Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500030146-N-2018 z dnia 09-02-2018 r.
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem: Usługa kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 637183-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500004253-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 29544900000, ul. ul. Ciągłówka  9, 34500   Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 2068066 w. 22, e-mail centrum-rehabilitacji@z-ne.pl, faks 182 068 141.
Adres strony internetowej (url): www.rehabilitacja.zakopane.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPP - 2810-12/17
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem postępowania jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczył kompleksową usługę utrzymania czystości Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem z zachowaniem norm sanitarno – higieniczno – epidemiologicznych, dotyczących placówek opieki zdrowotnej. 2. Usługa dotyczy następujących działów: - Oddziałów szpitalnych - Działu Fizjoterapii w tym basen - Specjalistycznych Poradni szpitala - Działu Administracyjno – Eksploatacyjnego o pow. 6500 m² na podstawie wykazu pomieszczeń do świadczenia usługi ze szczegółowym metrażem według załącznika nr 3 do SIWZ/UMOWY. Usługa będzie świadczona: - w tygodniu (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7:00 rano do 19:00. - w sobotę w godzinach od 7:00 rano do 19:00. - w niedzielę w godzinach od 7:00 rano do 19:00 3. Podział pomieszczeń szpitala na strefy do sprzątania, plan higieny i strefy higieniczne powierzchni szpitalnych zawieraj załącznik nr 1 - plan higieny oraz załącznik nr 2 - strefy higieniczne SIWZ/UMOWY. 4. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obiektu w celu zapoznania się z miejscem realizacji usługi, warunkami realizacji zamówienia i zakresem objętym przedmiotem zamówienia. Osobami odpowiedzialnymi za organizację i przebieg wizji lokalnej są Pielęgniarka Epidemiologiczna Katarzyna Żur oraz Maria Kobiałka tel. 18-2068066 w godz. 7.30 – 15.05. 5. Zamawiający wymaga, aby pomieszczenia były sprzątane zgodnie z planem higieny po ztwierdzeniu przez pielęgniarkę epidemiologiczną oraz odpowiedniej ilości pracowników wykonujących usługę kompleksowego utrzymania czystości nie mniejszej niż 17 osób . 6. Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502, z późn. zm.). Wykonawca będzie zobowiązany do raportowania stanu zatrudnienia, o którym mowa powyżej, w formie umożliwiającej Zamawiającemu stwierdzenie spełnienia przez cały okres realizacji umowy przez Wykonawcę warunku zatrudnienia, z zastrzeżeniem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Czynności raportowania wykonywane będą na każde żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych. Wykonawca zobowiązany jest również udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. W przypadku niezrealizowania wskazanego stanu zatrudnienia osób wykonujących czynności sprzątania codziennego, zamawiający wezwie Wykonawcę do realizacji umowy zgodnie z jej treścią, pod rygorem odstąpienia od umowy. 7. Zamawiający wymaga zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków dezynfekcyjnych, środków czystości i higieny, dopuszczonych do stosowania w placówkach opieki zdrowotnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno – epidemiologicznymi. 8. Sprzątanie nie może zakłócać normalnej pracy oddziałów szpitalnych oraz innych działów. 9. Wykonawca zobowiązany jest wydzielić sprzęt do mycia i dezynfekcji i przyporządkować na poszczególne oddziały i inne komórki organizacyjne szpitala. Za ustalenie zmian harmonogramu prac odpowiada Pielęgniarka Epidemiologiczna lub inny pracownik upoważniony przez dyrektora. 10. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania procedur obowiązujących w spzitalu w tym procedur utrzymania czystości i dezynfekcji powierzchni szpitalnych, instrukcji postepowania odpadami. 11. Wykonawca w celu należytego wykonania usługi powinien dysponować profesjonalnym sprzętem w odpowiednich ilościach niezbędnych do utrzymania czystości, prawidłowej dezynfekcji powierzchni. 12. Pracownicy Wykonawcy powinni być przeszkoleni z zakresu utrzymania higieny szpitalnej. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania min. raz w roku szkoleń w powyższym zakresie,a w szczególności obejmującym: zasady przygotowywania roboczych roztworów środków dezynfekcyjnych i myjących, mycie i dezynfekcję różnych powierzchni, higienę rąk, postępowanie z bielizną szpitalną. Wykonawca zobowiązany jest do informowania o powyższych szkoleniach Zamawiającego. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości powierzchni do sprzątania (w tym dezynfekcji) oraz zmiany zakresu i częstotliwości prac w zależności od potrzeb np. w przypadku remontu, czy też spowodowanego inną przyczyną czasowego wyłączenia z eksploatacji danej komórki organizacyjnej lub jej części. 14. Wykonawca musi zapewnić wszystkie niezbędne środki czystości i dezynfekcji, dopuszczone do stosowania w obszarze medycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: normy PN-EN 14885 „Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Zastosowanie Norm europejskich dotyczących chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych” oraz wytycznych europejskich w tym zakresie; przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1926), ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1203), ustawy z dnia z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 876 ze zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz. 271 z późn.zm.) 15. Zamawiający wymaga, aby wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy posiadał podpisaną umowę z pralnią na pranie materiałów (mopów) służących do utrzymania czystości szpitala przez wykonawcę. 16. Zamawiający wymaga aby w każdym dniu pracy zespołu sprzątającego była jedna osoba posiadająca uprawnienia do pracy na wysokościach do 3 metrów wysokości (dotyczy mycia okien w pomieszczeniach przeznaczonych do sprzątania, mycia lamp sufitowych ściennych, itp. Od poniedziałku do piątku). 17. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, takiemu opisowi towarzyszy określenie lub równoważny. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 678959.35
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: QUAVO sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gersona 8
Kod pocztowy: 42-200
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 900360.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 841024.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 900360.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych