Ogłoszenie nr 510418359-N-2021 z dnia 23.02.2021 r.
Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.: Dostawa i montaż mebli do Apartamentu Książęcego w Hotelu Książ przy ul. Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 766027-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 89001155000000, ul. Piastów Śląskich  1, 58-306  Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 746 643 850, 74 66 43 851, e-mail kramnik@ksiaz.walbrzych.pl, zamowieniapubliczne@ksiaz.walbrzych.pl, faks 746 643 862.
Adres strony internetowej (url): www.ksiaz.walbrzych.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka gminna (100%)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż mebli do Apartamentu Książęcego w Hotelu Książ przy ul. Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/19/12/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa i montaż mebli do Apartamentu Książęcego w Hotelu Książ przy ul. Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu, znajdującym się przy ul. Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39113300-0

Dodatkowe kody CPV: 39121200-8, 39130000-2, 39136000-4, 39143110-0, 39141300-5, 39150000-8, 39151100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art. 93 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych