Ogłoszenie nr 510018169-N-2019 z dnia 29.01.2019 r.
Gmina Dąbrowa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2019 - POWTÓRZENIE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 658459-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dąbrowa, Krajowy numer identyfikacyjny 53141304700000, ul. ul. ks. prof. J. Sztonyka  56, 49120   Dąbrowa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 0-77 464 10 10, e-mail fundusze@gminadabrowa.pl, faks 0-77 464 10 10.
Adres strony internetowej (url): www.gminadabrowa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2019 - POWTÓRZENIE
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Nr OR.271.24.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2019. Przedmiot zamówienia obejmuje: zbiórkę odpadów komunalnych z podziałem na: a)odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone) powstające w gospodarstwach domowych - odbiór u źródła - realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: CBZZ, odpady budowlane i rozbiórkowe - odbiór u źródła realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako CBudK, CBudW niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – realizowane w ramach stałego wynagrodzenia miesięcznego określonego w ofercie jako Cm-c, selektywnie zbierane odpady komunalne (makulatura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) – realizowane w ramach stałego wynagrodzenia miesięcznego określonego w ofercie jako Cm-c, odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych – realizowane w ramach stałego wynagrodzenia miesięcznego określonego w ofercie jako Cm-c,odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony – realizowane w ramach stałego wynagrodzenia miesięcznego określonego w ofercie jako Cm-c, Wyposażenie nieruchomości w pojemniki, worki plastikowe, kontenery i worki big-bag – realizowane w ramach stałego wynagrodzenia miesięcznego określonego w ofercie jako Cm-c, Odzysk lub unieszkodliwianie zebranych odpadów komunalnych – realizowane w ramach stałego wynagrodzenia miesięcznego określonego w ofercie jako Cm-c Wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w pojemniki i kontenery oraz odbiór i odzysk lub unieszkodliwienie zgromadzonych tam odpadów – realizowane w ramach stałego wynagrodzenia miesięcznego określonego w ofercie jako Cm-c; Dodatkowe zadania określone w warunkach umowy – realizowane w ramach stałego wynagrodzenia miesięcznego określonego w ofercie jako Cm-c. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, został określony w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowią jej integralną część.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90000000-7

Dodatkowe kody CPV: 90512000-9, 90513100-7, 90514000-3, 34928480-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 898000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: REMONDIS Opole Sp. z o.o.
Email wykonawcy: opole@remondis.pl
Adres pocztowy: Aleja Przyjaźni 9
Kod pocztowy: 45-573
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1124163.14
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1124163.14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1124163.14
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych