Ogłoszenie nr 510555032-N-2020 z dnia 28.12.2020 r.
Gmina Kazimierza Wielka: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kazimierza Wielka” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie realizowane w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 607877-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kazimierza Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 29100978000000, ul. ul. T. Kościuszki  12, 28-500  Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 521 937, e-mail inwestycje@kazimierzawielka.pl, faks 413 521 956.
Adres strony internetowej (url): www.kazimierzawielka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kazimierza Wielka” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.3.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są: 1. Wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, legitymujących się certyfikatem na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 w miejscowościach: Gabułtów, Kamieńczyce, Łękawa, Boronice, Gorzków, Krzyszkowice na terenie gminy Kazimierza Wielka w ilości 10 szt. Zakres robót obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym, zgodnie z PFU – stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. W przypadkach, kiedy to będzie konieczne w ramach zamówienia Wykonawca zakupi, dostarczy i zamontuje pompownię ścieków surowych oraz cieków oczyszczonych. Oczyszczalnie ścieków powinny spełniać wymagania Polskiej Normy przenoszącej normę europejską PN-EN 12566-3+A2:2013, oraz posiadać certyfikat europejski CE. Każda wykonana instalacja PBOŚ musi posiadać punkt poboru próbek ścieku surowego i ścieku oczyszczonego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie badań geotechnicznych i hydrogeologicznych podłoża gruntowego do celów zaprojektowania i budowy PBOŚ; badania należy wykonać dla każdej nieruchomości na której będzie zlokalizowana PBOŚ, dokumentacja musi zawierać informację potwierdzającą, że zarówno przepuszczalność gruntu jak i poziom wody gruntowej pozwalają na budowę PBOŚ wraz z urządzeniami do odprowadzania oczyszczonych ścieków i odbiornikiem oczyszczonych ścieków w obrębie nieruchomości; 2. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy PBOŚ z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do gruntu lub do cieku (w przypadku gdy przyszły użytkownik będzie zainteresowany takim rozwiązaniem) 3. W przypadku odprowadzania ścieków oczyszczonych do cieku opracowanie operatu wodnoprawnego na budowę wylotu i odprowadzanie ścieków oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 4. Uzyskanie pozwoleń na wykonanie robót poprzez złożenie zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami stosownie do art. 29 ust.1 pkt 3 oraz art. 30 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) do Starosty Powiatu Kazimierskiego, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka. 5. Dostawę, montaż i uruchomienie 10 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy oczyszczalni. Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dokumentacją zgłoszeniową. 6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla każdej PBOŚ. 7. Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej. 8. Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi, przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich 10 użytkowników docelowych oraz jednej osoby wskazanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. 9. Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi; 10. Sporządzenie raportu porealizacyjnego, w którym zaprezentowane zostaną wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenie ścieków z wybudowanych 10 PBOŚ, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311). Badania oczyszczonych ścieków powinny być przeprowadzone i opracowane przez akredytowane w tym zakresie laboratorium. pozwalających na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków wykonanych dla losowo wybranych 30% zamontowanych oczyszczalni. 11. Wykonanie dokumentacji fotograficznej nieruchomości w miejscu gdzie zaprojektowano PBOŚ przed wykonaniem oraz po wykonaniu robót, z oznaczeniem nieruchomości Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: program funkcjonalno- użytkowy stanowiący integralną część niniejszego SIWZ. Zadanie realizowane w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w następujących dokumentach: a) Programie funkcjonalno-użytkowym – stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ,
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45310000-3

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45111200-0, 45232421-9, 45232410-9, 45232423-3, 45232400-6, 45255600-5, 45231300-8, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 175130.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EKOFIRMA Przemysław Gruszka
Email wykonawcy: biuro@ekofirma24.pl
Adres pocztowy: ul. Waryńskiego 18A
Kod pocztowy: 27-400
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 169740.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 169740.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 239850.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych