Ogłoszenie nr 510541111-N-2020 z dnia 11.12.2020 r.
Gmina Mrozy: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy” jest finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 583918-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: nr 540182844-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mrozy, Krajowy numer identyfikacyjny 71158277600000, ul. Adama Mickiewicza  35, 05-320  Mrozy, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 7574175, e-mail gmina@mrozy.pl, faks 25 7574190.
Adres strony internetowej (url): www.mrozy.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IGK.271.8.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy”. Zadanie, będące przedmiotem nadzoru inwestorskiego jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” 2.2. Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy będąca przedmiotem nadzoru obejmuje: 2.2.1 projektowanie, realizację robót budowlano- montażowych z wyburzeniem zbędnych obiektów i usunięciem powstałych odpadów, przeprowadzenie Prób Końcowych i Eksploatacyjnych (w tym rozruch technologiczny Oczyszczalni) wraz z dostarczeniem kompletnego wyposażenia BHP, p.poż, wyposażenia konserwacyjnego, szkolenia Personelu Zamawiającego oraz uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zakres obejmuje również ubezpieczenie całego zadania, w tym budowy i projektowania. 2.2.2 Przewidziana do realizacji Oczyszczalnia winna być oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną z biologicznym oczyszczaniem metodą osadu czynnego niskoobciążonego z wykorzystaniem układu przepływowego AO. Unieszkodliwianie powstających osadów będzie realizowane poprzez zastosowanie procesów: stabilizacji tlenowej oraz mechanicznego odwadniania z higienizacją osadów wapnem. Zaproponowana technologia oczyszczania ścieków powinna zagwarantować osiągnięcia redukcji oraz stężeń ścieków oczyszczonych wymaganych przepisami prawa. Ścieki oczyszczone na urządzeniach oczyszczalni ścieków po rozbudowie nie mogą spowodować zwiększenia ilości ładunków zanieczyszczeń w 1m3 odprowadzanych ścieków oczyszczonych do odbiornika, tj. rzeki Witówka II w stosunku do stanu przed rozbudową. 2.2.3.Oczyszczalnia ma składać się co najmniej z następujących elementów i węzłów procesowych zgodnie z załączonym Planem sytuacyjnym oczyszczalni Punkt zlewny ścieków dowożonych, w tym: - Stacja zlewna ścieków dowożonych z separacją skratek - Zbiornik zlewny ścieków dowożonych Sito pionowe Pompownia ścieków surowych Dwa ciągi technologiczne reaktora biologicznego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego, w systemie AO (istniejący oraz nowoprojektowany), Stacja dozowania koagulantu PIX, Osadniki wtórne, Komora stabilizacji osadu, Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych, Wylot ścieków oczyszczonych, Pomieszczenie odwadniania osadu, Pomieszczenie/wiata do składowania odwodnionego osadu, Budynek dmuchaw, Budynek odwadniania osadu, Agregat prądotwórczy, Budynek socjalny, Wiata śmietnikowa, Studnia wodomierzowa, Sieć kanalizacji wewnętrznej, Sieć wodociągowa, Sieci międzyobiektowe , Instalacja elektryczna i AKPiA. 2.2.4. Na podstawie całkowitego i jednostkowego ładunku zanieczyszczeń przypadającego na jednego mieszkańca, określono Równoważną Liczbę Mieszkańców (RLM), których będzie obsługiwać projektowana oczyszczalnia ścieków po rozbudowie. Jako miarodajne do wyliczenia RLM przyjęto charakterystyczny wskaźnik zanieczyszczeń: BZT5. RM BZT5 = Ł BZT5 / Łj BZT5= 393,4/0,06 = 6 556 ścieki dopływające siecią̨ kanalizacyjną: RM BZT5 = Ł BZT5 / Łj BZT5= 319,56/0,06 = 5326 ścieki dowożone taborem asenizacyjnym: RM BZT5 = Ł BZT5 / Łj BZT5= 73,80/0,06 = 1230 przyjęto, jako Równoważną Liczbę Mieszkańców: RLM = 6 556 2.2.5.Prace projektowe i budowlane należy prowadzić etapowo. Oczyszczalnia przez cały czas prac musi funkcjonować. 2.3. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie oczyszczenia ścieków odbieranych przez system kanalizacyjny Miasta i Gminy Mrozy w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami, przy obciążeniu oczyszczalni 6556 RLM i zapewnieniu przepustowości średniej dobowej Qdśr=1000 m3/d.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV: 71521000-6, 71630000-3, 71631300-3, 71631000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 76081.25
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSKOL Łukasz Skolimowski HANISAN Janina Nowakowska
Email wykonawcy: proskol.biuro@gmail.com
Adres pocztowy: Topolowa 32
Kod pocztowy: 08-100
Miejscowość: Siedlce
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 93400
Oferta z najniższą ceną/kosztem 55350
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 271830
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych