem Zamawiającego od umowy. 20. Zamawiający w oparciu o pisemną umowę, powierzy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy. 21. Wszelkie koszty związane z organizacją wyjazdu ponosi Wykonawca i powinny one zostać uwzględnione w ofercie. 22. Terminem realizacji zamówienia określa się datę realizacji jednodniowego wyjazdu edukacyjnego do miejsca edukacji bezpośredniej i sporządzenia protokołu
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i realizacja wyjazdów do miejsc edukacji bezpośredniej dzieci z przedszkoli Aglomeracji Opolskiej wraz z opiekunami, w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”, która obejmuje (dla wszystkich zadań): 1. Zapewnienie transportu uczestników wyjazdów, ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca wyjazdu do poszczególnych miejsc edukacji bezpośredniej wraz z powrotem do miejsca wyjazdu. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo wsiadania dzieci, w miejscu znajdującym się w odległości do 500 m od adresu danego przedszkola wskazanego w załączniku nr 1 do siwz oraz zapewni wsiadanie dzieci w miejscu parkingowym do 500 m od miejsca edukacji bezpośredniej. Za opiekę nad dziećmi w trakcie podróży odpowiadają nauczyciele/opiekunowie jadący z dziećmi z danego przedszkola; 2. Ubezpieczenie NNW dzieci biorących udział w wyjeździe, na cały okres trwania wycieczki - stawka nie mniejsza niż 20 000,00 zł na osobę. Lista dzieci, które mają zostać objęte ubezpieczeniem zostanie przekazana Wykonawcy dzień przed datą poszczególnych wyjazdów, do godziny 12.00; 3. Zapewnienie wyżywienia dla dzieci będących uczestnikami wyjazdu edukacyjnego w formie lunchbox-u. Ilość lunchoboxów została ustalona w zadaniu 1 i 2 (poniżej), jednakże w przypadku zmiany liczby osób Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę dzień przed realizacją usługi do godz. 12.00. Przez słowo „lunchbox” Zamawiający rozumie zestaw składający się z: dwóch kanapek, jogurtu owocowego, batonika owocowego, musu owocowego, banana, dwóch soków różnych smaków, wody, deseru ryżowego, kanapki mlecznej oraz opakowania. Lunchbox winien mieć następującą gramaturę: a) kanapki - pieczywo świeże, na naturalnym zakwasie, nie może być głęboko mrożone. 1. bułka pszenna 50g, wędlina wysokiej jakości bez środków konserwujących, ser żółty, ogórek (minimum 3 plasterki), liść sałaty, masło (smarowanie z obu stron bułki), 2. bułka pszenna 50g: wersja wegetariańska: serek twarogowy, szczypiorek; b) jogurt: owocowy (nie „o smaku owocowym”) minimum 125 g, bez syropu glukozowo – fruktozowego zawartość owoców w jogurcie nie mniej niż 7% c) batonik: owocowy minimum 40 g, d) mus owocowy minimum 100g - w saszetce lub tubce, bez dodatków cukrów i soli, e) banan 1 szt. minimum 100 g f) 100% naturalny sok owocowy: szt. 2 w kartoniku 0,2l, ze słomką, g) woda: 0,5l niegazowana, mineralna nisko- lub średniozmineralizowana, lub woda źródlana ze sportowym zamknięciem, h) deser ryżowy – 1 szt. 200g, bez syropu glukozowo – fruktozowego Żaden ze składników nie może zawierać środków konserwujących ani sztucznych barwników. Posiłek winien być przygotowany ze świeżych artykułów spożywczych najwyższej jakości, posiadających aktualne terminy ważności, nie krótsze niż 6 dni . Bułki mają być zapakowane oddzielnie w papierowe torebki śniadaniowe, a każdy lunchbox dostarczony ma być w jednorazowym pudełku styropianowym wraz z serwetkami oraz plastikową łyżeczką (pakowaną pojedynczo) – całość zapakowana w torbę ekologiczną – papierową. Wszystkie naczynia i opakowania powinny być jednorazowe i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty. Zgodnie z rozeznaniem potrzeb może istnieć konieczność przygotowania posiłków zgodnie ze wskazaną dietą: bezglutenową, cukrzycową, bezmleczną, wegetariańską, wegańską lub inną. Posiłek taki powinien zawierać produkty zastępcze równoważne w cenie i wadze do posiłków bez diet. Działania w ramach projektów edukacyjnych prowadzone będą w różnych terminach i miejscach edukacji bezpośredniej stąd Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 zadania. Każde z zadań obejmuję kompleksową usługę organizacji i realizacji wyjazdów do miejsc edukacji bezpośredniej, w skład której wchodzi zapewnienie transportu, ubezpieczenia oraz cateringu. Zadania różnią się terminem realizacji, miejscem edukacji bezpośredniej oraz liczbą dzieci jaka ma w wyjazdach uczestniczyć. Wykonawca może złożyć ofertę na kompleksową organizację i realizację jednego lub dwóch zadań. Zadanie nr 1 – wyjazdy dzieci z przedszkoli w Aglomeracji Opolskiej do Opolskiego Teatru Lalki i Aktora 1. Przedmiot zamówienia stanowi organizacja i realizacja usługi kompleksowej: • Miejsce realizacji zamówienia: Opolski Teatr Lalki i Aktora w Opolu, ul. Augustyna Kośnego 2a, 45-056 Opole; • Liczba uczestników wyjazdów łącznie: minimum 2 385 dzieci z przedszkoli Aglomeracji Opolskiej wraz z minimum 168 opiekunami. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia liczby dzieci do 2 430 oraz liczby opiekunów stosownie do potrzeb dzieci. W każdym jednym wyjeździe będzie uczestniczyło 80-100 dzieci do wyczerpania ogólnej liczby dzieci (2385) i opiekunów – max. 110 osób. W jednym dniu mogą być organizowane 2 wyjazdy w zależności od harmonogramu. W przypadkach nagłej absencji dzieci wyjazdy będą musiały być kontynuowane do uzyskania liczby dzieci zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie czyli 2385. • Liczba lunchboxów: minimum 2 385 sztuk (catering zapewniony jest wyłącznie dla dzieci uczestniczących w wyjazdach). Lunchboxy mają być dostarczone w ww. miejsce do godziny 9.30; • Wykonawca zobowiązuje się do rozdziału cateringu (lunchboxów) dla dzieci w Miejscu Edukacji Bezpośredniej, zgodnie z otrzymana listą liczby dzieci jaka weźmie udział w zajęciach w danym dniu. • Termin realizacji zamówienia: październik 2018, listopad 2018, styczeń 2019, maj 2019. • W każdym dniu wyjazdu realizowane będą 2 tury: Tura I – pobyt dzieci w OTLiA w Opolu w godz. 8.45 – 12.00 Tura II - pobyt dzieci w OTLiA w Opolu w godz. 10.30 – 14.00 Zadanie nr 2 – wyjazdy dzieci do Zaczarowanego Świata – Centrum Nauki i Eksperymentu RCRE 1. Przedmiot zamówienia stanowi organizacja i realizacja usługi kompleksowej: • Miejsce realizacji zamówienia: Zaczarowany Świat – Centrum Nauki i Eksperymentu RCRE, ul. Stanisława Dubois 36, 46-020 Opole; • Liczba uczestników wyjazdów łącznie: minimum 1 825 dzieci wraz z przedszkoli Aglomeracji Opolskiej wraz z minimum 139 opiekunami. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia liczby dzieci do 1 847 oraz liczby opiekunów stosownie do potrzeb dzieci. W każdym jednym wyjeździe będzie uczestniczyło 40-50 dzieci do wyczerpania ogólnej liczby dzieci (1825) i opiekunów – max. 55 osób. W jednym dniu mogą być organizowane 2 wyjazdy w zależności od harmonogramu. W przypadkach nagłej absencji dzieci wyjazdy będą musiały być kontynuowane do uzyskania liczby dzieci zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie czyli 1825 • Liczba lunchboxów: łącznie minimum 1 825 sztuk (catering zapewniony jest wyłącznie dla dzieci uczestniczących w wyjazdach). Lunchboxy mają być dostarczone w ww. miejsce do godziny 9.30; • Wykonawca zobowiązuje się do rozdziału cateringu (lunchboxów) dla dzieci w Miejscu Edukacji Bezpośredniej, zgodnie z otrzymana listą liczby dzieci jaka weźmie udział w zajęciach w danym dniu. • Termin realizacji zamówienia kwiecień 2019 – czerwiec 2019. Dokładne terminy zostaną uzgodnione z min. 2 tygodniowym wyprzedzeniem; • Wyjazdy mogą realizowane być w 1 lub w 2 turach podczas danego dnia, co zostanie ustalone przez Zamawiającego i przekazane wraz z harmonogramem wyjazdów z min. 2 tygodniowym wyprzedzeniem: Tura I – pobyt dzieci w Zaczarowanym Świecie w Opolu w godz. 8.15 – 11.30 Tura II – po dzieci w Zaczarowanym Świecie w Opolu w godz. 11.15 – 14.30 IV. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do (dotyczy Zadań 1 i 2): 1. Wykonawca sam ułoży trasy przejazdów i liczby autobusów w oparciu o wykaz przedszkoli z adresami i liczbą dzieci (załącznik nr 1). 2. Wykonania usługi z wykorzystaniem środków transportu spełniających normę spalin min. EURO 4 dopuszczonych do ruchu i odpowiadających wymaganiom ustawy o transporcie drogowym m.in. aktualny przegląd i ubezpieczenie oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji świadczenia; 3. Zapewnienia transportu uczestników wyjazdów edukacyjnych ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca wyjazdu do poszczególnych miejsc edukacji bezpośredniej wraz z powrotem na miejsce wyjazdu; 4. Zapewnienia organizacji wyjazdu w taki sposób, by zapewnić uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki; 5. Wynagrodzenie wykonawcy obejmować powinno wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym m.in. opłat parkingowych, opłat związanych z eksploatacją pojazdów, kosztów z tytułu opłat drogowych, kar nałożonych na Wykonawcę przez właściwe organy w trakcie wykonywania usługi , wynagrodzenia kierowców. 6. W przypadku wystąpienia awarii środka transportu, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pojazdu zastępczego na własny koszt. Pojazd zastępczy musi spełniać wszelkie warunki zawarte w siwz. Czas podstawienia pojazdu zastępczego nie może być dłuższy niż 1 godzinę. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowcy w sytuacji określonej wyżej, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi na koszt Wykonawcy; 7. Ubezpieczenia NNW uczestników wyjazdów edukacyjnych na cały okres trwania wycieczki - stawka nie mniejsza niż 20 000,00 zł na osobę; 8. Zapewnienia wyżywienia dla wszystkich dzieci podczas wyjazdów edukacyjnych w formie lunchbox-u dla każdego dziecka. Lunchboxy będą dostarczone do miejsca realizacji zajęć i tam rozdysponowane 9. Autokar/autobus, którym podróżować będą uczestnicy wyjazdów edukacyjnych, musi być sprawny technicznie (aktualne badania techniczne), oznaczony „Przewóz dzieci”, a kierowca/y z odpowiednimi uprawnieniami; 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość po ustaleniu terminu każdego wyjazdu zgłoszenie pojazdu/ów celem przeprowadzenia kontroli stanu technicznego pojazdu oraz trzeźwości stanu kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego); 11. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 187 ze zm.), w celu oceny spełniania warunku posiadania uprawnień; 12. Wykonawca nie może przewozić więcej uczniów i towarzyszących im opiekunów powyżej liczby miejsc, w używanych do przewozu środków transportu objętych ubezpieczeniem OC (ubezpieczenie ważne na okres realizacji usługi, obowiązek przedstawienia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy); 13. W związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przewożonym uczniom i ich opiekunom w zakresie określonym w zawartej umowie ubezpieczenia OC na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz kodeksu cywilnego. 14. Usługa cateringu będąca przedmiotem niniejszego postępowania winna być świadczona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w kwestii żywienia zbiorowego. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. (tekst jedn. Dz.U.2015, poz. 594 z późn. zm.) o bezpieczeństwie żywności i żywienia, normami żywienia oraz Zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. 15. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za naruszenie przepisów p.poż., BHP oraz przepisów sanitarnych, czy brak stosownych zezwoleń na prowadzenie działalności tego typu. Sankcje nałożone przez właściwe organy, w razie naruszenia ww. zasad obciążają Wykonawcę. 16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku oraz jego walory estetyczne i smakowe. 17. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zachowując wymogi sanitarno – epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz ponosi odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 18. Wykonawca odpowiada za transport lunchbox-ów, zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia. Koszty transportu i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka utraty i uszkodzenia przedmiotu zamówienia w trakcie dostawy do miejsc edukacji bezpośredniej (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem) obciążają Wykonawcę. 19. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 20 000 zł, ważnej na czas realizacji poszczególnych transz niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż może zażądać od Wykonawcy przed realizacją danej transzy okazania powyższego dokumentu, potwierdzającego posiadanie opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważnej w terminie realizacji danej transzy zamówienia. Odmowa okazania powyższego dokumentu lub brak wymaganego dokumentu może skutkować odstąpieniem Zamawiającego od umowy. 20. Zamawiający w oparciu o pisemną umowę, powierzy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy. 21. Wszelkie koszty związane z organizacją wyjazdu ponosi Wykonawca i powinny one zostać uwzględnione w ofercie. 22. Terminem realizacji zamówienia określa się datę realizacji jednodniowego wyjazdu edukacyjnego do miejsca edukacji bezpośredniej i sporządzenia protokołu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.5) Główny kod CPV
W ogłoszeniu jest: Główny kod CPV: 60130000-8 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 55321000-6 55520000-1
W ogłoszeniu powinno być: Główny kod CPV: 63510000-7 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 55321000-6 55520000-1 60130000-8

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8)
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-06-30
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-06-30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.9)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 3. Termin realizacji zamówienia: dla zadania nr 1 – od października 2018 r. do 31 maja 2019 r.; dla zadania nr 2 – od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 r
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 3. Termin realizacji zamówienia: dla zadania nr 1 – październik 2018, listopad 2018, styczeń 2019, maj 2019; dla zadania nr 2 – od kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.1)
W ogłoszeniu jest: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa, 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące (dla obu zadań): A. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 187 ze zm.); b) posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej wydane w drodze decyzji, przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W ogłoszeniu powinno być: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa, 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące (dla obu zadań): A. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 187 ze zm.)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa, 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące (dla obu zadań): B. zdolności technicznej i zawodowej: a) wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na przewozie osób. b) dysponują co najmniej 3 osobami (dostępnymi na etapie realizacji zamówienia), posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami kat. D oraz uprawnienia do przewozu osób. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać dla tych zadań te same osoby i usługi. Zamawiający nie wymaga zwielokrotnienia ilości osób i usług
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa, 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące (dla obu zadań): B. zdolności technicznej i zawodowej: a) wykonali/wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na przewozie osób. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać dla tych zadań te same usługi. Zamawiający nie wymaga zwielokrotnienia ilości usług

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.5.1)
W ogłoszeniu jest: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów – (art. 26 ust. 2 Prawa): a. koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (dot. uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1553 ze zm.); b. zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej wydane w drodze decyzji, przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. c. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów – (art. 26 ust. 2 Prawa): a. koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (dot. uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 187 ze zm.); b. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-18, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-21, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I - informacje dotyczące ofert częściowych Część 1
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i realizacja wyjazdów do miejsc edukacji bezpośredniej dzieci z przedszkoli Aglomeracji Opolskiej wraz z opiekunami, w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”, która obejmuje (dla wszystkich zadań): 1. Zapewnienie transportu uczestników wyjazdów, ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca wyjazdu do poszczególnych miejsc edukacji bezpośredniej wraz z powrotem do miejsca wyjazdu. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo wsiadania dzieci, w miejscu znajdującym się w odległości do 500 m od adresu danego przedszkola wskazanego w załączniku nr 1 do siwz oraz zapewni wsiadanie dzieci w miejscu parkingowym do 500 m od miejsca edukacji bezpośredniej. Za opiekę nad dziećmi w trakcie podróży odpowiadają nauczyciele/opiekunowie jadący z dziećmi z danego przedszkola; 2. Ubezpieczenie NNW dzieci biorących udział w wyjeździe, na cały okres trwania wycieczki - stawka nie mniejsza niż 20 000,00 zł na osobę. Lista dzieci, które mają zostać objęte ubezpieczeniem zostanie przekazana Wykonawcy dzień przed datą poszczególnych wyjazdów, do godziny 12.00; 3. Zapewnienie wyżywienia dla dzieci będących uczestnikami wyjazdu edukacyjnego w formie lunchbox-u. Ilość lunchoboxów została ustalona w zadaniu 1 i 2 (poniżej), jednakże w przypadku zmiany liczby osób Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę dzień przed realizacją usługi do godz. 12.00. Przez słowo „lunchbox” Zamawiający rozumie zestaw składający się z: dwóch kanapek, jogurtu owocowego, batonika owocowego, musu owocowego, banana, dwóch soków różnych smaków, wody, deseru ryżowego, kanapki mlecznej oraz opakowania. Lunchbox winien mieć następującą gramaturę: a) kanapki - pieczywo świeże, na naturalnym zakwasie, nie może być głęboko mrożone. 1. bułka pszenna 50g, wędlina wysokiej jakości bez środków konserwujących, ser żółty, ogórek (minimum 3 plasterki), liść sałaty, masło (smarowanie z obu stron bułki), 2. bułka pszenna 50g: wersja wegetariańska: serek twarogowy, szczypiorek; b) jogurt: owocowy (nie „o smaku owocowym”) minimum 125 g, bez syropu glukozowo – fruktozowego zawartość owoców w jogurcie nie mniej niż 7% c) batonik: owocowy minimum 40 g, d) mus owocowy minimum 100g - w saszetce lub tubce, bez dodatków cukrów i soli, e) banan 1 szt. minimum 100 g f) 100% naturalny sok owocowy: szt. 2 w kartoniku 0,2l, ze słomką, g) woda: 0,5l niegazowana, mineralna nisko- lub średniozmineralizowana, lub woda źródlana ze sportowym zamknięciem, h) deser ryżowy – 1 szt. 200g, bez syropu glukozowo – fruktozowego Żaden ze składników nie może zawierać środków konserwujących ani sztucznych barwników. Posiłek winien być przygotowany ze świeżych artykułów spożywczych najwyższej jakości, posiadających aktualne terminy ważności, nie krótsze niż 6 dni . Bułki mają być zapakowane oddzielnie w papierowe torebki śniadaniowe, a każdy lunchbox dostarczony ma być w jednorazowym pudełku styropianowym wraz z serwetkami oraz plastikową łyżeczką (pakowaną pojedynczo) – całość zapakowana w torbę ekologiczną – papierową. Wszystkie naczynia i opakowania powinny być jednorazowe i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty. Zgodnie z rozeznaniem potrzeb może istnieć konieczność przygotowania posiłków zgodnie ze wskazaną dietą: bezglutenową, cukrzycową, bezmleczną, wegetariańską, wegańską lub inną. Posiłek taki powinien zawierać produkty zastępcze równoważne w cenie i wadze do posiłków bez diet. Działania w ramach projektów edukacyjnych prowadzone będą w różnych terminach i miejscach edukacji bezpośredniej stąd Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 zadania. Każde z zadań obejmuję kompleksową usługę organizacji i realizacji wyjazdów do miejsc edukacji bezpośredniej, w skład której wchodzi zapewnienie transportu, ubezpieczenia oraz cateringu. Zadania różnią się terminem realizacji, miejscem edukacji bezpośredniej oraz liczbą dzieci jaka ma w wyjazdach uczestniczyć. Wykonawca może złożyć ofertę na kompleksową organizację i realizację jednego lub dwóch zadań. Zadanie nr 1 – wyjazdy dzieci z przedszkoli w Aglomeracji Opolskiej do Opolskiego Teatru Lalki i Aktora 1. Przedmiot zamówienia stanowi organizacja i realizacja usługi kompleksowej: • Miejsce realizacji zamówienia: Opolski Teatr Lalki i Aktora w Opolu, ul. Augustyna Kośnego 2a, 45-056 Opole; • Liczba uczestników wyjazdów łącznie: minimum 2 385 dzieci z przedszkoli Aglomeracji Opolskiej wraz z minimum 168 opiekunami. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia liczby dzieci do 2 430 oraz liczby opiekunów stosownie do potrzeb dzieci. W każdej turze wyjazdu uczestniczyć będzie średnio 90 dzieci (dodatkowo opiekunowie), przy czym Zamawiający zastrzega, iż liczba ta może ulec zmniejszeniu/zwiększeniu, lecz nie więcej niż o 20 dzieci na turę. Zamawiający zastrzega również, iż w sytuacjach nagłej, niespodziewanej absencji dzieci Wykonawca zrealizuje usługę przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci w liczbie mniejszej, niż założone minimum 70 dzieci, co jest podyktowane koniecznością osiągnięcia wskaźnika dzieci uczestniczących w zajęciach w wysokości 100%; • Liczba lunchboxów: minimum 2 385 sztuk (catering zapewniony jest wyłącznie dla dzieci uczestniczących w wyjazdach). W każdej turze wyjazdu uczestniczyć będzie średnio 90 dzieci (lunchboxy zapewniane są tylko dla dzieci), przy czym Zamawiający zastrzega, iż liczba ta może ulec zmniejszeniu/zwiększeniu, lecz nie więcej niż o 20 dzieci na turę. Lunchboxy mają być dostarczone w ww. miejsce do godziny 9.30; • Wykonawca zobowiązuje się do rozdziału cateringu (lunchboxów) dla dzieci w Miejscu Edukacji Bezpośredniej, zgodnie z otrzymana listą liczby dzieci jaka weźmie udział w zajęciach w danym dniu. • Termin realizacji zamówienia: październik 2018, listopad 2018, styczeń 2019, maj 2019. Dokładne terminy zostaną uzgodnione z min. 2 tygodniowym wyprzedzeniem; • W pierwszej kolejności z wyjazdów powinny skorzystać dzieci z gmin: Izbicko, Popielów, Lewin Brzeski, Niemodlin, Murów, Walce; • W każdym dniu wyjazdu realizowane będą 2 tury: Tura I – pobyt dzieci w OTLiA w Opolu w godz. 8.45 – 12.00 Tura II - pobyt dzieci w OTLiA w Opolu w godz. 10.30 – 14.00 IV. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do (dotyczy Zadań 1 i 2): 1. Wykonawca sam ułoży trasy przejazdów i liczby autobusów w oparciu o wykaz przedszkoli z adresami i liczbą dzieci (załącznik nr 1). 2. Wykonania usługi z wykorzystaniem środków transportu spełniających normę spalin min. EURO 4 dopuszczonych do ruchu i odpowiadających wymaganiom ustawy o transporcie drogowym m.in. aktualny przegląd i ubezpieczenie oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji świadczenia; 3. Zapewnienia transportu uczestników wyjazdów edukacyjnych ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca wyjazdu do poszczególnych miejsc edukacji bezpośredniej wraz z powrotem na miejsce wyjazdu; 4. Zapewnienia organizacji wyjazdu w taki sposób, by zapewnić uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki; 5. Wynagrodzenie wykonawcy obejmować powinno wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym m.in. opłat parkingowych, opłat związanych z eksploatacją pojazdów, kosztów z tytułu opłat drogowych, kar nałożonych na Wykonawcę przez właściwe organy w trakcie wykonywania usługi , wynagrodzenia kierowców. 6. W przypadku wystąpienia awarii środka transportu, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pojazdu zastępczego na własny koszt. Pojazd zastępczy musi spełniać wszelkie warunki zawarte w siwz. Czas podstawienia pojazdu zastępczego nie może być dłuższy niż 1 godzinę. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowcy w sytuacji określonej wyżej, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi na koszt Wykonawcy; 7. Ubezpieczenia NNW uczestników wyjazdów edukacyjnych na cały okres trwania wycieczki - stawka nie mniejsza niż 20 000,00 zł na osobę; 8. Zapewnienia wyżywienia dla wszystkich dzieci podczas wyjazdów edukacyjnych w formie lunchbox-u dla każdego dziecka. Lunchboxy będą dostarczone do miejsca realizacji zajęć i tam rozdysponowane 9. Autokar/autobus, którym podróżować będą uczestnicy wyjazdów edukacyjnych, musi być sprawny technicznie (aktualne badania techniczne), oznaczony „Przewóz dzieci”, a kierowca/y z odpowiednimi uprawnieniami; 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość po ustaleniu terminu każdego wyjazdu zgłoszenie pojazdu/ów celem przeprowadzenia kontroli stanu technicznego pojazdu oraz trzeźwości stanu kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego); 11. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 187 ze zm.), w celu oceny spełniania warunku posiadania uprawnień; 12. Wykonawca nie może przewozić więcej uczniów i towarzyszących im opiekunów powyżej liczby miejsc, w używanych do przewozu środków transportu objętych ubezpieczeniem OC (ubezpieczenie ważne na okres realizacji usługi, obowiązek przedstawienia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy); 13. W związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przewożonym uczniom i ich opiekunom w zakresie określonym w zawartej umowie ubezpieczenia OC na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz kodeksu cywilnego. 14. Usługa cateringu będąca przedmiotem niniejszego postępowania winna być świadczona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w kwestii żywienia zbiorowego. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. (tekst jedn. Dz.U.2015, poz. 594 z późn. zm.) o bezpieczeństwie żywności i żywienia, normami żywienia oraz Zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. 15. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za naruszenie przepisów p.poż., BHP oraz przepisów sanitarnych, czy brak stosownych zezwoleń na prowadzenie działalności tego typu. Sankcje nałożone przez właściwe organy, w razie naruszenia ww. zasad obciążają Wykonawcę. 16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku oraz jego walory estetyczne i smakowe. 17. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zachowując wymogi sanitarno – epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz ponosi odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 18. Wykonawca odpowiada za transport lunchbox-ów, zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia. Koszty transportu i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka utraty i uszkodzenia przedmiotu zamówienia w trakcie dostawy do miejsc edukacji bezpośredniej (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem) obciążają Wykonawcę. 19. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 20 000 zł, ważnej na czas realizacji poszczególnych transz niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż może zażądać od Wykonawcy przed realizacją danej transzy okazania powyższego dokumentu, potwierdzającego posiadanie opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważnej w terminie realizacji danej transzy zamówienia. Odmowa okazania powyższego dokumentu lub brak wymaganego dokumentu może skutkować odstąpieniem Zamawiającego od umowy. 20. Zamawiający w oparciu o pisemną umowę, powierzy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy. 21. Wszelkie koszty związane z organizacją wyjazdu ponosi Wykonawca i powinny one zostać uwzględnione w ofercie. 22. Terminem realizacji zamówienia określa się datę realizacji jednodniowego wyjazdu edukacyjnego do miejsca edukacji bezpośredniej i sporządzenia protokołu
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i realizacja wyjazdów do miejsc edukacji bezpośredniej dzieci z przedszkoli Aglomeracji Opolskiej wraz z opiekunami, w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”, która obejmuje (dla wszystkich zadań): 1. Zapewnienie transportu uczestników wyjazdów, ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca wyjazdu do poszczególnych miejsc edukacji bezpośredniej wraz z powrotem do miejsca wyjazdu. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo wsiadania dzieci, w miejscu znajdującym się w odległości do 500 m od adresu danego przedszkola wskazanego w załączniku nr 1 do siwz oraz zapewni wsiadanie dzieci w miejscu parkingowym do 500 m od miejsca edukacji bezpośredniej. Za opiekę nad dziećmi w trakcie podróży odpowiadają nauczyciele/opiekunowie jadący z dziećmi z danego przedszkola; 2. Ubezpieczenie NNW dzieci biorących udział w wyjeździe, na cały okres trwania wycieczki - stawka nie mniejsza niż 20 000,00 zł na osobę. Lista dzieci, które mają zostać objęte ubezpieczeniem zostanie przekazana Wykonawcy dzień przed datą poszczególnych wyjazdów, do godziny 12.00; 3. Zapewnienie wyżywienia dla dzieci będących uczestnikami wyjazdu edukacyjnego w formie lunchbox-u. Ilość lunchoboxów została ustalona w zadaniu 1 i 2 (poniżej), jednakże w przypadku zmiany liczby osób Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę dzień przed realizacją usługi do godz. 12.00. Przez słowo „lunchbox” Zamawiający rozumie zestaw składający się z: dwóch kanapek, jogurtu owocowego, batonika owocowego, musu owocowego, banana, dwóch soków różnych smaków, wody, deseru ryżowego, kanapki mlecznej oraz opakowania. Lunchbox winien mieć następującą gramaturę: a) kanapki - pieczywo świeże, na naturalnym zakwasie, nie może być głęboko mrożone. 1. bułka pszenna 50g, wędlina wysokiej jakości bez środków konserwujących, ser żółty, ogórek (minimum 3 plasterki), liść sałaty, masło (smarowanie z obu stron bułki), 2. bułka pszenna 50g: wersja wegetariańska: serek twarogowy, szczypiorek; b) jogurt: owocowy (nie „o smaku owocowym”) minimum 125 g, bez syropu glukozowo – fruktozowego zawartość owoców w jogurcie nie mniej niż 7% c) batonik: owocowy minimum 40 g, d) mus owocowy minimum 100g - w saszetce lub tubce, bez dodatków cukrów i soli, e) banan 1 szt. minimum 100 g f) 100% naturalny sok owocowy: szt. 2 w kartoniku 0,2l, ze słomką, g) woda: 0,5l niegazowana, mineralna nisko- lub średniozmineralizowana, lub woda źródlana ze sportowym zamknięciem, h) deser ryżowy – 1 szt. 200g, bez syropu glukozowo – fruktozowego Żaden ze składników nie może zawierać środków konserwujących ani sztucznych barwników. Posiłek winien być przygotowany ze świeżych artykułów spożywczych najwyższej jakości, posiadających aktualne terminy ważności, nie krótsze niż 6 dni . Bułki mają być zapakowane oddzielnie w papierowe torebki śniadaniowe, a każdy lunchbox dostarczony ma być w jednorazowym pudełku styropianowym wraz z serwetkami oraz plastikową łyżeczką (pakowaną pojedynczo) – całość zapakowana w torbę ekologiczną – papierową. Wszystkie naczynia i opakowania powinny być jednorazowe i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty. Zgodnie z rozeznaniem potrzeb może istnieć konieczność przygotowania posiłków zgodnie ze wskazaną dietą: bezglutenową, cukrzycową, bezmleczną, wegetariańską, wegańską lub inną. Posiłek taki powinien zawierać produkty zastępcze równoważne w cenie i wadze do posiłków bez diet. Działania w ramach projektów edukacyjnych prowadzone będą w różnych terminach i miejscach edukacji bezpośredniej stąd Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 zadania. Każde z zadań obejmuję kompleksową usługę organizacji i realizacji wyjazdów do miejsc edukacji bezpośredniej, w skład której wchodzi zapewnienie transportu, ubezpieczenia oraz cateringu. Zadania różnią się terminem realizacji, miejscem edukacji bezpośredniej oraz liczbą dzieci jaka ma w wyjazdach uczestniczyć. Wykonawca może złożyć ofertę na kompleksową organizację i realizację jednego lub dwóch zadań. Zadanie nr 1 – wyjazdy dzieci z przedszkoli w Aglomeracji Opolskiej do Opolskiego Teatru Lalki i Aktora 1. Przedmiot zamówienia stanowi organizacja i realizacja usługi kompleksowej: • Miejsce realizacji zamówienia: Opolski Teatr Lalki i Aktora w Opolu, ul. Augustyna Kośnego 2a, 45-056 Opole; • Liczba uczestników wyjazdów łącznie: minimum 2 385 dzieci z przedszkoli Aglomeracji Opolskiej wraz z minimum 168 opiekunami. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia liczby dzieci do 2 430 oraz liczby opiekunów stosownie do potrzeb dzieci. W każdym jednym wyjeździe będzie uczestniczyło 80-100 dzieci do wyczerpania ogólnej liczby dzieci (2385) i opiekunów – max. 110 osób. W jednym dniu mogą być organizowane 2 wyjazdy w zależności od harmonogramu. W przypadkach nagłej absencji dzieci wyjazdy będą musiały być kontynuowane do uzyskania liczby dzieci zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie czyli 2385. • Liczba lunchboxów: minimum 2 385 sztuk (catering zapewniony jest wyłącznie dla dzieci uczestniczących w wyjazdach). Lunchboxy mają być dostarczone w ww. miejsce do godziny 9.30; • Wykonawca zobowiązuje się do rozdziału cateringu (lunchboxów) dla dzieci w Miejscu Edukacji Bezpośredniej, zgodnie z otrzymana listą liczby dzieci jaka weźmie udział w zajęciach w danym dniu. • Termin realizacji zamówienia: październik 2018, listopad 2018, styczeń 2019, maj 2019. • W każdym dniu wyjazdu realizowane będą 2 tury: Tura I – pobyt dzieci w OTLiA w Opolu w godz. 8.45 – 12.00 Tura II - pobyt dzieci w OTLiA w Opolu w godz. 10.30 – 14.00 IV. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do (dotyczy Zadań 1 i 2): 1. Wykonawca sam ułoży trasy przejazdów i liczby autobusów w oparciu o wykaz przedszkoli z adresami i liczbą dzieci (załącznik nr 1). 2. Wykonania usługi z wykorzystaniem środków transportu spełniających normę spalin min. EURO 4 dopuszczonych do ruchu i odpowiadających wymaganiom ustawy o transporcie drogowym m.in. aktualny przegląd i ubezpieczenie oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji świadczenia; 3. Zapewnienia transportu uczestników wyjazdów edukacyjnych ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca wyjazdu do poszczególnych miejsc edukacji bezpośredniej wraz z powrotem na miejsce wyjazdu; 4. Zapewnienia organizacji wyjazdu w taki sposób, by zapewnić uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki; 5. Wynagrodzenie wykonawcy obejmować powinno wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym m.in. opłat parkingowych, opłat związanych z eksploatacją pojazdów, kosztów z tytułu opłat drogowych, kar nałożonych na Wykonawcę przez właściwe organy w trakcie wykonywania usługi , wynagrodzenia kierowców. 6. W przypadku wystąpienia awarii środka transportu, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pojazdu zastępczego na własny koszt. Pojazd zastępczy musi spełniać wszelkie warunki zawarte w siwz. Czas podstawienia pojazdu zastępczego nie może być dłuższy niż 1 godzinę. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowcy w sytuacji określonej wyżej, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi na koszt Wykonawcy; 7. Ubezpieczenia NNW uczestników wyjazdów edukacyjnych na cały okres trwania wycieczki - stawka nie mniejsza niż 20 000,00 zł na osobę; 8. Zapewnienia wyżywienia dla wszystkich dzieci podczas wyjazdów edukacyjnych w formie lunchbox-u dla każdego dziecka. Lunchboxy będą dostarczone do miejsca realizacji zajęć i tam rozdysponowane 9. Autokar/autobus, którym podróżować będą uczestnicy wyjazdów edukacyjnych, musi być sprawny technicznie (aktualne badania techniczne), oznaczony „Przewóz dzieci”, a kierowca/y z odpowiednimi uprawnieniami; 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość po ustaleniu terminu każdego wyjazdu zgłoszenie pojazdu/ów celem przeprowadzenia kontroli stanu technicznego pojazdu oraz trzeźwości stanu kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego); 11. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 187 ze zm.), w celu oceny spełniania warunku posiadania uprawnień; 12. Wykonawca nie może przewozić więcej uczniów i towarzyszących im opiekunów powyżej liczby miejsc, w używanych do przewozu środków transportu objętych ubezpieczeniem OC (ubezpieczenie ważne na okres realizacji usługi, obowiązek przedstawienia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy); 13. W związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przewożonym uczniom i ich opiekunom w zakresie określonym w zawartej umowie ubezpieczenia OC na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz kodeksu cywilnego. 14. Usługa cateringu będąca przedmiotem niniejszego postępowania winna być świadczona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w kwestii żywienia zbiorowego. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. (tekst jedn. Dz.U.2015, poz. 594 z późn. zm.) o bezpieczeństwie żywności i żywienia, normami żywienia oraz Zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. 15. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za naruszenie przepisów p.poż., BHP oraz przepisów sanitarnych, czy brak stosownych zezwoleń na prowadzenie działalności tego typu. Sankcje nałożone przez właściwe organy, w razie naruszenia ww. zasad obciążają Wykonawcę. 16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku oraz jego walory estetyczne i smakowe. 17. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zachowując wymogi sanitarno – epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz ponosi odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 18. Wykonawca odpowiada za transport lunchbox-ów, zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia. Koszty transportu i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka utraty i uszkodzenia przedmiotu zamówienia w trakcie dostawy do miejsc edukacji bezpośredniej (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem) obciążają Wykonawcę. 19. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 20 000 zł, ważnej na czas realizacji poszczególnych transz niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż może zażądać od Wykonawcy przed realizacją danej transzy okazania powyższego dokumentu, potwierdzającego posiadanie opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważnej w terminie realizacji danej transzy zamówienia. Odmowa okazania powyższego dokumentu lub brak wymaganego dokumentu może skutkować odstąpieniem Zamawiającego od umowy. 20. Zamawiający w oparciu o pisemną umowę, powierzy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy. 21. Wszelkie koszty związane z organizacją wyjazdu ponosi Wykonawca i powinny one zostać uwzględnione w ofercie. 22. Terminem realizacji zamówienia określa się datę realizacji jednodniowego wyjazdu edukacyjnego do miejsca edukacji bezpośredniej i sporządzenia protokołu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I - informacje dotyczące ofert częściowych Część 1
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 55321000-6, 55520000-1
W ogłoszeniu powinno być: Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 55321000-6, 55520000-1, 63510000-7

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I - informacje dotyczące ofert częściowych Część 2
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i realizacja wyjazdów do miejsc edukacji bezpośredniej dzieci z przedszkoli Aglomeracji Opolskiej wraz z opiekunami, w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”, która obejmuje (dla wszystkich zadań): 1. Zapewnienie transportu uczestników wyjazdów, ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca wyjazdu do poszczególnych miejsc edukacji bezpośredniej wraz z powrotem do miejsca wyjazdu. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo wsiadania dzieci, w miejscu znajdującym się w odległości do 500 m od adresu danego przedszkola wskazanego w załączniku nr 1 do siwz oraz zapewni wsiadanie dzieci w miejscu parkingowym do 500 m od miejsca edukacji bezpośredniej. Za opiekę nad dziećmi w trakcie podróży odpowiadają nauczyciele/opiekunowie jadący z dziećmi z danego przedszkola; 2. Ubezpieczenie NNW dzieci biorących udział w wyjeździe, na cały okres trwania wycieczki - stawka nie mniejsza niż 20 000,00 zł na osobę. Lista dzieci, które mają zostać objęte ubezpieczeniem zostanie przekazana Wykonawcy dzień przed datą poszczególnych wyjazdów, do godziny 12.00; 3. Zapewnienie wyżywienia dla dzieci będących uczestnikami wyjazdu edukacyjnego w formie lunchbox-u. Ilość lunchoboxów została ustalona w zadaniu 1 i 2 (poniżej), jednakże w przypadku zmiany liczby osób Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę dzień przed realizacją usługi do godz. 12.00. Przez słowo „lunchbox” Zamawiający rozumie zestaw składający się z: dwóch kanapek, jogurtu owocowego, batonika owocowego, musu owocowego, banana, dwóch soków różnych smaków, wody, deseru ryżowego, kanapki mlecznej oraz opakowania. Lunchbox winien mieć następującą gramaturę: a) kanapki - pieczywo świeże, na naturalnym zakwasie, nie może być głęboko mrożone. 1. bułka pszenna 50g, wędlina wysokiej jakości bez środków konserwujących, ser żółty, ogórek (minimum 3 plasterki), liść sałaty, masło (smarowanie z obu stron bułki), 2. bułka pszenna 50g: wersja wegetariańska: serek twarogowy, szczypiorek; b) jogurt: owocowy (nie „o smaku owocowym”) minimum 125 g, bez syropu glukozowo – fruktozowego zawartość owoców w jogurcie nie mniej niż 7% c) batonik: owocowy minimum 40 g, d) mus owocowy minimum 100g - w saszetce lub tubce, bez dodatków cukrów i soli, e) banan 1 szt. minimum 100 g f) 100% naturalny sok owocowy: szt. 2 w kartoniku 0,2l, ze słomką, g) woda: 0,5l niegazowana, mineralna nisko- lub średniozmineralizowana, lub woda źródlana ze sportowym zamknięciem, h) deser ryżowy – 1 szt. 200g, bez syropu glukozowo – fruktozowego Żaden ze składników nie może zawierać środków konserwujących ani sztucznych barwników. Posiłek winien być przygotowany ze świeżych artykułów spożywczych najwyższej jakości, posiadających aktualne terminy ważności, nie krótsze niż 6 dni . Bułki mają być zapakowane oddzielnie w papierowe torebki śniadaniowe, a każdy lunchbox dostarczony ma być w jednorazowym pudełku styropianowym wraz z serwetkami oraz plastikową łyżeczką (pakowaną pojedynczo) – całość zapakowana w torbę ekologiczną – papierową. Wszystkie naczynia i opakowania powinny być jednorazowe i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty. Zgodnie z rozeznaniem potrzeb może istnieć konieczność przygotowania posiłków zgodnie ze wskazaną dietą: bezglutenową, cukrzycową, bezmleczną, wegetariańską, wegańską lub inną. Posiłek taki powinien zawierać produkty zastępcze równoważne w cenie i wadze do posiłków bez diet. Działania w ramach projektów edukacyjnych prowadzone będą w różnych terminach i miejscach edukacji bezpośredniej stąd Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 zadania. Każde z zadań obejmuję kompleksową usługę organizacji i realizacji wyjazdów do miejsc edukacji bezpośredniej, w skład której wchodzi zapewnienie transportu, ubezpieczenia oraz cateringu. Zadania różnią się terminem realizacji, miejscem edukacji bezpośredniej oraz liczbą dzieci jaka ma w wyjazdach uczestniczyć. Wykonawca może złożyć ofertę na kompleksową organizację i realizację jednego lub dwóch zadań. Zadanie nr 2 – wyjazdy dzieci do Zaczarowanego Świata – Centrum Nauki i Eksperymentu RCRE 1. Przedmiot zamówienia stanowi organizacja i realizacja usługi kompleksowej: • Miejsce realizacji zamówienia: Zaczarowany Świat – Centrum Nauki i Eksperymentu RCRE, ul. Stanisława Dubois 36, 46-020 Opole; • Liczba uczestników wyjazdów łącznie: minimum 1 825 dzieci wraz z przedszkoli Aglomeracji Opolskiej wraz z minimum 139 opiekunami. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia liczby dzieci do 1 847 oraz liczby opiekunów stosownie do potrzeb dzieci. W każdej turze wyjazdu uczestniczyć będzie średnio 50 dzieci (dodatkowo opiekunowie), przy czym Zamawiający zastrzega, iż liczba ta może ulec zmniejszeniu/zwiększeniu, lecz nie więcej niż o 10 dzieci na turę. Zamawiający zastrzega również, iż w sytuacjach nagłej, niespodziewanej absencji dzieci Wykonawca zrealizuje usługę przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci w liczbie mniejszej, niż założone minimum 40 dzieci, co jest podyktowane koniecznością osiągnięcia wskaźnika dzieci uczestniczących w zajęciach w wysokości 100%; • Liczba lunchboxów: łącznie minimum 1 825 sztuk (catering zapewniony jest wyłącznie dla dzieci uczestniczących w wyjazdach). W każdej turze wyjazdu uczestniczyć będzie średnio 50 dzieci (lunchboxy zapewniane są tylko dla dzieci), przy czym Zamawiający zastrzega, iż liczba ta może ulec zmniejszeniu/zwiększeniu, lecz nie więcej niż o 10 dzieci na turę. Lunchboxy mają być dostarczone w ww. miejsce do godziny 9.30; • Wykonawca zobowiązuje się do rozdziału cateringu (lunchboxów) dla dzieci w Miejscu Edukacji Bezpośredniej, zgodnie z otrzymana listą liczby dzieci jaka weźmie udział w zajęciach w danym dniu. • Termin realizacji zamówienia październik 2018 – czerwiec 2019. Dokładne terminy zostaną uzgodnione z min. 2 tygodniowym wyprzedzeniem; • Wyjazdy mogą realizowane być w 1 lub w 2 turach podczas danego dnia, co zostanie ustalone przez Zamawiającego i przekazane wraz z harmonogramem wyjazdów z min. 2 tygodniowym wyprzedzeniem: Tura I – pobyt dzieci w Zaczarowanym Świecie w Opolu w godz. 8.15 – 11.30 Tura II – po dzieci w Zaczarowanym Świecie w Opolu w godz. 11.15 – 14.30 IV. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do (dotyczy Zadań 1 i 2): 1. Wykonawca sam ułoży trasy przejazdów i liczby autobusów w oparciu o wykaz przedszkoli z adresami i liczbą dzieci (załącznik nr 1). 2. Wykonania usługi z wykorzystaniem środków transportu spełniających normę spalin min. EURO 4 dopuszczonych do ruchu i odpowiadających wymaganiom ustawy o transporcie drogowym m.in. aktualny przegląd i ubezpieczenie oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji świadczenia; 3. Zapewnienia transportu uczestników wyjazdów edukacyjnych ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca wyjazdu do poszczególnych miejsc edukacji bezpośredniej wraz z powrotem na miejsce wyjazdu; 4. Zapewnienia organizacji wyjazdu w taki sposób, by zapewnić uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki; 5. Wynagrodzenie wykonawcy obejmować powinno wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym m.in. opłat parkingowych, opłat związanych z eksploatacją pojazdów, kosztów z tytułu opłat drogowych, kar nałożonych na Wykonawcę przez właściwe organy w trakcie wykonywania usługi , wynagrodzenia kierowców. 6. W przypadku wystąpienia awarii środka transportu, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pojazdu zastępczego na własny koszt. Pojazd zastępczy musi spełniać wszelkie warunki zawarte w siwz. Czas podstawienia pojazdu zastępczego nie może być dłuższy niż 1 godzinę. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowcy w sytuacji określonej wyżej, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi na koszt Wykonawcy; 7. Ubezpieczenia NNW uczestników wyjazdów edukacyjnych na cały okres trwania wycieczki - stawka nie mniejsza niż 20 000,00 zł na osobę; 8. Zapewnienia wyżywienia dla wszystkich dzieci podczas wyjazdów edukacyjnych w formie lunchbox-u dla każdego dziecka. Lunchboxy będą dostarczone do miejsca realizacji zajęć i tam rozdysponowane 9. Autokar/autobus, którym podróżować będą uczestnicy wyjazdów edukacyjnych, musi być sprawny technicznie (aktualne badania techniczne), oznaczony „Przewóz dzieci”, a kierowca/y z odpowiednimi uprawnieniami; 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość po ustaleniu terminu każdego wyjazdu zgłoszenie pojazdu/ów celem przeprowadzenia kontroli stanu technicznego pojazdu oraz trzeźwości stanu kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego); 11. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 187 ze zm.), w celu oceny spełniania warunku posiadania uprawnień; 12. Wykonawca nie może przewozić więcej uczniów i towarzyszących im opiekunów powyżej liczby miejsc, w używanych do przewozu środków transportu objętych ubezpieczeniem OC (ubezpieczenie ważne na okres realizacji usługi, obowiązek przedstawienia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy); 13. W związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przewożonym uczniom i ich opiekunom w zakresie określonym w zawartej umowie ubezpieczenia OC na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz kodeksu cywilnego. 14. Usługa cateringu będąca przedmiotem niniejszego postępowania winna być świadczona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w kwestii żywienia zbiorowego. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. (tekst jedn. Dz.U.2015, poz. 594 z późn. zm.) o bezpieczeństwie żywności i żywienia, normami żywienia oraz Zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. 15. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za naruszenie przepisów p.poż., BHP oraz przepisów sanitarnych, czy brak stosownych zezwoleń na prowadzenie działalności tego typu. Sankcje nałożone przez właściwe organy, w razie naruszenia ww. zasad obciążają Wykonawcę. 16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku oraz jego walory estetyczne i smakowe. 17. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zachowując wymogi sanitarno – epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz ponosi odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 18. Wykonawca odpowiada za transport lunchbox-ów, zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia. Koszty transportu i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka utraty i uszkodzenia przedmiotu zamówienia w trakcie dostawy do miejsc edukacji bezpośredniej (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem) obciążają Wykonawcę. 19. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 20 000 zł, ważnej na czas realizacji poszczególnych transz niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż może zażądać od Wykonawcy przed realizacją danej transzy okazania powyższego dokumentu, potwierdzającego posiadanie opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważnej w terminie realizacji danej transzy zamówienia. Odmowa okazania powyższego dokumentu lub brak wymaganego dokumentu może skutkować odstąpieniem Zamawiającego od umowy. 20. Zamawiający w oparciu o pisemną umowę, powierzy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy. 21. Wszelkie koszty związane z organizacją wyjazdu ponosi Wykonawca i powinny one zostać uwzględnione w ofercie. 22. Terminem realizacji zamówienia określa się datę realizacji jednodniowego wyjazdu edukacyjnego do miejsca edukacji bezpośredniej i sporządzenia protokołu
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i realizacja wyjazdów do miejsc edukacji bezpośredniej dzieci z przedszkoli Aglomeracji Opolskiej wraz z opiekunami, w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”, która obejmuje (dla wszystkich zadań): 1. Zapewnienie transportu uczestników wyjazdów, ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca wyjazdu do poszczególnych miejsc edukacji bezpośredniej wraz z powrotem do miejsca wyjazdu. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo wsiadania dzieci, w miejscu znajdującym się w odległości do 500 m od adresu danego przedszkola wskazanego w załączniku nr 1 do siwz oraz zapewni wsiadanie dzieci w miejscu parkingowym do 500 m od miejsca edukacji bezpośredniej. Za opiekę nad dziećmi w trakcie podróży odpowiadają nauczyciele/opiekunowie jadący z dziećmi z danego przedszkola; 2. Ubezpieczenie NNW dzieci biorących udział w wyjeździe, na cały okres trwania wycieczki - stawka nie mniejsza niż 20 000,00 zł na osobę. Lista dzieci, które mają zostać objęte ubezpieczeniem zostanie przekazana Wykonawcy dzień przed datą poszczególnych wyjazdów, do godziny 12.00; 3. Zapewnienie wyżywienia dla dzieci będących uczestnikami wyjazdu edukacyjnego w formie lunchbox-u. Ilość lunchoboxów została ustalona w zadaniu 1 i 2 (poniżej), jednakże w przypadku zmiany liczby osób Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę dzień przed realizacją usługi do godz. 12.00. Przez słowo „lunchbox” Zamawiający rozumie zestaw składający się z: dwóch kanapek, jogurtu owocowego, batonika owocowego, musu owocowego, banana, dwóch soków różnych smaków, wody, deseru ryżowego, kanapki mlecznej oraz opakowania. Lunchbox winien mieć następującą gramaturę: a) kanapki - pieczywo świeże, na naturalnym zakwasie, nie może być głęboko mrożone. 1. bułka pszenna 50g, wędlina wysokiej jakości bez środków konserwujących, ser żółty, ogórek (minimum 3 plasterki), liść sałaty, masło (smarowanie z obu stron bułki), 2. bułka pszenna 50g: wersja wegetariańska: serek twarogowy, szczypiorek; b) jogurt: owocowy (nie „o smaku owocowym”) minimum 125 g, bez syropu glukozowo – fruktozowego zawartość owoców w jogurcie nie mniej niż 7% c) batonik: owocowy minimum 40 g, d) mus owocowy minimum 100g - w saszetce lub tubce, bez dodatków cukrów i soli, e) banan 1 szt. minimum 100 g f) 100% naturalny sok owocowy: szt. 2 w kartoniku 0,2l, ze słomką, g) woda: 0,5l niegazowana, mineralna nisko- lub średniozmineralizowana, lub woda źródlana ze sportowym zamknięciem, h) deser ryżowy – 1 szt. 200g, bez syropu glukozowo – fruktozowego Żaden ze składników nie może zawierać środków konserwujących ani sztucznych barwników. Posiłek winien być przygotowany ze świeżych artykułów spożywczych najwyższej jakości, posiadających aktualne terminy ważności, nie krótsze niż 6 dni . Bułki mają być zapakowane oddzielnie w papierowe torebki śniadaniowe, a każdy lunchbox dostarczony ma być w jednorazowym pudełku styropianowym wraz z serwetkami oraz plastikową łyżeczką (pakowaną pojedynczo) – całość zapakowana w torbę ekologiczną – papierową. Wszystkie naczynia i opakowania powinny być jednorazowe i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty. Zgodnie z rozeznaniem potrzeb może istnieć konieczność przygotowania posiłków zgodnie ze wskazaną dietą: bezglutenową, cukrzycową, bezmleczną, wegetariańską, wegańską lub inną. Posiłek taki powinien zawierać produkty zastępcze równoważne w cenie i wadze do posiłków bez diet. Działania w ramach projektów edukacyjnych prowadzone będą w różnych terminach i miejscach edukacji bezpośredniej stąd Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 zadania. Każde z zadań obejmuję kompleksową usługę organizacji i realizacji wyjazdów do miejsc edukacji bezpośredniej, w skład której wchodzi zapewnienie transportu, ubezpieczenia oraz cateringu. Zadania różnią się terminem realizacji, miejscem edukacji bezpośredniej oraz liczbą dzieci jaka ma w wyjazdach uczestniczyć. Wykonawca może złożyć ofertę na kompleksową organizację i realizację jednego lub dwóch zadań. Zadanie nr 2 – wyjazdy dzieci do Zaczarowanego Świata – Centrum Nauki i Eksperymentu RCRE 1. Przedmiot zamówienia stanowi organizacja i realizacja usługi kompleksowej: • Miejsce realizacji zamówienia: Zaczarowany Świat – Centrum Nauki i Eksperymentu RCRE, ul. Stanisława Dubois 36, 46-020 Opole; • Liczba uczestników wyjazdów łącznie: minimum 1 825 dzieci wraz z przedszkoli Aglomeracji Opolskiej wraz z minimum 139 opiekunami. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia liczby dzieci do 1 847 oraz liczby opiekunów stosownie do potrzeb dzieci. W każdym jednym wyjeździe będzie uczestniczyło 40-50 dzieci do wyczerpania ogólnej liczby dzieci (1825) i opiekunów – max. 55 osób. W jednym dniu mogą być organizowane 2 wyjazdy w zależności od harmonogramu. W przypadkach nagłej absencji dzieci wyjazdy będą musiały być kontynuowane do uzyskania liczby dzieci zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie czyli 1825 • Liczba lunchboxów: łącznie minimum 1 825 sztuk (catering zapewniony jest wyłącznie dla dzieci uczestniczących w wyjazdach). Lunchboxy mają być dostarczone w ww. miejsce do godziny 9.30; • Wykonawca zobowiązuje się do rozdziału cateringu (lunchboxów) dla dzieci w Miejscu Edukacji Bezpośredniej, zgodnie z otrzymana listą liczby dzieci jaka weźmie udział w zajęciach w danym dniu. • Termin realizacji zamówienia kwiecień 2019 – czerwiec 2019. Dokładne terminy zostaną uzgodnione z min. 2 tygodniowym wyprzedzeniem; • Wyjazdy mogą realizowane być w 1 lub w 2 turach podczas danego dnia, co zostanie ustalone przez Zamawiającego i przekazane wraz z harmonogramem wyjazdów z min. 2 tygodniowym wyprzedzeniem: Tura I – pobyt dzieci w Zaczarowanym Świecie w Opolu w godz. 8.15 – 11.30 Tura II – po dzieci w Zaczarowanym Świecie w Opolu w godz. 11.15 – 14.30 IV. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do (dotyczy Zadań 1 i 2): 1. Wykonawca sam ułoży trasy przejazdów i liczby autobusów w oparciu o wykaz przedszkoli z adresami i liczbą dzieci (załącznik nr 1). 2. Wykonania usługi z wykorzystaniem środków transportu spełniających normę spalin min. EURO 4 dopuszczonych do ruchu i odpowiadających wymaganiom ustawy o transporcie drogowym m.in. aktualny przegląd i ubezpieczenie oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji świadczenia; 3. Zapewnienia transportu uczestników wyjazdów edukacyjnych ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca wyjazdu do poszczególnych miejsc edukacji bezpośredniej wraz z powrotem na miejsce wyjazdu; 4. Zapewnienia organizacji wyjazdu w taki sposób, by zapewnić uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki; 5. Wynagrodzenie wykonawcy obejmować powinno wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym m.in. opłat parkingowych, opłat związanych z eksploatacją pojazdów, kosztów z tytułu opłat drogowych, kar nałożonych na Wykonawcę przez właściwe organy w trakcie wykonywania usługi , wynagrodzenia kierowców. 6. W przypadku wystąpienia awarii środka transportu, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pojazdu zastępczego na własny koszt. Pojazd zastępczy musi spełniać wszelkie warunki zawarte w siwz. Czas podstawienia pojazdu zastępczego nie może być dłuższy niż 1 godzinę. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowcy w sytuacji określonej wyżej, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi na koszt Wykonawcy; 7. Ubezpieczenia NNW uczestników wyjazdów edukacyjnych na cały okres trwania wycieczki - stawka nie mniejsza niż 20 000,00 zł na osobę; 8. Zapewnienia wyżywienia dla wszystkich dzieci podczas wyjazdów edukacyjnych w formie lunchbox-u dla każdego dziecka. Lunchboxy będą dostarczone do miejsca realizacji zajęć i tam rozdysponowane 9. Autokar/autobus, którym podróżować będą uczestnicy wyjazdów edukacyjnych, musi być sprawny technicznie (aktualne badania techniczne), oznaczony „Przewóz dzieci”, a kierowca/y z odpowiednimi uprawnieniami; 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość po ustaleniu terminu każdego wyjazdu zgłoszenie pojazdu/ów celem przeprowadzenia kontroli stanu technicznego pojazdu oraz trzeźwości stanu kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego); 11. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 187 ze zm.), w celu oceny spełniania warunku posiadania uprawnień; 12. Wykonawca nie może przewozić więcej uczniów i towarzyszących im opiekunów powyżej liczby miejsc, w używanych do przewozu środków transportu objętych ubezpieczeniem OC (ubezpieczenie ważne na okres realizacji usługi, obowiązek przedstawienia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy); 13. W związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przewożonym uczniom i ich opiekunom w zakresie określonym w zawartej umowie ubezpieczenia OC na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz kodeksu cywilnego. 14. Usługa cateringu będąca przedmiotem niniejszego postępowania winna być świadczona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w kwestii żywienia zbiorowego. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. (tekst jedn. Dz.U.2015, poz. 594 z późn. zm.) o bezpieczeństwie żywności i żywienia, normami żywienia oraz Zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. 15. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za naruszenie przepisów p.poż., BHP oraz przepisów sanitarnych, czy brak stosownych zezwoleń na prowadzenie działalności tego typu. Sankcje nałożone przez właściwe organy, w razie naruszenia ww. zasad obciążają Wykonawcę. 16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku oraz jego walory estetyczne i smakowe. 17. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zachowując wymogi sanitarno – epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz ponosi odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 18. Wykonawca odpowiada za transport lunchbox-ów, zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia. Koszty transportu i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka utraty i uszkodzenia przedmiotu zamówienia w trakcie dostawy do miejsc edukacji bezpośredniej (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem) obciążają Wykonawcę. 19. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 20 000 zł, ważnej na czas realizacji poszczególnych transz niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż może zażądać od Wykonawcy przed realizacją danej transzy okazania powyższego dokumentu, potwierdzającego posiadanie opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważnej w terminie realizacji danej transzy zamówienia. Odmowa okazania powyższego dokumentu lub brak wymaganego dokumentu może skutkować odstąpieniem Zamawiającego od umowy. 20. Zamawiający w oparciu o pisemną umowę, powierzy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy. 21. Wszelkie koszty związane z organizacją wyjazdu ponosi Wykonawca i powinny one zostać uwzględnione w ofercie. 22. Terminem realizacji zamówienia określa się datę realizacji jednodniowego wyjazdu edukacyjnego do miejsca edukacji bezpośredniej i sporządzenia protokołu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I - informacje dotyczące ofert częściowych Część 2
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 55321000-6, 55520000-1
W ogłoszeniu powinno być: Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 55321000-6, 55520000-1, 63510000-7

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych