Ogłoszenie nr 510434233-N-2021 z dnia 21.07.2021 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.: budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Sikorskiego 39A w Ostrowi Mazowieckiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566915-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540153145-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 55073367900000, ul. ul. Bolesława Prusa  66, 07-300  Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 296 457 301, e-mail log@gkostrow.pl, faks 29 6457302, 6457323.
Adres strony internetowej (url): https://gkostrow.pl/2020/07/28/budowa-i-rozbudowa-stacji-uzdatniania-wody-w-ostrowi-mazowieckiej-przy-ulicy-sikorskiego-39a-w-ostrowi-mazowieckiej/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sp. z o.o.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Sikorskiego 39A w Ostrowi Mazowieckiej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DLiUT.260.29.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie odporności i podniesienie poziomu ochrony Miasta Ostrów Mazowiecka przed skutkami zmian klimatu przez zapewnienie niezawodnego systemu zaopatrzenia w wodę dla 20.359 mieszkańców miasta. Przedmiotem zamówienia jest budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Sikorskiego 39A, w ramach której zostaną wykonane następujące prace: - budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody do Qmaxd = 7.000 m3/d (aktualny pobór wody kształtuje się na poziomie 3.887 m3/d.) w tym: • budynek stacji uzdatniania wody, fundamenty stacji trafo i agregatu prądotwórczego • drogi, place manewrowe, chodniki i zagospodarowanie terenu • wentylacja i ogrzewanie • technologia uzdatniania wody • remont obudów studni głębinowych • rurociąg wody czystej do i ze zbiorników czystej wody nr 1 i 2 i tłoczny na sieć • kanalizacja wód popłucznych z separatora lamellowego SUW do osadników zewnętrznych • remont zbiorników czystej wody nr Z1 i Z2 • kanalizacja sanitarna od budowanego SUW do istniejącej studni w ul. Sielskiej, • kanał z chlorowni do zbiornika bezodpł., wpust uliczny do studni D2 • instalacje elektryczne wewnętrzne • aparatura kontrolnopomiarowa i automatyka - budowa rurociągu tłocznego o długość rurociągu tłocznego PEHD DN 300 wynosi 203,29 m. i rurociągu tłocznego PEHD DN 150 wynosi 382,54 m. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne wpłyną na minimalizację strat własnych do poziomu ok. 0,5% ujmowanej wody, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności procesu produkcji i ciśnienia wody, zapewnieniu wysokiego standardu wyposażenia technicznego, optymalizacji procesów technologicznych, minimalizacji kosztów eksploatacyjnych. Uwaga!!! Zadanie nie obejmuje: budowy instalacji elektrycznych w zakresie, zasilanie SUW oraz urządzeń zewnętrznych: 1. Zakupu i montaż agregatu 330 kVA, 2. Układania kabli zasilających ujęcia wody (pompy głębinowe), 3. Układania kabli zasilających słupy oświetleniowe, 4. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych – 3szt. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zaleca się, aby Wykonawca sprawdził załączoną dokumentację oraz dokonał wizji lokalnej terenu robót budowlanych i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 1. Jeżeli zapisy w przedmiarach robót, STWiORB lub dokumentacji projektowej wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować jako niezobowiązujące propozycje projektanta (służące prawidłowemu zrozumieniu projektu). Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności należy rozumieć, iż zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentacji. Założone urządzenia winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami tak aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt oraz nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. 2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że proponowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ocena możliwości zastosowania proponowanego urządzenia lub rozwiązania równoważnego powinna zawierać dla każdego urządzenia minimum analizę: a) parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych, b) zgodność parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych z pozostałymi zaprojektowanymi urządzeniami lub rozwiązaniami technologicznymi oraz zaprojektowanymi instalacjami technologicznymi, c) gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych urządzeń równoważnych w stosunku do wielkości zaprojektowanych pomieszczeń oraz przestrzeni na ich montaż, w tym możliwość ich montażu i demontażu oraz podejść do czynności obsługowych i serwisowych, szerokości przejść serwisowych dla pracowników obsługi, wielkości otworów drzwiowych, włazów technologicznych itp. d) zużycia energii przez poszczególne oferowane urządzenia równoważne nie było wyższe niż założone w dokumentacji projektowej; e) podejść i połączeń z instalacjami technicznymi; f) ciężaru urządzeń, sprawdzenia obliczeń wytrzymałościowych stropu, udźwigu urządzeń do czynności obsługowych itd.; g) innych informacji potwierdzających równoważność proponowanych urządzeń lub rozwiązań; 3. Wykonawca dobierając inne materiały lub urządzenia oraz rozwiązania równoważne do zaproponowanych w dokumentacji projektowej, bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe działanie obiektów (określone w warunkach gwarancji) oraz spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń, instalacji i armatury (armatura powinna pochodzić od jednego producenta), za montaż i uruchomienie oraz ich zgodność z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej. 4. Zamawiający nie uzna za urządzenia równoważne, spełniające wymagania określone dokumentacją projektową i STWiORB żadne urządzenia prototypowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45252126-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 11056910.57
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MCC S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kaliska 11
Kod pocztowy: 87-860
Miejscowość: Chodecz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10542908.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10542908.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11935155.73
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 11056910.57
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MCC S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kaliska 10
Kod pocztowy: 07-860
Miejscowość: Chodecz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10542908.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10542908.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11935155.73
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  39  na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych