Ogłoszenie nr 500216864-N-2018 z dnia 10.09.2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ul. Foksal 2 00-366 Warszawa

I.1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Krajowy numer identyfikacyjny 109498300000, ul. Aleja Wilanowska  204, 02730   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 433 876, e-mail j.mazurek@mhprl.pl, faks 228 433 876.
Adres strony internetowej (url): www.mhprl.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
konkurs-mhprl.sarp.warszawa.pl
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
W formie pisemnej
pod adres: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ul. Foksal 2 00-366 Warszawa (godziny pracy od 10.00 do 16.00)
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na modernizację i rozbudowę Willi Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie na potrzeby oddziału Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Konkurs jest konkursem realizacyjnym tj. na podstawie, którego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji i jednoetapowym. Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie dotyczące wniosków o dopuszczenie. Oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszej pracy konkursowej dokonuje Sąd konkursowy zgodnie z trybem i kryteriami określonymi w Rozdziale V Regulaminu konkursu. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, spójnej koncepcji modernizacji i rozbudowy Willi Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie na potrzeby oddziału Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego wraz z elementami zagospodarowania terenu. Zwycięska koncepcja będzie podstawą do opracowania pełnej Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej. Przedmiotem konkursu jest koncepcja modernizacji i rozbudowy Willi Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie na potrzeby oddziału Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Od Uczestnika konkursu wymaga się opracowania koncepcji w zakresie wymienionym w Rozdziale IV pkt. 2. zgodnie z wytycznymi i założeniami zawartymi w Regulaminie konkursu oraz w Materiałach do konkursu stanowiących Załącznik nr 8 do Regulaminu. Przedmiotem projektu jest modernizacja i rozbudowa Willi Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie na potrzeby oddziału Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w zakresie adaptacji zabytkowej Willi Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie, poprzez: - przebudowę całości wnętrza Willi oraz remont willi z przywróceniem jej utraconych wartości historycznych, technicznych i estetycznych wraz z niewielkimi zmianami w bryle budynku w celu uzyskania maksymalnej powierzchni użytkowej, - rozbudowę polegającą na dostawieniu nowego dwukondygnacyjnego podpiwniczonego pawilonu, w celu dostosowania całego założenia do potrzeb nowego oddziału Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego poświęconego wychodźstwu polskiemu im. Ignacego Paderewskiego

II.3) Główny kod CPV 71200000-0
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest: a)Nie podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 24, ust 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, pkt 3 lit. d w zakresie członków Sądu Konkursowego, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 Ustawy. Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje, a które będą uczestniczyć w wykonaniu pracy konkursowej. b)Spełnić określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż: 1. Dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej wykształcenie, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony. 2. Dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe architekta krajobrazu. Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej wykształcenie, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony. 3. Będzie dysponować na etapie wykonywania zlecenia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 2.1. lit. l) Regulaminu. W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania o których mowa powyżej w lit. b) będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy Uczestnicy konkursu występujący wspólnie

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Nie

Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
Atrakcyjność rozwiązań architektonicznych nowego pawilonu muzealnego i zagospodarowania terenu - 20
Funkcjonalność przyjętych rozwiązań wnętrz obiektów adaptowanych i nowo projektowanych oraz zagospodarowania terenu - 20
Trafność rozmieszczenia i kontekstu programu zadanego w konkursie dla obiektów jak i zagospodarowania - 20
Spójność kompozycyjna i architektoniczna całej przestrzeni objętej konkursem w kontekście uwarunkowań historycznych i urbanistycznych - 20
Realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów realizacji i użytkowania - 20
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 24/09/2018, godzina: 15:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
polski
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 24.09.2018 r. do godz. 15.00 na adres: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ul. Foksal 2 00-366 Warszawa godziny pracy od 10.00 do 16.00) O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 03.10.2018 r. Prace konkursowe składać należy do dnia 23.11.2018 r. do godz. 15.00 wiążąca jest data doręczenia) na adres: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Al. Wilanowska 204 02-730 Warszawa godziny pracy od 09.00 do 15.00) Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 29.11.2018 r.
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 25 000 zł brutto - zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 15 000 zł brutto III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto Organizator dopuszcza możliwość przyznania dwóch dodatkowych nagród pieniężnych w formie wyróżnień, po 5 000 zł brutto dla każdej wyróżnionej pracy
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe:
Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) konkurs-mhprl@sarp.warszawa.pl do dnia: 17.09.2018 r. do godz. 15.00 Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 20.09.2018 r. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail konkurs-mhprl@sarp.warszawa.pl do dnia: 15.10.2018 r. do godz. 15.00 Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 18.10.2018 r.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych