Ogłoszenie nr 510141848-N-2020 z dnia 01-08-2020 r.
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie: Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Konferencyjnego z zapleczem gastronomiczno – noclegowym z nową częścią konferencyjną Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 532374-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540071780-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Biuro Usług OFERTA. Zamówienia Publiczne. Ryszard Dąbrowski Ul. Podchorążych 13a/4, 64-920 Piła

I. 1) NAZWA I ADRES:
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Krajowy numer identyfikacyjny 93222745000000, ul. -  -, 89-122  Minikowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 867 200, e-mail slawomira.mitlaszewska@kpodr.pl, milena.tatera@kpodr.pl, faks 523 867 227.
Adres strony internetowej (url): www.kpodr.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Konferencyjnego z zapleczem gastronomiczno – noclegowym z nową częścią konferencyjną Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DA-39-7-1157/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia sali konferencyjnej w stoły konferencyjne, krzesła; holu w meble tapicerowane i donice; aneksu kuchennego w szafki, lodówki, umywalki i zabudowy rur instalacji sanitarnej rozbudowanego Centrum Konferencyjnego z zapleczem gastronomiczno – noclegowym Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy zadania odpowiadające wyposażanym pomieszczeniom tj. sala konferencyjna, hol główny, aneks kuchenny. Zakres rzeczowy zamówienia : Zadanie Nr 1 : wyposażenie sali konferencyjnej. Sala konferencyjna będzie wyposażona w następujące meble :  stoły konferencyjne – 60 szt,  krzesła konferencyjne z pulpitem – 150 szt  krzesła konferencyjne bez pulpitu – 110 szt Zadanie Nr 2 : hol główny. Hol główny będzie wyposażony w :  stolik tapicerowany – 1 szt  donice – 7 szt,  pufa – 1 szt,  sofa 3 – osobowa z dwoma podłokietnikami – 2 szt  kanapy – 5 + 2 + 2 + 2 szt Zadanie Nr 3 : wyposażenie 3 aneksów kuchennych w:  zestaw mebli kuchennych każdego aneksu wg załącznika nr 2  zlewozmywak 1 – komorowy – 3 szt,  lodówka w zabudowie – 2 szt,  umywalka ceramiczna zabudowana na szafce – 2 szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39100000-3

Dodatkowe kody CPV: 39516100-3, 39141000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Negocjacje z ogłoszeniem
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 243902.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Fabryka Mebli Biurowych MDD Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Koronowska 22
Kod pocztowy: 89-400
Miejscowość: Sępólno Krajeńskie
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 310663.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 310663.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 376280.37
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych