Ogłoszenie nr 510149992-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Gmina Miasto Nowy Targ: Wykonanie robót budowlano - montażowych obejmujących zadania inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od ul. Kokoszków Boczna w Nowym Targu – etap II.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 555802-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Nowy Targ, Krajowy numer identyfikacyjny 52395600000000, ul. ul. Krzywa  1, 34-400  Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 611 244, e-mail krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl, faks 182 662 312.
Adres strony internetowej (url): www.nowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: www.nowytarg.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlano - montażowych obejmujących zadania inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od ul. Kokoszków Boczna w Nowym Targu – etap II.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.24.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano - montażowych obejmujących zadania inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od ul. Kokoszków Boczna w Nowym Targu – etap II. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie II etapu przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w istniejącym pasie drogowym na długości ok. 350 m. 2. Zakres robót obejmuje w szczególności wykonanie: 1/ prac przygotowawczych, pomiarowych, rozbiórkowych i ziemnych, 2/ profilowanie z zagęszczeniem podłoża, 3/ podbudowy z tłucznia kamiennego, 4/ nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 2,5-3,0 m, 5/ remontu poboczy polegający na utwardzeniu warstwą tłucznia, 6 czyszczenie elementu istniejącego odwodnienia. 3. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez mgr inż. arch. Marcina Chryczyka Biuro Projektowe Archi-Plan z siedzibą ul. Lubańskie 19, 34-452 Ochotnica Dolna. 4. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 1/ rozliczenie budowy kosztorysowe, przy składnikach cenotwórczych podanych w ofercie do przetargu, 2/ za roboty nie wykonane jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją wynagrodzenie nie przysługuje, 3/ wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne w oparciu fakturę wystawioną na podstawie protokołu odbioru. 4/ zamawiający może żądać od wykonawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów albo też sporządzania ich w określonej formie w związku z warunkami umowy o dofinansowaniu inwestycji ze środków zewnętrznych i innymi potrzebami zamawiającego, 5/ roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz z zachowaniem warunków wynikających z norm technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 6/ wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych warunków na placu budowy i w jego otoczeniu, 7/ wykonawca zabezpieczy teren budowy w sposób umożliwiający bezpieczny przejazd mieszkańców wszelkich samochodów w tym pojazdów służb specjalnych a także powiadomi o ewentualnych utrudnieniach podczas wykonywanych robót, 8/ wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres robót przedstawiony w przedmiocie zamówienia, także tych nie wymienionych w projekcie ani innych dokumentach, a niezbędnych do realizacji zamówienia, 9/ wszelkie niezbędne materiały zabezpiecza wykonawca (oznacza to również poniesienie przez niego kosztów z tym związanych), 10/ wykonawca zabezpieczy miejsce i poniesie koszty wywozu ziemi, gruzu, elementów z rozbiórki itd. łącznie z ich składowaniem, zagospodarowaniem czy też utylizacją, 11/ wykonawca zapewni pełna obsługę geodezyjną inwestycji aż do uzyskania geodezyjnego operatu powykonawczego z klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wraz z założeniem reperów roboczych i wytyczeniem głównych osi. Operat geodezyjny należy dostarczyć również w wersji cyfrowej w plikach dwg. i pdf., 12/ wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie – posiadających świadectwa i certyfikaty, w razie jakichkolwiek wątpliwości co do interpretacji projektu, należy się skontaktować z zamawiającym, 13/ wykonawca udzieli minimum 3 letniej rękojmi i gwarancji na wykonane roboty, budowlane i wbudowane materiały, 14/ w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem „lub równoważne” albo „nie gorsze niż”. Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. projektach, opisach technicznych, rysunkach, przedmiarach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać co najmniej parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne lub lepsze. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą wbudowane lub zainstalowane, muszą  wcześniej być zaakceptowane przez zamawiającego w formie pisemnej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Wykonanie robót budowlano - montażowych obejmujących zadania inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od ul. Kokoszków Boczna w Nowym Targu – etap II.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 139124.15
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Kiernia Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ratułów 208,
Kod pocztowy: 34-407
Miejscowość: Ciche
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 128596.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 128596.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 201184.95
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych