Ogłoszenie nr 520554400-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.
Częstochowa:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Częstochowa, adres: ul. M. Kopernika 11/11, 42-217 Częstochowa, tel. 731744168, e-mail: czestochowa@sarp.org.pl strona internetowa: www.czestochowa.sarp.org.pl

I.1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Krajowy numer identyfikacyjny 14940000000000, ul. Waszyngtona  4/8, 42-200  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 784 100, e-mail a.bojarska@ajd.czest.pl, faks 343784200.
Adres strony internetowej (url): www.ujd.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
www.czestochowa.sarp.org.pl
Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie w siedzibie Organizatora Wykonawczego osobiście, przez operatora pocztowego lub posłańca. Dopuszcza się przesłanie wniosku jako pliku PDF podpisanego kwalifikowa-nym podpisem elektronicznym na adres e-mail: czestochowa@sarp.org.pl
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs na koncepcję architektoniczną budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Numer referencyjny: ZP.26.1.86.2020

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zlokalizowanego na działce o oznaczeniu 246401_1.0075.26 oraz zagospodarowania tej działki jako obszaru opracowania, związanego bezpośrednio z projektowanym obiektem

II.3) Główny kod CPV 71200000-0
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Pracę konkursową może złożyć tylko Uczestnik konkursu dopuszczony do udziału w konkursie i zaproszony do złożenia pracy konkursowej. 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także wyżej wymienione podmioty wy-stępujące wspólnie (biorące wspólnie udział w konkursie), które spełniają wymagania określone w niniejszym regulaminie. 3. Uczestnik konkursu lub Uczestnicy biorący wspólnie udział w konkursie mogą ustano-wić pełnomocnika uprawnionego do złożenia wniosku i wykonania wszystkich innych czynności związanych z konkursem. Uczestnicy konkursu biorący wspólnie udział w konkursie, którzy nie ustanowią pełnomocnika, muszą wykonywać wszystkie czynności wspólnie. 4. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Za złożenie wniosku uważa się również wykonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu. 5. Uczestnikami konkursu mogą być wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843); 2) spełniają warunek udziału w konkursie polegający na dysponowaniu przynajmniej jedną osobą, która będzie brała udział w wykonaniu pracy konkursowej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Tą osobą może być również Uczestnik konkursu. 6. W przypadku Uczestników biorących wspólnie udział w konkursie, brak podstaw do ich wykluczenia, o których mowa w pkt 5 ppkt 1, dotyczy każdego z tych Uczestników. 7. W przypadku Uczestników biorących wspólnie udział w konkursie, warunek o którym mowa w pkt 5 ppkt 2, uważa się za spełniony, gdy spełnia go co najmniej jeden z Uczestników. 8. Za równoważne do posiadania kwalifikacji, o których mowa w pkt 5 ppkt 2, uznaje się nabycie w krajach Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie architektury, odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 5 ppkt 2, w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych w trybie „Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej” (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272, z późniejszymi zmianami). Każdy Uczestnik konkursu musi dostarczyć wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, podpisany przez Uczestnika konkursu lub osobę przez niego upoważnioną, zawierający oświadczenie o spełnieniu warunków wskazany w pkt 5.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Nie

Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
Jakość - 100
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 26/01/2021, godzina: 15:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
polski
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
1) pierwsza nagroda – 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) PLN brutto (łącznie z podatkiem) oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, dotyczących wykonania zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, obiektów będących przedmiotem pracy konkursowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji; 2) druga nagroda – 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) PLN brutto (łącznie z podatkiem); 3) trzecia nagroda – 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) PLN brutto (łącznie z podatkiem)
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe:
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych