Ogłoszenie nr 500011942-N-2018 z dnia 16.01.2018 r.
Dolnośląski Projekt Rekultywacji Spółka zo. o.: Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wąwolnica (gm. Strzelin)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 623809-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500066583-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dolnośląski Projekt Rekultywacji Spółka zo. o., Krajowy numer identyfikacyjny 363140843, ul. Kotlarska  42, 50-151  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 574708883, e-mail biuro@dpr.org.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.dpr.org.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wąwolnica (gm. Strzelin)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/PN/6/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wąwolnica (gm. Strzelin)”. Składowisko odpadów, którego dotyczy niniejsze zadanie zlokalizowane jest w miejscowości Wąwolnica, na działkach nr 2/3,3/4,5/13, obręb 0034 Wąwolnica, gmina Strzelin, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie. 2.Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1)wykonanie technicznego zamknięcia składowiska; 2)rekultywację biologiczną; 3)prace związane z pielęgnacją nasadzeń w okresie gwarancji i rękojmi. 3.Szczegółowy zakres zamówienia przewidzianych do realizacji prac oraz warunki ich realizacji zostały określone za pomocą dołączonej do SIWZ dokumentacji, zawierającej: 1)Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) jest wynikiem sprecyzowania potrzeb Zamawiającego, w celu uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty a tym samym doprecyzowania zapisów dokumentacji załączonej do OPZ - stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ,; 2)Projekt Umowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ;
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45222110-3

Dodatkowe kody CPV: 45112330-7, 45112320-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1164500.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Recult Sp z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy: biuro@recult.pl
Adres pocztowy: ul. Grota Roweckiego 34
Kod pocztowy: 52-219
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1432335.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1432335.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2373471.07
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych