Ogłoszenie nr 510434234-N-2021 z dnia 21.07.2021 r.
Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna: „Wymiana modułu wirnikowego na nowy oraz niezbędnych części będących w posiadaniu Kopalni jako części zamienne, wymiana zabezpieczenia antypompażowego (PROTRONIC), przeprowadzenie rozruchu instalacji i sprawdzenie wszystkich parametrów pracy w związku z awarią instalacji utylizacji wycieków i kompresora oparów”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna, Krajowy numer identyfikacyjny 00004168300000, ul. Park Kingi  1, 32-020  Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 278 71 11, 12 278 71 36, e-mail maciej.trabka@kopalnia.pl, faks 122 787 110.
Adres strony internetowej (url): www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka Akcyjna-Górnictwo
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Wymiana modułu wirnikowego na nowy oraz niezbędnych części będących w posiadaniu Kopalni jako części zamienne, wymiana zabezpieczenia antypompażowego (PROTRONIC), przeprowadzenie rozruchu instalacji i sprawdzenie wszystkich parametrów pracy w związku z awarią instalacji utylizacji wycieków i kompresora oparów”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
KSW/2021/TU/81
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
„Wymiana modułu wirnikowego na nowy oraz niezbędnych części będących w posiadaniu Kopalni jako części zamienne, wymiana zabezpieczenia antypompażowego (PROTRONIC), przeprowadzenie rozruchu instalacji i sprawdzenie wszystkich parametrów pracy w związku z awarią instalacji utylizacji wycieków i kompresora oparów”.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 42124340-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/06/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 35363.00
Waluta euro
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Atlas Copco Energas GmbH
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Schlehenweg 15
Kod pocztowy:
Miejscowość: Koln
Kraj/woj.: Niemcy

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
tak
Skrót literowy nazwy państwa: DE
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 35363.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 35363.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 35363.00
Waluta: euro
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 5  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W wyniku awarii wymagającej pilnej naprawy zostały spełnione przesłanki art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt że Atlas Copco jest producentem maszyny, producentem części zamiennych do tej maszyny i jest jedynym ich dystrybutorem oraz źródłem wsparcia technicznego i serwisowego. Ponadto pilna potrzeba usunięcia awarii uniemożliwia zachowanie terminów przewidzianych dla innych konkurencyjnych trybów udzielenia zamówienia publicznego.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych