Ogłoszenie nr 540237539-N-2020 z dnia 25.11.2020 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 611122-N-2020
Data: 17/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, Krajowy numer identyfikacyjny 10202670000000, ul. ul. Szczęśliwicka  36, 02-353  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 228 853, e-mail zamowienia@szpzlo-ochota.pl, faks 228 231 219.
Adres strony internetowej (url): www.szpzlo-ochota.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data:2020-11-26, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-12-01, godzina: 09:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesłać: Elektronicznie NIE
W ogłoszeniu powinno być: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesłać: Elektronicznie TAK adres zamowienia@szpzlo-ochota.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: NIE
W ogłoszeniu powinno być: Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: TAK Inny sposób: Złożenie oferty pisemnej

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych