Ogłoszenie nr 510115018-N-2020 z dnia 30-06-2020 r.
Miasto Racibórz: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Nowomiejskiej i Pocztowej (od skrzyżowania z DW935 do skrzyżowania z ul. Piaskową).

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 551737-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Racibórz, Krajowy numer identyfikacyjny 27625839700000, ul. ul. Stefana Batorego  6, 47-400  Racibórz, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 550 710, e-mail zamowienia@um.raciborz.pl, faks 327 550 725.
Adres strony internetowej (url): www.bipraciborz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Nowomiejskiej i Pocztowej (od skrzyżowania z DW935 do skrzyżowania z ul. Piaskową).
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.25.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Nowomiejskiej i Pocztowej (od skrzyżowania z DW935 do skrzyżowania z ul. Piaskową) służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. /zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dn.2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej - z późniejszymi zmianami/. Zakres opracowania: Etap I a) wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń w terenie b) pozyskanie mapy do celów projektowych c) opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego z uwzględnieniem lokalizacji ścieżki rowerowej oraz sieci oświetlenia ulicznego Etap II a.wykonanie rozpoznania warunków gruntowo-wodnych poprzez wykonanie minimum 3 odwiertów b.projekt budowlany i wykonawczy w oparciu o opracowaną koncepcję na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych wg rozwiązania opracowanego w I etapie i zatwierdzonego przez Zamawiającego, c.projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót uwzględniający w trakcie robót dostęp mieszkańcom do posesji, d.projekt docelowej organizacji ruchu, e.przedmiary robót (drogowych, kanalizacji deszczowej ) sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), f.kosztorysy inwestorskie robót (drogowych, kanalizacji deszczowej ) sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztorysów g.specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (drogowych, kanalizacji deszczowej ) h.uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji wraz z przygotowaniem i złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 5 do SIWZ. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonym na wykonanie w/w zadania, zostało unieważnione. Uzasadnienie unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył 33 000,00 zł, brutto.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych