Ogłoszenie nr 500042028-N-2017 z dnia 11-10-2017 r.
Urząd Gminy: Świadczenie usługi transportu uczestników zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Świadczenie usługi transportu uczestników zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 592454-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 19052787200000, ul. ul. Gdańska  17, 83022   Suchy Dąb, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 828 620, e-mail skarbnik@suchy-dab.pl, faks 586 828 685.
Adres strony internetowej (url): https://www.suchy-dab.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi transportu uczestników zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.25.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest na świadczenie usługi transportu uczestników zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka”. 2. Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna. 3. Opis projektu: a) projekt zakłada realizację podstawy programowej opartej na innowacyjnych metodach dydaktycznych rozwijających u dzieci kreatywność i pracę zespołową; b) dostosowanie baz lokalowych 3 OWP dla potrzeb niepełnosprawnych , w tym w OWP Grabiny Zameczek prace remontowo wykończeniowe tj. sali lekcyjnej i sali na kuchnie i jadalnię połączone z ich pełnym wyposażeniem ; w OWP Suchy Dąb prace remontowo-adaptacyjne sali lekcyjnej i sanitariatów; w OWP Koźliny prace remontowo-adaptacyjne sali lekcyjnej i wymiana drzwi w sanitariatach; c) aranżacja i zakup placów zabaw do 3 OWP; d) doposażenie w pomoce dydaktyczne 3 OWP w innowacyjne pomoce dydaktyczne rozwijające kreatywność dzieci oraz wyposażenie nowych powstałych sal; e) podniesienie u 252 dzieci umiejętności kluczowych kształtujących kompetencje cyfrowe, językowe, matematyczno-przyrodnicze i społeczno-emocjonalne niezbędnych na rynku pracy; f) podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie stosowania innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem ICT u 12 n-li celem stosowania przez nich nowoczesnych metod sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych u dzieci; g) w ramach projektu planuje się realizacje zajęć dodatkowych tj. zabawy komputerowe przedszkolaków, kursy języka angielskiego, zabawy matematyczne z klockami, matematykę sensoryczną, gimnastykę paluszkową, rytmikę, nauka tańca, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i innowacyjne warsztaty edukacyjno-naukowe; h) projekt pozwoli na dowożenie dzieci , w tym dzieci niepełnosprawnych do 3 OWP 4. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) transport uczestników zajęć edukacyjnych w OWP w Suchym Dębie b) transport uczestników zajęć edukacyjnych w OWP w Grabinach – Zameczek c) transport uczestników zajęć edukacyjnych w OWP w Koźlinach 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) zawiera harmonogram dowozów i odwozów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60112000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 256000
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: USŁUGI TRANSPORTOWE „RAMZES” Dariusz Marszałkowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Sportowa 21 A
Kod pocztowy: 83-032
Miejscowość: Pszczółki
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 249600
Oferta z najniższą ceną/kosztem 249600
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 249600
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych