Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 500198471-N-2018 z dnia 2018-08-20 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Głogów

Ogłoszenie nr 500197229-N-2018 z dnia 17-08-2018 r.
Głogów:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu: Biuro Usług OFERTA. Zamówienia Publiczne. Ryszard Dąbrowski Ul. Podchorążych 13a/4, 64-920 Piła

I.1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, Krajowy numer identyfikacyjny 65100000000, ul. ul. Brama Brzostowska  1, 67200   Głogów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 8333038, 8341081, 8353038, e-mail muzeum@muzeum.glogow.pl, faks 768 333 038.
Adres strony internetowej (url): www.muzeum.glogow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa jednostka kultury

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
www.muzeum.glogow.pl
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
w formie pisemnej
pod adres: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1 67-200 Głogów
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Budowa pomnika Józefa Wybickiego w Głogowie

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Muzeum Archeologiczno-Historyczne i Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa podjęło inicjatywę budowy pomnika Józefa Wybickiego, jako wyraz szczególnego uhonorowania wydarzeń roku 1918, gdy po 123 latach rozbiorów wysiłek wielu pokoleń Polek i Polaków zaowocował odzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie, wykonanie i posadowienie pomnika Józefa Wybickiego na dużym placu w otoczeniu zieleni, w miejscu gdzie przed II wojną światową znajdował się pomnik cesarza Wilhelma I zniszczony przez Armię Czerwoną. W pobliżu znajduje się gmach starej poczty i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa dawniej szpital. W małej odległości znajduje się Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej otoczony Dębami Pamięci. Jest tam również odpowiednia ilość miejsca na godne urządzanie uroczystości patriotycznych bez zakłóceń komunikacyjnych. Celem budowy pomnika jest upamiętnienie wielkiego Polaka w zabytkowej i ważnej dla tożsamości historycznej przestrzeni Głogowa. Idea wzniesienia pomnika ma na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwijanie świadomości narodowej i obywatelskiej. Pomnik Józefa Wybickiego jest brakującym elementem w głogowskiej przestrzeni publicznej, wnoszącym walory edukacyjne, wychowawcze, historyczne i patriotyczne. Autor słów polskiego hymnu narodowego bywał w obleganym przez wojska prusko-ruskie Głogowie od czerwca 1813 r. do marca 1814 r. Pomnik będzie służył wszystkim mieszkańcom Głogowa, turystom z kraju i zagranicy, jako symbol i dowód uznania dla twórcy Mazurka Dąbrowskiego. Budowa pomnika wzbogaci miasto w oryginalną architekturę i zagospodaruje przestrzeń publiczną w symbolikę o wymiarze edukacyjnym i patriotycznym. Pomnik będzie doskonałym miejscem do prowadzenia działalności edukacyjnej muzeum. Przewiduje się posadowienie pomnika na istniejącym i będącym w stanie do wykorzystania fundamencie po zburzonym pomniku cesarza Fryderyka Wilhelma. W ramach zadania wykonawca będzie zobowiązany do : 1. opracowania projektu koncepcyjnego całego pomnika ( kompletny obiekt małej architektury ), 2. opracowania projektu rzeźby pomnika, 3. opracowanie projektu tablic informacyjnych ( forma, materiał, treści tablic ), 4. opracowanie dokumentacji technicznej budowlanej na wykonanie posadowienia rzeźby pomnika na istniejącym fundamencie, a w tym szczególnie do wykonania : a) przygotowanie istniejącego fundamentu do posadowienia postumentu pomnika, b) cokołu ( prace budowlane i kamieniarskie ) pod rzeźbę wraz z tablicami informacyjnymi, c) wykonania rzeźby ( odlewu ) ze stopu miedzi np. brąz, mosiądz, d) wykonanie tablic informacyjnych na szlifowanych płytach kamiennych np. granit, marmur, e) posadowienia i umocowanie rzeźby Józefa Wybickiego, f) zagospodarowania terenu wokół pomnika np. ograniczenie placu obrzeżem wypełnienie przestrzeni wokół pomnika, g) przygotowanie wymaganych dokumentów - zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami oraz ich złożenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Głogowie. Zamawiający upoważni wybranego wykonawcę do reprezentowania go przez odpowiednimi organami, h) przygotowanie wymaganych dokumentów - zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami oraz ich złożenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Głogowie. Zamawiający upoważni wybranego wykonawcę do reprezentowania go przez odpowiednimi organami, 5. wykonania zagospodarowanie terenu wokół pomnika. Na wykonanie dzieła ( jako całego pomnika ) Wykonawca udzieli rękojmi za wady i gwarancji jakości na okres min. 10 lat.

II.3) Główny kod CPV 45212314-0
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie dla wykonania przedmiotu konkursu kwalifikacje i doświadczenie, a w szczególności : a) posiadają wykształcenie kierunkowe tj. wykształcenie ukończenia studiów np. Akademii Sztuk Pięknych lub innej uczelni artystycznej, b) posiadają doświadczenie w zaprojektowaniu i wykonywaniu min. dwóch rzeźb odlewanych z metalu zawierającego miedź ( np. brąz lub mosiądz ). Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 2 poniżej, na zasadzie spełnia/ nie spełnia. 2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im wymagań. Uczestnicy konkursu muszą dostarczyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie następujące dokumenty i oświadczenia: 1) wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu), 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu), 3) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu), 4) wykaz wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat rzeźb (odlewów) z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, z załączonymi fotografiami tych rzeźb (wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu), 5) Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie rzeźby. 6) Zamknięte opakowanie zawierające dowolną sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą danej pracy, uniemożliwiające zapoznanie się z jego zawartością przed dokonaniem identyfikacji prac. Opakowanie zawierające liczbę rozpoznawczą powinno być trwale połączone z wnioskiem. Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań określonych w Regulaminie konkursu podlegają wykluczeniu.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Nie

Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
wartość artystyczna posągu - 50
wierność detali historycznych - 30
planowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej - 10
termin wykonania zamówienia - 10
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 27/08/2018, godzina: 12:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
język polski
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
1. Uczestnik konkursu składa wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia 30.07.2018 r. godz. 12:00 w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów. 2. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie należy załączyć dokumenty określone w rozdziale VI Regulaminu oraz zamkniętą kopertę z sześciocyfrowym numerem identyfikacyjnym. 3. Regulamin konkursu zamieszczono na stronie www.muzeum.glogow.pl
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Nagrodą w konkursie będzie zaproszenie autora wybranej pracy konkursowej do negocjacji poprzedzających udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie kompletnej pracy konkursowej.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Nie
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe:
Autor wybranej pracy konkursowej zostanie zaproszony do negocjacji w trybie z wolnej ręki w terminie do 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości wyników konkursu.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych