Ogłoszenie nr 540262098-N-2019 z dnia 03.12.2019 r.
Elbląg:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 625548-N-2019
Data: 21/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji, Krajowy numer identyfikacyjny 17076627900000, ul. ul. Królewiecka  15, 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 55 221 27 54, e-mail sekretariat@centrumrehabilitacji.elblag.pl, faks 55 221 27 63.
Adres strony internetowej (url): http://www.centrumrehabilitacji.elblag.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: 2) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie: a) Kierownikiem budowy, który musi posiadać: - minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy, - uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, b) Kierownikiem robót budowlanych, który musi posiadać: - minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót budowlanych, - uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający informuje, że dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy i kierownika robót budowlanych. c) Kierownikiem robót sanitarnych, który musi posiadać: - minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót sanitarnych, - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, d) Kierownikiem robót elektrycznych, który musi posiadać: - minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót elektrycznych, - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, - kwalifikacje do instalowania systemów fotowoltaicznych potwierdzone certyfikatem wystawionym przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie instalowania systemów fotowoltaicznych zgodnie z art. 136, art. 145 Ustawy o odnawialnych źródłach energii (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2389 z późn. zmianami.), Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1186 z późn. zm). Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).
W ogłoszeniu powinno być: 2) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie: a) Kierownikiem budowy, który musi posiadać: - minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy, - uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, b) Kierownikiem robót budowlanych, który musi posiadać: - minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót budowlanych, - uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający informuje, że dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy i kierownika robót budowlanych. c) Kierownikiem robót sanitarnych, który musi posiadać: - minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót sanitarnych, - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, d) Kierownikiem robót elektrycznych, który musi posiadać: - minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót elektrycznych, - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, e) Osobą – instalatorem, która musi posiadać kwalifikacje do instalowania systemów fotowoltaicznych potwierdzone certyfikatem wystawionym przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie instalowania systemów fotowoltaicznych zgodnie z art. 136, art. 145 Ustawy o odnawialnych źródłach energii (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2389 z późn. zmianami.), Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1186 z późn. zm). Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: pkt 3): Uwaga: b) w WYKAZIE OSÓB dla kierownika budowy oraz dla poszczególnych kierowników robót należy podać rodzaj/zakres posiadanych uprawnień, numer uprawnień oraz liczbę lat doświadczenia zawodowego jako kierownik budowy oraz poszczególnych kierowników robót w swojej branży oraz dla kierownika robót elektrycznych należy podać dodatkowo informacje, czy ta osoba posiada kwalifikacje do instalowania systemów fotowoltaicznych potwierdzone certyfikatem wystawionym przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie instalowania systemów fotowoltaicznych zgodnie z art. 136, art. 145 Ustawy o odnawialnych źródłach energii (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2389 z poźn. zmianami.)
W ogłoszeniu powinno być: pkt 3): Uwaga: b) w WYKAZIE OSÓB dla kierownika budowy oraz dla poszczególnych kierowników robót należy podać rodzaj/zakres posiadanych uprawnień, numer uprawnień oraz liczbę lat doświadczenia zawodowego jako kierownik budowy oraz poszczególnych kierowników robót w swojej branży; dla osoby – instalatora należy podać informacje, czy ta osoba posiada kwalifikacje do instalowania systemów fotowoltaicznych potwierdzone certyfikatem wystawionym przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie instalowania systemów fotowoltaicznych zgodnie z art. 136, art. 145 Ustawy o odnawialnych źródłach energii (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2389 z poźn. zmianami.)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: 06/12/2019
W ogłoszeniu powinno być: 11/12/2019

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych