Ogłoszenie nr 500084657-N-2018 z dnia 18.04.2018 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 516592-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500039461-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 1 11/307, 66 - 400 Gorzów Wlkp. tel. 95 7208 999 fax 95 7208 998 e-mail info@euroinvest.pl www.euroinvest.pl

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 000306638, ul. Kościuszki  74, 62-100   Wągrowiec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 685 078, e-mail zampub@szpitalwagrowiec.pl, faks 672 685 077.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalwagrowiec.pl www.euroinvest.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Zespół Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/PN/04/3/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.„Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu” wraz z przebudową i rozbudową istniejącego głównego budynku Szpitala w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w formule zaprojektuj i wybuduj. 2. Rozbudowie podlegać będą najbardziej specjalistyczne działy szpitala takie jak, Szpitalny oddział ratunkowy, Blok operacyjny, Oddział intensywnej terapii oraz Blok porodowy. Przebudowie podlegać będą oddziały łóżkowe szpitala wraz z niezbędnym zapleczem. Nie przewiduje się zmiany w zakresie obecnie udzielanych świadczeń. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pełno branżowego Projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie robót budowlanych oraz wszelkich robót rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych, dostawą wyposażenia wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem obiektu do użytkowania, oznakowaniem, szkoleniami i serwisowaniem w okresie gwarancji, dostosowując pomieszczenia do potrzeb Zamawiającego, które będą realizowane w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego zgodnie z: - Programem funkcjonalno – użytkowym dla inwestycji pod nazwą pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111100-9

Dodatkowe kody CPV: 45210000-2, 45215000-7, 71320000-7, 71220000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 13455000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "GRAJAN" Jan Gralak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Sierniki 1
Kod pocztowy: 64-610
Miejscowość: Rogoźno
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: "GRAJAN" Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Klotyldzin 5
Kod pocztowy: 64-830
Miejscowość: MArgonin
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Usługoiwo-Handlowa Ewa Śmiech
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Werkowo 42
Kod pocztowy: 62-100
Miejscowość: Wągrowiec
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 16549650
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16549650
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24998917.66
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych