Ogłoszenie nr 500223509-N-2018 z dnia 18.09.2018 r.
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 605545-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500210248-N, 500213528-N

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Krajowy numer identyfikacyjny 24023691700000, ul. ul. Ks. A. Janusza  6, 43410   Zebrzydowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 693 654, e-mail gzwik@zebrzydowice.pl, faks 324 693 654.
Adres strony internetowej (url): www.gzwik.zebrzydowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GZWiK - przetarg 271.7.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania przepompowni ścieków eksploatowanych w gminie Zebrzydowice. W celu wykonania systemu telemetrii niezbędne jest : 1.1. Wykonanie remontu przepompowni ścieków wraz z systemem monitorowania. Ze względu na zużycie się elementów układów sterowania przepompowni ścieków należy w ramach zadania zaprojektować i wykonać nowe układy sterowania dla następujących przepompowni ścieków: - przepompownia ścieków Kończyce Małe – Most; - przepompownia ścieków Kończyce Małe – Zamek; - przepompownia ścieków Kaczyce – Świtezianki; - przepompownia ścieków Kaczyce – Przedszkole; - przepompownia ścieków Kaczyce – Szkoła; Zakres prac jaki należy wykonać dla w/w obiektów to: -przygotowanie dokumentacji technicznej – projekt elektryczny szafy sterowniczej; -montaż (prefabrykacja) nowej szafy sterowniczej przepompowni ścieków; -demontaż istniejącego układu sterowania; -dostawa i konfiguracja nowych elementów AKPiA przepompowni ścieków; -przygotowanie programu sterowania pracą przepompowani ścieków; -montaż szafy sterowniczej na obiekcie; -przygotowanie wizualizacji pracy obiektu w systemie SCADA; -uruchomienie transmisji danych GSM/GPRS z obiektu oraz włączenie do budowanego systemu GZWiK Zebrzydowice; -sprawdzenie układu sterowania i monitorowania, oraz uruchomienie. Wymagania do szafy sterowniczej i AKPiA. Na przepompowni ścieków należy przewidzieć szafę sterowniczą z tworzywa sztucznego (poliester), klasa ochrony IP65, z drzwiami wewnętrznymi, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek z następującym wyposażeniem: - wyłącznik zasilania 3x400 V – przełącznik agregat – sieć; - gniazdo do podłączenia agregatu; -rozruch bezpośredni pompy , dla pomp o mocy powyżej 5kW rozruch za pomocą softstart’ów; - zabezpieczenie przeciwzwarciowe silników pomp; - zabezpieczenie przeciążeniowe silników pomp; - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C; - kontrola symetrii i zaniku zasilania z sygnalizacją w sterowniku; -mikroprocesorowy sterownik programowalny z zintegrowanym panelem operatorskim oraz z portem RS232/485 i protokołem MODBUS; - sterownik komunikacyjny GSM/GPRS z anteną GSM; - zasilacz buforowy 24 V DC z akumulatorowym podtrzymaniem po zaniku zasilania; - awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu; - przełącznik rodzaju sterowania R-O-A z sygnalizacją w sterowniku osobno dla każdej pomp; - ręczne sterowanie miejscowe – niezależne przyciski start oraz stop do uruchomienia każdej z pomp w trybie ręcznym umożliwiające całkowite odpompowanie ścieków; - informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na wyświetlaczu sterownika; - gniazdo serwisowe 230V/16A; - grzałka z termostatem; -licznik godzin pracy –funkcja realizowana przez sterownik; - licznik liczby załączeń –funkcja realizowana przez sterownik; - sygnalizator optyczny awarii; - sonda hydrostatyczna do pomiaru ciągłego poziomu ścieków; -przekładniki prądowe na każdą z pomp z integrowanym przetwornikiem umożliwiający podłączenie do sterownika; - pływakowe sygnalizatory poziomu 2 kpl.; - armatura z linką obciążnikiem do powieszenia sygnalizatorów i sondy; -wyłączniki krańcowe do szaf oraz klap/włazów. Funkcje sterowania Program sterowania pracą przepompowni powinien realizować następujące funkcje: - utrzymywanie poziomu ścieków na zadanym poziomie przez odpowiednie załączanie pomp w zależności od napływu ścieków – powiązane z sygnałem poziomu pochodzącym od sond ścieków; - praca naprzemienna gwarantujące równomierne zużywanie zestawów pompowych; -zabezpieczenie zestawu pompowego przed suchobiegiem; - zabezpieczenie zestawu pompowego przed przeciążeniem; - możliwość przełączenia układu na ręczne sterownia pomp; - zabezpieczenie przed włamaniem do przepompowni; - przekazywanie sygnałów monitoringu do stanowiska dyspozytorskiego; - zdalne sterowanie pomp; - zdalne ustawianie poziomów; -zdalne blokowanie pompy; - kontrola poziomów poprzez porównywanie wskazań sondy z pływakami max i min; - transmisja danych za pomocą protokołu komunikacyjnego MODBUS. System SCADA Z przepompowni ścieków do systemu SCADA powinny być przekazywane informacje o: -pracy pompy; - sterowaniu AUTO/RĘKA pompy; - poziomie suchobiegu; - awarii pompy; - blokadzie pompy; - zasilaniu pompowni; - otwarciu drzwi szafy; - poziomie aktualnym; -nastawach: poziom start i stop; -prądzie pobieranym przez pompę; -sumarycznym czasie pracy pompy; - ilości załączeń pompy; - dobowym przepływie ścieków. Zakres prac w systemie SCADA dla każdej przepompowni ścieków obejmuje: -przygotowanie bazy zmiennych serwera danych o zmienne z obiektu; -przygotowanie bazy zmiennych serwera alarmów o zmienne z obiektu; -konfigurację łącza transmisyjnego; -wykonanie schematu technologicznego obiektu oraz naniesienie na mapę; - wykresów oraz raportów parametrów technologicznych; -udostępnienie obiektu przez przeglądarkę internetową WWW. 1.2. Wykonanie systemu telemetrycznego przepompowni ścieków Dla następujących przepompowni ścieków: • przepompownia ścieków Marklowice – OSP; • przepompownia ścieków Marklowice – Przedszkole; • przepompownia ścieków Zebrzydowice – Słowackiego; • przepompownia ścieków Zebrzydowice – Zamek; • przepompownia ścieków Kaczyce – Matejki; • przepompownia ścieków Kaczyce – Sobieskiego; • przepompownia ścieków Kaczyce – Otrębowska; • przepompownia ścieków Kaczyce – KWK. Należy zaprojektować i wykonać system telemetryczny do zdalnego monitorowania następujących parametrów: - stan pracy i awarii pomp; - poziom; - zanik zasilania; - otwarcie szafy sterowniczej. Zakres prac jaki należy wykonać dla w/w obiektów to: - przygotowanie projektu rozwiązania technicznego; - przygotowanie szafy telemetrycznej (prefabrykacja): moduł telemetryczny GSM/GPRS, antena GSM, karta SIM, zasilacz buforowy, akumulator, przekaźniki, separatory, listwy, zaciski, - przewody, oznaczniki itp.; -montaż obiektowy szafy telemetrycznej; - podłączenie przewodów sygnałowych i zasilających; - przygotowanie wizualizacji pracy obiektu w systemie SCADA; - uruchomienie transmisji danych GSM/GPRS z obiektu oraz włączenie do budowanego systemu GZWiK Zebrzydowice; -sprawdzenie monitorowania oraz uruchomienie. Wymagania dla szafy sterowniczej i AKPiA: Na przepompowni ścieków należy przewidzieć szafę sterowniczą z tworzywa sztucznego (poliester), klasa ochrony IP65 z następującym wyposażeniem: - moduł telemetryczny GSM/GPRS: 8xDI binarnych/licznikowych, 8xDO binarnych/licznikowych, 2xAI optoizolowane 4-20mA (10-bitowe), pamięć flash, zegar RTC, GSM/GPRS/SMS. MODBUS RTU, OPC, prac zdarzeniowa, zasilanie 12/24 VDC; - zasilacz buforowy 12/24 VDC z akumulatorami 7Ah; - antena GSM; - aparatura elektryczna i elektroniczna. Należy zakupić i zamontować 2 kompletne żurawiki udźwig do 150 kg i jeden 250 kg łącznie z stopami /gniazda/. Konstrukcja żurawika ma być ocynkowana. Dodatkowo dla przepompowni ścieków Kaczyce–Świtezianki, Kaczyce–Otrębowska, Kaczyce –KWK należy przewidzieć w systemie telemetrycznym wzajemne, zdalne blokowanie pracy przepompowni tzn. przepompownia ścieków Kaczyce–Świtezianki przy dużym napływie ścieków blokuje przepompownię ścieków Kaczyce–Otrębowska, ta natomiast blokuje przepompownię ścieków Kaczyce-KWK. System telemetryczny należy zbudować w układzie otwartym Lp Nazwa obiektu Zakres prac 1 przepompownia ścieków Marklowice – OSP; telemetria 2 przepompownia ścieków Marklowice – Przedszkole telemetria 3 przepompownia ścieków Zebrzydowice – Słowackiego; telemetria 4 przepompownia ścieków Zebrzydowice – Zamek; telemetria 5 przepompownia ścieków Kaczyce – Matejki telemetria 6 przepompownia ścieków Kaczyce – Sobieskiego; telemetria 7 przepompownia ścieków Kaczyce – Otrębowska; telemetria 8 przepompownia ścieków Kaczyce – KWK; telemetria 9 Przepompownia ścieków Kaczyce -Matejki telemetria 10 przepompownia ścieków Kończyce Małe – Zamek; Sterowanie +telemetria 11 przepompownia ścieków Kaczyce – Świtezianki; Sterowanie +telemetria 12 przepompownia Kończyce Małe -Myśliwska Sterowanie +telemetria 13 przepompownia ścieków Kaczyce – Przedszkole; Sterowanie +telemetria 14 przepompownia ścieków Kończyce Małe – Most; Sterowanie +telemetria
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45332400-7

Dodatkowe kody CPV: 45232400-6, 45317000-2, 45252127-4, 45252200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych