Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500018432-N-2017 z dnia 25-08-2017 r.
S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza. Koszarowskiego w Opolu: Przebudowa pomieszczeń histopatologii

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557648-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza. Koszarowskiego w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 53142076800000, ul. ul. Katowicka  66A, 45060   Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 077 4416001, e-mail zaopatrzenie@onkologia.opole.pl; przetargi@onkologia.opole.pl, faks 077 4416003.
Adres strony internetowej (url): http://bip.onkologia.opole.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa pomieszczeń histopatologii
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
30/PN/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa pomieszczeń pracowni histopatologii, zlokalizowanej na parterze w istniejącym budynku E, w SP ZOZ Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu. Przedmiot zamówienia obejmuje zmianę układu funkcjonalno-przestrzennego pomieszczeń przeznaczonych na pracownię histopatologii dla potrzeb szpitala oraz wykonanie instalacji, tak aby zapewnić właściwe warunki przy wykonywaniu badań histopatologicznych i aby zapewnić właściwe warunki higieniczne i zdrowotne dla bezpieczeństwa personelu. Przedmiot zamówienia realizowany będzie poprzez wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych i obejmuje branże: architektoniczną, konstrukcyjną, instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wentylacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111000-8

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45310000-3, 45314310-7, 45321000-3, 45330000-9, 45331000-6, 45331100-7, 45331210-1, 45331220-4, 45332200-5, 45332300-6, 45333000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważniono na podstawie art 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP. Nie złożono żadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych