Ogłoszenie nr 510418573-N-2021 z dnia 23.02.2021 r.
Politechnika Łódzka Osiedle Akademickie: Remont pomieszczeń, znajdujących się w budynku C15 Politechniki Łódzkiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 772337-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Łódzka Osiedle Akademickie, Krajowy numer identyfikacyjny 00000158300000, ul. al. Politechniki  3a, 90-924  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6312027, 6312019, e-mail katarzyna.rybczynska@p.lodz.pl, office.so@adm.p.lodz.pl, faks 42 6364177.
Adres strony internetowej (url): www.zp.p.lodz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont pomieszczeń, znajdujących się w budynku C15 Politechniki Łódzkiej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OA.ZP.03.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opis przedmiotu zamówienia określony został w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający informuje, że udostępnione przedmiary robót pełnią funkcję wyłącznie pomocniczo-informacyjną, a ich celem jest ułatwienie Wykonawcy sporządzenia oferty przetargowej. Stanowią one część składową opisu przedmiotu zamówienia i nie mogą być dla Wykonawcy wprost podstawą do obliczenia ceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z wykonywaniem czynności i obowiązków wynikających z Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR), obowiązujących przepisów prawa, a także z warunków prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia będą posiadały odpowiednie kwalifikacje do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Zakres robót obejmuje utrzymanie stałej czystości wszystkich remontowanych pomieszczeń, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci powstałych na skutek realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania budowy, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. Ponadto zakres zamówienia obejmuje wywóz i utylizację materiałów wskazanych przez Zamawiającego, tj. mebli, osłon grzejnikowych, drzwi itp. Wywóz ww. materiałów, śmieci i innych odpadów winien być dokonywany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45310000-3, 45400000-1, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 39100000-3, 42500000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 322605.05
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANO-REMONTOWYCH mgr inż. Tadeusz Michniewicz
Email wykonawcy: tadeuszmichniewicz@interia.pl
Adres pocztowy: ul. Wierzbowa 42a
Kod pocztowy: 90-133
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 354240.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 354240.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 487000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych