Ogłoszenie nr 510427543-N-2021 z dnia 08.04.2021 r.
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie: Dostawa narzędzi i wyposażenia do pojazdów - zamówienie z podziałem na 2 części (zadania)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 576697-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

I. 1) NAZWA I ADRES:
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 18069037300000, ul. Krakowska  11 B, 35-111  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 261 15 56 59, e-mail zamowienia34wog@ron.mil.pl, faks 261 15 63 85.
Adres strony internetowej (url): www.34wog.wp.mil.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: MON - Jednostka Wojskowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa narzędzi i wyposażenia do pojazdów - zamówienie z podziałem na 2 części (zadania)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/75/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi i wyposażenia do pojazdów i warsztatów. 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części (zadania): 1) Część (zadanie) nr 1 – Dostawa wyposażenia do pojazdów przystosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR 2) Część (zadanie) nr 2 – Dostawa narzędzi i wyposażenia do warsztatów 3. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi. 4. Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru przedmiot zamówienia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie będzie krótszy od okresu gwarancji udzielonego przez producenta przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia, na własny koszt i ryzyko, w miejsca wskazane przez Zamawiającego w projekcie umowy – załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Dostawa winna być zrealizowana w dniach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do godziny 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 7. Ceny jednostkowe określone w formularzach kalkulacji ceny ofertowej załącznik nr 1A oraz załącznik nr 1B do SIWZ pozostają niezmienne przez okres trwania zamówienia. 8. Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nieuregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału stanowi również załącznik nr 4 (Projekt umowy). 9. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu niniejszej SIWZ wskazane zostały nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne". 10. Zamiast materiałów, dla których wskazane są nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Wykonawca może zaoferować materiały równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. 11. Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zaoferowanie materiałów równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W przypadku braku wyżej wymienionych informacji, dokumentów Zamawiający domniemywa, że zostały zaoferowane materiały opisane przez Zamawiającego poprzez wskazanie nazwy producenta, nazwy własnej, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia materiałów. 12. Poprzez materiały równoważne rozumieć należy materiały producenta innego niż wskazanego przez Zamawiającego o parametrach nie gorszych pod względem jakościowym, funkcjonalnym i użytkowym, przy czym ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39290000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa wyposażenia do pojazdów przystosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 29598.92
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ARPOL Narzędzia Profesjonalne SP. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bałtycka 9
Kod pocztowy: 86-031
Miejscowość: Osielsko
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 35647.87
Oferta z najniższą ceną/kosztem 35647.87
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 48431.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa narzędzi i wyposażenia do warsztatów.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 40768.45
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: 3INK s.c. Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mełgiewska 11
Kod pocztowy: 20-209
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 47997.06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 46374.69
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 54491.02
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
nie dotyczy
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych