Ogłoszenie nr 510078355-N-2019 z dnia 19.04.2019 r.
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A.: Dostawa licencji oprogramowania na potrzeby wdrażania serwera do rozbudowy systemu wirtualizacyjnego Radio PiK S.A.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 529612-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 90449804000000, ul. ul. Gdańska  , 85-006  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 327-41-41 3274156, e-mail joannagorska@radiopik.pl, faks 523 456 013.
Adres strony internetowej (url): http://www.radiopik.pl/33,12,zamowienia-publiczne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: osoba prawna o której mowa w art. 3. ust. 1. pkt. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa licencji oprogramowania na potrzeby wdrażania serwera do rozbudowy systemu wirtualizacyjnego Radio PiK S.A.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
YA-261-06-2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania na potrzeby wdrażania serwera do rozbudowy systemu wirtualizacyjnego Radio PiK S.A.. Oprogramowanie, które ma być dostarczone musi być zgodne z posiadanym już oprogramowaniem działającym w systemie wirtualizacyjnym Zamawiającego. Oprogramowanie to będzie zainstalowane na serwerze posiadanym przez Zamawiającego. Ten serwer to HPE ProLiant DL360 Gen10 wyposażony w dwa procesory 18-rdzeniowe, 512 GB 2. Wymaga się dostarczenia licencji na oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa wraz ze wsparciem technicznym producenta na 3 lata: Veeam Availability Suite Enterprise Plus (includes Backup & Replication Enterprise Plus + Veeam ONE) lub równoważne. 3. Wymaga się dostarczenia dwóch licencji na oprogramowanie do wirtualizacji wdrażanego przez Zamawiającego serwera wraz ze wsparciem technicznym producenta na 3 lata: VMware vSphere Enterprise Plus 1 Processor lub równoważne, 4. Wymaga się dostarczenia licencji na system operacyjny maszyn wirtualnych na wdrażanym przez Zamawiającego serwerze: Microsoft Windows Server 2012R2 Datacenter lub Microsoft Windows Server 2016 Datacenter, Reseller Option Kit English SW z możliwością obniżenia wersji do 2012 lub Microsoft Windows Server DC Core License WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP z możliwością bezpłatnego obniżenia wersji do 2012R2 Datacenter lub równoważne 5. Wykonawca, który powołuje się na produkt równoważny, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i są zgodne z posiadanym już oprogramowaniem działającym w systemie wirtualizacyjnym Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca zaoferuje oprogramowanie równoważne Zamawiający wymaga aby przeprowadził on instalację próbną, która potwierdzi zgodność z posiadanym już oprogramowaniem działającym w systemie wirtualizacyjnym Zamawiającego. Informacje na temat funkcjonalności oprogramowania zawarte są Opisie Przedmiotu Zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 124000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 123369
Oferta z najniższą ceną/kosztem 123369
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 123369
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych