Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500061188-N-2017 z dnia 20-11-2017 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 613406-N-2017
Data: 09/11/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Przemysłu Organicznego, Krajowy numer identyfikacyjny 4261300000, ul. ul. Annopol  6, 03236   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 111 231, e-mail labanowski@ipo.waw.pl, faks 228 110 799.
Adres strony internetowej (url): www.ipo.waw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Data:2017-11-23,godzina:10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data:2017-11-30,godzina:10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych