Ogłoszenie nr 510230253-N-2019 z dnia 28.10.2019 r.
Gmina Pokój: Dostawa wyposażenia gastronomicznego w ramach operacji pt. Przystań Karp we wsi Pokój realizowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność„ objętego Priorytetem 4 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 595974-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540196874-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pokój, Krajowy numer identyfikacyjny 53141274000000, ul. ul. Sienkiewicza  8, 46-034  Pokój, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 693 085, e-mail zamowieniapubliczne@gminapokoj.pl, a.pawlicki@gminapokoj.pl, faks 077 4693085 w. 22.
Adres strony internetowej (url): bip.gminapokoj.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia gastronomicznego w ramach operacji pt. Przystań Karp we wsi Pokój realizowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność„ objętego Priorytetem 4 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SG. IX.271.10.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie zadania pn.„Dostawa wyposażenia gastronomicznego w ramach operacji pt. Przystań Karp we wsi Pokój realizowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność„ objętego Priorytetem 4 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze i obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia gastronomicznego. Patelnia uchylna nierdzewna na stelażu, Okap przyścienny skośny z montażem, Zmywarka uniwersalna (z montażem Kuchnia elektryczna z piekarnikiem (z montażem),Stół ze zlewem 2-kom., drzwi skrzydłowe ,Zaparzacz,Warnik do wody,Termos z pompką,Szafa chłodnicza biała,Dzbanek szklany,Łyżeczka mała, Widelec stołowy, Łyżka stołowa,Nóż stołowy,Talerz głęboki,Talerz płytki,Talerz deserowy,Wanna cedzakowa,Chochla, Garnek wysoki z pokrywką,Garnek wysoki,Garnek wysoki,Garnek średni,Patelnia aluminiowa głęboka, Patelnia aluminiowa głęboka, Patelnia płytka, Patelnia płytka, Patelnia płytka,nożyk kucharski do krojenia, nożyki do obierania, nóż kuchenny,nóż kuchenny, nóż do filetowania,misa z zawiniętym rantem, misa z zawiniętym rantem,misa z zawiniętym rantem,deska do krojenia,Grill elektryczny.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39720000-5

Dodatkowe kody CPV: 39721100-3, 39220000-0, 39711000-9, 39241100-4, 39241110-7, 39241120-0, 39710000-2, 39720000-5, 39223000-1, 39221110-1, 39221130-7, 39221150-3, 39221180-2, 39221200-9, 39221210-2, 39221240-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 30000.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AM ART. Hotelowe Wyposażenie K.Janus
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Portowa 1
Kod pocztowy: 55-200
Miejscowość: Oława
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 36900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34544.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 57908.40
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
nie dotyczy
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych