Ogłoszenie nr 510436330-N-2021 z dnia 22.10.2021 r.
Gmina Garbatka-Letnisko: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Garbatka-Letnisko w roku szkolnym 2021/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00125064/01
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Garbatka-Letnisko, Krajowy numer identyfikacyjny 53193800000000, ul. ul. Skrzyńskich  1, 26-930  Garbatka-Letnisko, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 6210194, 6210163 w. 22, e-mail agnieszkaserafin@garbatkaletnisko.pl, faks 486 210 054.
Adres strony internetowej (url): www.bip.garbatkaletnisko.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
gminagarbatka-letnisko.ezamawiajacy.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Garbatka-Letnisko w roku szkolnym 2021/2022
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RIB.IZP.271.1.3.2021
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów wraz z opieką do i ze szkół w roku szkolnym 2021/2022: a/ Dowóz uczniów do dwóch Placówek Oświatowych położonych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko: - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko – Szkoła Filialna w Bogucinie Planowana liczba dowożonych wynosi 178 uczniów dziennie
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/08/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 100388.79
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Transportowe Dorota Frączek
Email wykonawcy: slawek.kursant1@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Warszawska 21
Kod pocztowy: 26-900
Miejscowość: Kozienice
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 100388.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 100388.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 159046.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  podstawowym  na podstawie art. 275 pkt.1  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
oferta najkorzystniejsza i spełniała określone kryteria
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych