Ogłoszenie nr 540558785-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.
Rudniki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 770569-N-2020
Data: 23.12.2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Rudniki, Krajowy numer identyfikacyjny 15139858600000, ul. Wojska Polskiego  12A, 46-325  Rudniki, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 34 35-95-072, e-mail przetargi@rudniki.pl, faks 343 595 013.
Adres strony internetowej (url): www.rudniki.pl; www.bip.rudniki.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 04.01.2021r. do godz. 09:00 do wniesienia wadium w kwocie: 4 000 zł ( słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 05.01.2021r. do godz. 09:00 do wniesienia wadium w kwocie: 4 000 zł ( słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 04.01.2021r., godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia ( przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: PLN
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 05.01.2021r., godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia ( przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: PLN

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych