Ogłoszenie nr 500113247-N-2018 z dnia 22.05.2018 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: zakup ekranu LED

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 581486-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500071611-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 68424000000, ul. ul. Bydgoska  76, 64920   Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 2132783, 2142831, e-mail sekretariat@mosir.pila.pl, faks 672 132 776.
Adres strony internetowej (url): www.mosir.pila.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup ekranu LED
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/PN/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa, montaż, konfiguracja systemu poprawnie działającego ekranu LED (telebimu) wraz z kompletnym osprzętem i oprogramowaniem. oraz wykonanie podkonstrukcji podwieszenia w/w ekranu na istniejącej konstrukcji na stadionie MOSIR w Pile. Ustawienie oraz obsługę w/w ekranu LED na imprezie sportowej „ Transmisja meczy piłki nożnej Mundial 2018 oraz zapewnienie sygnału TV do transmisji w okresie od 14-06-2018 do 15-07-2018r 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności : dostawę fabrycznie nowego (rok produkcji podzespołów: min. 2018 rok ) ekranu diodowego LED wraz z kompletnym osprzętem i oprogramowaniem oraz licencją;. dostawę i montaż komputera do zarządzania ekranem wraz z systemem obsługi wyświetlanych treści, niezbędnymi urządzeniami i okablowaniem; dostarczenie oprogramowania sterującego oraz umożliwiającego wyświetlanie treści wizualnych i zarządzania wyświetlaniem treści wraz z nieograniczoną czasowo licencją na jego użytkowanie. uruchomienie całego systemu oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi telebimu (użytkowania, obsługi oraz konserwacji) pracowników wskazanych przez Zamawiającego. wykonanie podkonstrukcji po ekran LED na istniejącej konstrukcji na stadionie miejskim MOSIR w Pile montaż ekranu LED w okresie od 14 czerwca do 15 lipca 2018r. zapewnienie magazynu na sprzęt będący przedmiotem zamówienia na terenie Piły na okres 36 miesięcy. Ekran LED (telebim) podwieszony będzie na istniejącej konstrukcji na stadionie MOSiR w Pile. Konstrukcja jak i sam ekran muszą być zamontowane w taki sposób aby nie stanowiły żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia uczestników imprezy masowej. Oprogramowanie zarządzania treścią musi mieć m.in. możliwość: - wyświetlania aktualnego wyniku wraz z czasem gry oraz nazwiskami strzelców goli - wyświetlania aktualnej transmisji meczu oraz możliwości przerywania jej w określonych przepisami momentach meczu - wyświetlania reklam i filmów. Telebim powinien posiadać pełne wyposażenie umożliwiające wyświetlanie informacji takich jak: reklamy multimedialne (film, slajd, spot), Telebim powinien posiadać pełne oprogramowanie sterujące i komputer sterujący wraz z kartą nadawczą dla komputera sterującego oraz kartami odbiorczymi dla każdego kabinetu (panelu).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48813100-1

Dodatkowe kody CPV: 48900000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: zakup ekranu LED
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 528000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TDC POLSKA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Warszawska 53
Kod pocztowy: 61-028
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 649440.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 646980.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 649440.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych